maandag 22 maart 2010

Wereldwijs onderwijs

Zondag 21 maart 2010

Een lange periode van onderzoek en gesprekken ging er aan vooraf om binnen Stenden hogeschool de overstap te maken van de oorspronkelijke Onderwijsconcepten van de Christelijke Hogeschool Nederland (CHN) en van Hogeschool Drenthe (HD) naar een nieuwe, gedeelde Onderwijsvisie van de inmiddels bestuurlijk gefuseerde Stenden hogeschool. Studenten, Docenten, Stafmedewerkers, Management en Bestuur gingen in de aanloop naar de nieuwe onderwijsvisie behalve met elkaar ook met externe stakeholders in gesprek teneinde een zoveel mogelijk gedeelde visie te ontwikkelen omtrent het onderwijs van Stenden hogeschool voor de komende planperiode. Eind 2008 stelde het College van Bestuur de nieuwe Onderwijsvisie vast en in 2009 publiceerde Stenden hogeschool deze in het tweetalige (Engels & Nederlands) boekwerk, dat een titel en twee subtitels mee kreeg, te weten: “Wereldwijs onderwijs, Leven leren leiden, Stenden Onderwijsvisie”.

Hoofdstuk 1 – “Inleiding”- maakt duidelijk dat deze onderwijsnota qua vorm en inhoud aansluit bij het Strategieplan van Stenden hogeschool, getiteld: “New University, Tocht naar de toekomst”. Wereldwijs onderwijs wordt hier het “wenkend perspectief” genoemd “dat richting geeft aan de onderwijsontwikkeling binnen de nieuwe hogeschool in de periode van 2008-2012”.

In hoofdstuk 2 – “Uitgangspositie”- komen in de paragraaf over de organisatie in feiten en getallen de Grondslag, Missie, Opleidingen en Locaties aan de orde. Daarna wordt het huidige onderwijsbeleid verklaard als de logische doorontwikkeling van de ontwikkelingen binnen de beide hogescholen in de jaren van 2003-2008.

In hoofdstuk 3 – “Externe analyse” – worden de vijf dominante ontwikkelingen uit het strategieplan “New University” aangevuld met de drie aanvullend reliëfgevende ontwikkelingen: Internationalisering van het hoger onderwijs, Economisering van het hoger beroepsonderwijs en Behoefte aan nieuwe doelgroepen.

In hoofdstuk 4 – “Interne analyse” – worden de vijf sterke en drie zwakke punten van de hogeschool uit het strategieplan “New University” aangevuld met een aanvullende uitdaging, die is gelegen in de proceskwaliteit van het onderwijsproces. Voor onze nieuwe hogeschool die zich wil onderscheiden in onderwijskwaliteit en identiteit is een goede operationele organisatie veel meer noodzaak dan luxe.

Hoofdstuk 5 – “Een nieuwe strategische richting” – legt uit dat onze “New University” met haar nieuwe missie (Unleashing potential in our students, staff and surrounding communities) & visie (Serving to make it a better world) in de vijf jaren van deze planperiode haar profiel verder gaat versterken en verdiepen aan de hand van de aspecten Meesterschap, Waarden, Ondernemend en Intercultureel.

Hoofdstuk 6 – “Onderwijsbeleid 2008-2012” – stelt dat de in de hoofdstukken 3 en 4 genoemde ontwikkelingen ons duidelijk maken dat alles anders, nog beter en meer onderscheidend moet worden. We willen studenten opleiden tot volledige mensen met persoonlijk leiderschap. Daartoe gaan we verder op de ingeslagen weg van sociaal-cultureel-constructivistisch onderwijzen en leren. We spreken daarbij ieders verbeeldingskracht en creativiteit aan. Onze New University groeit door naar een zogenoemde “PBL-blended University” waarbinnen we voortdurend het optimum zoeken van de combinatie van Problem Based Learning (PBL) met aanvullend bijvoorbeeld ook case studies en thematisch onderwijs. Om in het onderwijsbeleid samenhang te brengen en te houden, hebben we een Onderwijsplanetarium ontwikkeld, waarin rond onze missie & strategie de zeven raderen draaien van het Mensbeeld, de Onderwijsvisie, Imaginatie, de Maatschappelijke rol, de Onderwijsmethode, de Leeromgeving en Internationalisering. Daarbij zijn we ons bewust van het feit dat we dit alles doen vanuit onze maatschappelijke functie, verankerd in onze regio, bewust van de publieke functie en met aandacht voor duurzaamheid en bovendien internationaal geöriënteerd.

In hoofdstuk 7 – “Opleiden tot volledige beroepsbeoefenaren” – worden onze kaders gegeven en beschreven voor de inhoud van ons onderwijs. De vijf kaders die met elkaar het inhoudelijke, onderwijskundige profiel van Stenden hogeschool vormen, zijn: De volledige mens, Meesterschap, Waarden, Intercultureel en Ondernemend.

Hoofdstuk 8 – “PBL-blended University” – beschrijft de didactisch-onderwijskundige profilering van Stenden hogeschool, ofwel: hoe willen we onderwijzen. Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) ofwel PBL of Probleemgestuurd Leren (PGL) blijft bij alle vernieuwing en kwaliteitsborging het uitgangspunt en de basis. Daartoe zijn realistische leeromgevingen zoals in bijvoorbeeld ervarings- en leerbedrijven gewenst. Docenten zullen voortdurend worden toegerust, opdat ze de lesstof goed kunnen overdragen, waardoor de studenten zich de leerstof eigen kunnen maken. Om in de komende jaren te kunnen voldoen aan de opdracht van de overheid om te komen tot 50% hoger opgeleide beroepskrachten zullen we ook nóg meer aandacht geven aan de optimale aansluiting op de studenteninstroom vanuit het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO/ROC’s) en vanuit het Voortgezet Onderwijs (HAVO & VWO) om te komen tot optimaal doorlopende leerwegen.

Geen opmerkingen: