zaterdag 12 juni 2010

Ledenraad en Bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem

Vrijdag 11 juni 2010

Dit is de dag waarop de beschermvrouw van het Nederlands Bijbelgenootschap - koningin Beatrix - een lange vergaderdag heeft, verdeeld over veel sessies. Alle fractievoorzitters van de politieke partijen bezoeken vandaag onze koningin om terug te blikken op de verkiezingen van afgelopen woensdag en om vooruit te blikken naar de formatie van een nieuw kabinet.
Ook het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) organiseert op deze dag een lange vergaderdag, in het NBG-hoofdkantoor aan de Zijlweg te Haarlem. Om 11.00 uur begint onze jaarlijkse voorjaarsvergadering van de Ledenraad van het NBG. Met ongeveer 30 Ledenraadsleden, beroepskrachten en medewerkers zijn we van 11.00-15.00 uur - met een driekwartiersonderbreking voor de lunch - in beraad om een groot aantal zaken van de vrijwilligersbeweging en de organisatie van beroepskrachten met elkaar te bespreken. Eén van de Ledenraadsleden treedt vandaag statutair af, drie benoemingen voor de Ledenraad passeren de revue en twee zittende leden van de Ledenraad worden vanmorgen herbenoemd voor een tweede termijn.

Daarna passeert het aftreden van een bestuurslid, word ik op voordracht van het Landelijk Beraad door de Ledenraad benoemd tot lid van het Bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap en volgt ook de herbenoeming van een zittend Vlaams bestuurslid voor een tweede termijn. Voor mij dus een bijzondere bijeenkomst, want ik verlaat vandaag de Ledenraad, een groep betrokken en kundige vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de operatie, de taktiek, de strategie en bovenal de missie van het NBG, te weten: "Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt".
Vóór de lunchpauze staat ook nog de jaarverslaglegging over het jaar 2009 op de agenda. We bespreken het inhoudelijk Jaarverslag en de Jaarrekening en gaan met inachtneming van een aantal kleine aanpassingen akkoord met de inhoud van deze uitgebreide jaarverslaglegging.

Na de pauze bespreken we de voortgang van de Metadiscussie over de Nota Vrijwilligersbeleid. Het initiatiedocument voor de Metadiscussie wordt besproken opdat deze metadiscussie - gedragen door de Ledenraad - kan doorstarten om in het komende jaar te resulteren in een nog vast te stellen nieuwe nota voor het vrijwilligerswerk èn voor de werkorganisatie van het NBG. Nadat dit agendapunt is afgehandeld, krijgen we een toelichting op de nieuwe Ledenwerfcampagne van 2010.

In het laatste deel van de Ledenraadsvergadering wordt informatie verstrekt over diverse internationaliseringsactiviteiten van het NBG. Eerst bespreken we de World Assembly van de United Bible Society, die in september 2010 zal worden gehouden in het Koreaanse Seoul. Daarna wisselen we van gedachten over de actuele nota van de United Bible Society, die een review betekent voor het vertaalbeleid van de UBS wereldwijd. Tenslotte volgen twee presentaties in woord, beeld en geluid over het werkbezoek van NBG-manager Joyce van de Veen aan China en daarna van haar werkbezoek aan Benin, Burkina Faso en Togo dat ze samen met NBG-directeur CeesJan Visser aflegde aan deze westafrikaanse staten, waar ook nationale bijbelgenootschappen zich enthousiast inzetten voor Bijbelwerk.

Mijn laatste vergadering van de Ledenraad sluit ik af met de uitgesproken friestalige zegenbede: "Hear, wês mei ús oant in oare kear"; immers, in ons afscheid ligt - ongeacht tijd of plaats - altijd de belofte van een nieuwe ontmoeting.

Het tussenuur van 15.00-16.00 uur gebruik ik samen met Joyce van de Veen - Manager Fondsenwerving & Communicatie - om de mogelijkheden voor het NBG te onderzoeken om volgend jaar met een Bijbelproject te participeren in een landelijke manifestatie van de Stichting Rusland Kinderhulp voor Wit-Rusland, die in het teken zal staan van het feit dat het volgend jaar 25 jaar geleden is dat we werden geconfronteerd met de kernramp in de kerncentrale van Tsjernobyl. Als medelid van de initiërende SRK-stuurgroep probeer ik ook andere organisaties te interesseren om mee te doen aan deze landelijke manifestatie die waarschijnlijk volgend jaar in 2011 zal worden georganiseerd in de maand april.

Van 16.00-18.00 uur woon ik als pasbenoemd bestuurslid de Bestuursvergadering bij. Eerst bespreken we de Kwartaalrapportage van het eerste kwartaal van 2010. Daarna passeren de internationale UBS-activiteiten de revue, die eerder vandaag ook in de Ledenraad werden besproken. Ook de voortgang op de hierboven reeds genoemde Metadiscussie komt ter tafel. Nadat we ook de contacten met de aan de NBG gerelateerde Heerenveense uitgever en Bijbeldrukker Jongbloed hebben besproken, zoeken we naar een goede invulling voor de vacature in de NBG-Commissie voor Financieel Economische Zaken (FEZ). Aansluitend genieten we tot 19.00 uur een warme maaltijd ten kantore van het NBG.

Van 19.00-21.00 uur vindt de laatste bijeenkomst van vandaag plaats, namelijk de ontmoeting tussen de leden van het NBG-Bestuur en de leden van de NBG-commissie FEZ. In het eerste uur bespreken we de Fondsenwerving van het NBG, die in het najaar van 2010 de Wervingscampagne van donateurs en leden als speerpunt heeft. In het laatste vergaderuur krjigen we een presentatie van een extern marketingburo, dat in opdracht van het NBG is gestart met de marketingcampagne van het NBG, die in 2014 grotendeels in het teken zal staan van de nieuwe uitgave van het NBG, de "Bijbel in Gewone Taal" (BGT). Over de BGT en over de vermarkting van deze nieuwe NBG-publicatie ontstaat een interessant gesprek over het maken van verstandige keuzes.

Zo'n dag in het NBG-hoofdkantoor te Haarlem laat maar weer eens zien dat er hard wordt gewerkt om het Bijbelwerk in binnen- en buitenland zo goed mogelijk te organiseren. Vrijwilligers, beroepskrachten en externe relaties zetten hun beste beentje voor om ervoor te zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.
Als ik rond 22.00 uur door de kop van Noord-Holland rijd op weg naar de Afsluitdijk, geniet ik van de prachtige zonsondergang, die de lucht boven de noordhollandse velden in het westen prachtig kleurt.

Geen opmerkingen: