donderdag 19 maart 2009

Spreekbeurt bij de Protestantse Gemeente te Burdaard

Donderdag 19 maart 2009

Op uitnodiging van de Protestantse Gemeente (PKN) van Burdaard verzorg ik vanavond een spreekbeurt tijdens hun Gemeenteavond. De kerkenraad vroeg me te komen spreken over het thema "Een enthousiaste en betrokken visie op de kerk en op bijzondere diensten". Deze gemeenteavond vindt plaats in het verenigingsgebouw Pro Rege. Gevraagd is om het eerste deel van de gemeenteavond inhoudelijk te verzorgen. Deze kerkenraad en de aanwezige gemeenteleden steken daarmee hun nek uit, want ook zij laten elkaar vanavond zien dat ze bereid zijn na te denken over anders kerk zijn, over gemeenschapsverhogende stimulansen, langs de weg van de democratisering van het ontwerpen, ontwikkelen, aanbieden en evalueren van kerkdiensten.

In mijn toespraak begin ik uit te leggen wat de beide PKN-gemeenten van Stiens er in 2002 toe heeft gebracht om per 2003 over te gaan tot het tweewekelijks organiseren van de zogenoemde Gemeentediensten op de zondagavond in de Gereformeerde en Hervormde kerken van Stiens. De problematiek van de terugloop van het aantal kerkgangers tijdens de tweede zondagse kerkdienst, die in het jaar 2002 in Stiens de aanleiding was om het roer om te gooien, speelt in veel Friese kerkelijke gemeenten, zo ook aan beide zijden van de Dokkumer Ee te Burdaard.

Strekking van mijn betoog is dat de Gemeentediensten - zoals we die nu al voor het zevende jaar in Stiens organiseren - niet zozeer de toveroplossing is voor het afremmen van de leegloop van de zondagse tweede kerkdiensten, maar dat die Gemeentediensten wel een belangrijke bijdrage leveren aan het besef van gemeenteleden dat de kerkelijke gemeente niet alleen maar iets van die ander is, maar dat die geloofsgemeenschap vooral ook een complete gemeente wordt als ik - en met mij veel andere gemeenteleden - daar zelf een eigen, positieve, actieve bijdrage aan lever.

Zo hebben de gemeenteleden van de twee Stienser PKN-kerken in de afgelopen zes jaren bewezen dat het wel degelijk mogelijk is om een groter aandeel gemeenteleden via de rijke variëteit van allerlei gemeentegroepen binnen en buiten de kerken te interesseren, te motiveren èn te activeren om een persoonlijke bijdrage te leveren aan de verhoging van het gemiddeld aantal kerkgangers en met name aan de vormenrijkdom van allerhande soorten Gemeentediensten: zondagse avondkerkdiensten door, met, voor en in de gemeente. De succesrijke Gemeentediensten van Stiens krijgen zo langzamerhand navolging in andere kerkelijke gemeenten. Het is beslist geen tovermiddel, maar het helpt wel om "meer en beter kerk" te zijn.

Geen opmerkingen: