donderdag 5 februari 2009

HO-conferentie 2009 van de IBG in Utrecht

Donderdag 5 februari 2009

Even na 10.00 uur opent dagvoorzitter Lex Valk in het Utrechtse Beatrixtheater de Hoger Onderwijs-(HO)-conferentie 2009, die dit jaar als thema mee krijgt: "Van jonge mensen, de dingen die..." Elk jaar organiseert de Informatie Beheer Groep (IBG) deze conferentie voor allerhande beroepskrachten uit het Hoger Onderwijs, die op enige manier beroepshalve te maken krijgen met uiteenlopende IBG-zaken, zoals Studielink, CROHO, Studiefinanciering, Bekostiging, CRIHO, CFI, Diplomafraude, OV-jaarkaart, BRON, aanmelding & inschrijving. De deelnemerslijst van deze conferentie bevat 293 namen.

Nadat Chris Spanjaard als hoofddirecteur van de IBgroep de conferentie heeft geopend, verzorgt de directeur van Studielink - Wouter de Haan - een lezing met als titel: "De Studielinkketen wordt steeds sterker". Er waren en zijn nog steeds veel opstartproblemen van Studielink, maar met de lancering van Studielink versie 2.9 van vorige week is de helft van het aantal onvolkomendheden opgeheven. Op dit moment werken 38 HO-instellingen met Studielink; aan het eind van dit jaar zullen dat er 56 hogescholen en universiteiten zijn.

Daarna volgen de "zieleroerselen" van OC&W-minister Plasterk, die op dit moment zijn OC&W-lezing zelf niet kan verzorgen, aangezien hij momenteel met Prins Willem Alexander en Prinses Maxima op werkbezoek is op Antarctica. Zijn stand in is Bas Derks, programmamanager kwaliteit en studiesucces van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschap (OC&W) met de lezing: "Een ambitieuze studiecultuur: van beleidsagenda naar realiteit", die in gaat op de rol van de overheid in deze. Het meerjarenplan van het ministerie bevat extra investeringen, extra kwaliteitsprikkels via wet- en regelgeving en nieuwe experimenten, want er is volgens Derks veel mis met het huidige hoger onderwijs:
- 30-40% van de studenten heeft na 7 studiejaren nog geen diploma;
- door een slechte studiekeuze is de uitval in het hoger onderwijs 51%;
- 50% van de HBO-ers en 37% van de WO-ers voelen zich onvoldoende uitgedaagd;
- Nederlandse studenten zijn relatief lui;
- er is sprake van te weinig excellentie onder studenten;
- de afwezigheid van een professionele cultuur onder docenten in het HO;
- universiteiten geven prioriteit aan onderzoek i.p.v. aan onderwijs;
- de reductie van het aantal contacturen tussen docenten en studenten.
Jaarlijks zal de minister op resultaatverantwoordelijkheid monitoren en als financiële prikkel zullen hogescholen en universiteiten de extra investeringen van de minister moeten terugbetalen als de gewenste resultaten niet aantoonbaar worden geboekt.

Inez Groen, de auteur van het boek "Generatie Einstein" neemt in haar interactieve presentatie de zaal mee in de wereld van Helicopter Parents, Youtube, SMS, Hyves, generatiekloof, pubers, internet, email, MSN, briefpost, Superdudes, Twitter, Facebook, Provo, Kernraketten, Diddle, Swiebertje, enz., enz.
Inez Groen:
- Percepties over jeugd lopen altijd één generatie achter;
- Wat er ook verandert, pubers blijven altijd pubers;
- Internet betekende mee het einde van de docent als automatische kennisautoriteit;
- Studenten en hun ICT-docent zijn elkaars nachtmerrie;
- Voor jongeren ben jij de expert op het gebied waar jouw absolute passie ligt;
- Digitale applicaties voor jongeren moeten ontzettend goed zijn, anders laten jongeren ze collectief links liggen;
- Briefpost heeft zijn autoriteitswaarde verloren, email leidt tot uitgesteld contact en alleen MSN is geschikt voor direct contact met onze Generatie Einstein.

Tijdens het middagprogramma woon ik eerst de workshop bij van Lennart Nooij, van het Ministerie van OC&W, over "Van jonge mensen ... de internationalisering als hun Grenzeloos Goed". Nooij geeft een toelichting op de Internationaliseringagenda 2008 "Het Grenzeloze Goed", de opvolger van "Koers op Kwaliteit". Nooij: vanwege de dreigende internationaliseringscompetitie moeten hogescholen en universiteiten een passend profiel kiezen om te overleven en de overheid zal die instellingen dan steeds minder moeten sturen, maar wel steeds meer moeten faciliteren. Het ministerie wil de komende jaren sterker inzetten op de promotie van het studeren in het buitenland., want afgestudeerden zullen steeds meer internationale competenties moeten hebben om te kunnen concurreren op de internationaler wordende arbeidsmarkt.

De laatste workshop die ik bijwoon, is van Paul van Capelleveen van het Ministerie van OC&W over "Van jonge mensen ... de bekostiging van hun inschrijving en examens". In zijn presentatie over de bekostiging in de keten van inschrijving van studenten tot en met de overheidsbekostiging van het onderwijs verwijst Van Capelleveen voor alle ketenfases eerst naar de geldende regelgeving en daarna naar de actuele ontwikkelingen met betrekking tot die fase van het hele proces.

Aan het eind van de conferentie blikken Lex Valk en Inez Groen samen met een groep deelnemende studenten terug op hun en onze ervaringen van deze conferentiedag.

Geen opmerkingen: