woensdag 27 maart 2013

Vestigingsoverleg Nijkleaster-bestuur

Woensdag 26 maart 2013
Vestigingsoverleg Nijkleaster-bestuur in Jorwert

 

Kloosteractiviteiten
Op 28 oktober 2012 is Nijkleaster officieel geopend. De activiteiten van Nijkleaster zijn inmiddels op bescheiden schaal van start gegaan. Elke woensdagochtend wordt een Kloosterkuier georganiseerd vanuit de Sint-Radboudkerk in Jorwert. Op de derde zaterdag van de maand wordt een Kloosterdag georganiseerd, elke keer met een ander themaprogramma. Binnenkort zal met Pinksteren voor het eerst het 'Nijkleaster Pinksterpaad' worden bewandeld, een driedaagse Pinksterkuier als pelgrimage van Stavoren naar Jorwert. Voor het komende seizoen zijn de organisatoren van Nijkleaster al weer begonnen om meer en ook nieuwe activiteiten voor te bereiden. Stapje voor stapje groeien we qua activiteiten en de opkomst van wat we organiseren, is goed.

Klooster, Kerk, Kroeg
Als bestuur, medewerkers en vrijwilligers zijn we blij dat we voor de beginjaren in Jorwert beschikken over de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk en dat Jorwert ook andere voorzieningen rijk is, zoals bijvoorbeeld een café-restaurant. Er is dus al een Kerk, en er is een Kroeg. Het Klooster ontbreekt nog. Uiteindelijk willen we toe naar het driedelig concept van 'Klooster & Kerk & Kroeg'. Het is onze vurige wens als bestuur, medewerkers en vrijwilligers om op afzienbare termijn ook te beschikken over een Klooster, een nieuw protestants klooster in Fryslân, een 'Nijkleaster'.
Een mooie droom, en een geweldige uitdaging om ambitieus aan te werken.

Kloostervestiging
Nu de activiteiten van Nijkleaster afgelopen najaar in Jorwert van start zijn gegaan, is het moment aangebroken om serieus te onderzoeken of en hoe het haalbaar is om een nieuwe klooster in het Friese Jorwert te realiseren. We hebben daar in bestuursvergaderingen al vele malen over gesproken, en vinden dat nu het moment aanbreekt om daar serieus (bouw)werk van te maken.
Om de vaart erin te krijgen qua kloostervestiging zijn we als bestuur op zaterdag 2 maart 2012 bijeen geweest om te brainstormen en te inventariseren waaraan wij denken bij de vestiging van een klooster in Jorwert. Daarbij werden we enkele weken geleden deskundig begeleid door Anton de Boer, eigenaar van De Boer C.S. Organisatieadviseurs uit Leeuwarden.

Dromen, Ideeën, Plannen
We zijn toen een heel eind gekomen, maar vinden dat we nog toe moeten werken naar een verdergaande concretisering van onze dromen, ideeën en plannen. Zo hebben we bijvoorbeeld nog allemaal losse eindjes aan vraagstukken zoals: willen we nieuw bouwen, of vanuit een bestaand gebouw verbouwen/uitbreiden, willen we ons in de bebouwde kom vestigen, of vlak buiten de dorpskom van Jorwert; en hoever mag het klooster dan van de kerk en van de kroeg af staan?
En daarna komen er allerlei andere vragen; over bijvoorbeeld het bouwtempo, de volgorde waarin we (delen van) het klooster willen realiseren. En uit welke onderdelen zou zo'n Nijkleaster dan nu en later moeten bestaan; denk bijvoorbeeld maar aan: vieren, ontmoeten, mediteren, bidden, lezen, studeren, eten en drinken, overnachten, (samen)werken, ontmoeten, recreëren en kuieren.
Vooralsnog dus meer vragen dan antwoorden, en meer ideeën dan snel haalbare uitvoering. Met de aanwas van al die dromen, ideeën en plannen, groeit ook onze ambitie, waarbij aangetekend dat we natuurlijk ook realisme, financiering, exploitatie en haalbaarheid niet uit het oog verliezen. Maar je wilt en moet toch ergens beginnen om je ambitie om te zetten in een klooster, waarin en waarmee we stilte, bezinning en verbinden kunnen realiseren.

Een nieuw klooster in Fryslân
Vanavond komen we als Nijkleaster-bestuur wederom in Jorwert bijeen om ons Vestigingsoverleg van 2 maart 2013 vanavond verder voort te zetten en af te ronden. Fijn dat Anton de Boer ons ook vanavond nogmaals ondersteunt, om de draad van ons eerste, inventariserende overleg weer op te pakken waar we de vorige keer stopten, en om ons doorgaande gesprek te leiden over de eerste concretisering van onze plannen. Zijn (bege)leiding maakt het mogelijk dat alle bestuursleden zich volledig op de inhoud - in plaats van op het overlegproces - (kunnen) richten.
Het gaat vanavond snel. We spreken over organisch ontwerpen, ontwikkelen en bouwen; en over onze wens dat het klooster vanaf het begin het resultaat zal zijn van de inbreng vanuit de provincie. We zoeken namelijk ook de verbinding met alle Friezen, met hun organisaties en met hun dorpen en steden. Nijkleaster moet immers een nieuw klooster in Fryslân en mede van de Friezen worden en zijn.

Het klooster van Jorwert
We spreken over de keuze voor één of voor meer vestigingsplaatsen en of dat alleen in en/of buiten de dorpskom moet zijn. Willen en/of kunnen we huren en/of kopen? Welke panden en welke gronden zijn nu of komen binnenkort beschikbaar? Belangrijk vinden we het dat Nijkleaster vooral ook wordt begrepen en gedragen door de inwoners van Jorwert. Het moet ook passen bij Jorwert als dorp en bij de mensen die hier wonen, waarbij we hopen dat ze later trots zijn op zo'n mooi nieuw klooster op deze bijzondere plek in Fryslân.
We kunnen tot nader order dankbaar gebruik maken van de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk, onze spirituele uitvalsbasis voor Nijkleaster; maar voor een eigen klooster moeten we nu wel een goede plek zoeken en vinden, wat overigens ook geldt voor de benodigde financiering van onze plannen.

Begin hier en nu
Het is nu de juiste tijd om knopen door te hakken, dus we besluiten een beredeneerd begin te maken. We selecteren een aantal mensen van buiten en binnen Jorwert, met wie we gesprekken gaan voeren over de mogelijkheden die bijvoorbeeld de passende locaties, de mensen in het bijzonder en de gemeenschap en de gemeente van Jorwert in het algemeen ons kunnen bieden.
Beginnen dus, en dan zien wat die gesprekken ons brengen en wat mens en gemeenschap van ons vraagt en aan ons biedt. Dat dit allemaal spannend is, moge duidelijk zijn, maar we hebben met Nijkleaster in de gemeenschap van Jorwert nu al zoveel goede ervaringen opgedaan, dat we inschatten dat het met alle heil & zegen die we nodig hebben, ook in de nabije en/of verder gelegen toekomst in en/of bij Jorwert en met de mensen van Jorwert, met de Friezen en met al die anderen die zich nu en later aan Nijkleaster verbinden, vast en zeker wel goed zal gaan en komen. 

In Nijkleaster foar de Heare, en foar de minsken
In de komende jaren hopen we ook (veel) geld te vinden om onze uiteindelijke droom waar te maken. Want dan kunnen we ooit eens mensen ontvangen in één gezamenlijk huis, in Nijkleaster, waarin het gemeenschappelijke (samen)leven rondom het Evangelie centraal staat. In een mooi huis van liturgie en ontmoeting, van werk en plezier, van creativiteit en studie, van inkeer en gebed, van aandacht voor God, mens én schepping.
Wij bidden,
moge de HEER ons terzijde staan, 
zodat we samen zullen slagen 
en voor de HEER, onze God, een klooster zullen bouwen, 
zoals dat hier en nu van ons wordt verwacht.
 
No dan, myn soan, 
mei de Heare dy bystean, 
dat it dy slagje mei, in hûs foar de Heare te setten, 
sa’t Er dy tasein hat. 
Boarne: Nije Fryske Bibeloersetting (NBG, 1978): I Kronieken 22 fers 11)

Geen opmerkingen: