woensdag 28 januari 2009

Visitatie Diploma Christelijk Basis Onderwijs van Stenden

Woensdag 28 januari 2009

Studenten van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB, in de volksmond nog steeds Pabo genoemd) van Stenden hogeschool worden in de gelegenheid gesteld om gedurende hun vierjarige HBO-opleiding bij het afstuderen behalve de Bachelor degree ook het zogenoemde "Diploma Christelijk Basis Onderwijs" (DCBO) te behalen. Dertig jaar geleden, toen ik dit diploma zelf behaalde, heette het nog het "Diploma Bijbels Onderwijs". Met het DCBO-diploma op zak kan de afgestudeerde, startbekwame basisschoolleerkracht bij sollicitaties aantonen dat hij zich met succes extra inspanningen heeft getroost om zich bovengemiddeld goed voor te bereiden op het functioneren als leerkracht in het christelijk basisonderwijs.

Alleen Pabo's met een DCBO-accreditatie mogen dit DCBO-diploma uitreiken. Elke zes jaar wordt het DCBO-programma op kwaliteit beoordeeld. Bij voldoende resultaat mag de Opleiding tot Leraar Basis Onderwijs vanaf dat moment weer zes jaar het erkende diploma uitreiken aan studenten die het hele DCBO-programma met succes hebben doorlopen.

De accreditatie wordt verleend door de Besturenraad voor het Christelijk Onderwijs. De Besturenraad vertegenwoordigt onderwijsinstellingen bij overheden en organisaties en verleent hun diensten rondom de thema’s onderwijs & identiteit, personeel & organisatie, financiën, huisvesting, communicatie & kwaliteit en maatschappelijk draagvlak. Bij de Besturenraad zijn 650 schoolbesturen aangesloten, met zo’n 2.250 onderwijsinstellingen en ruim 800.000 leerlingen, deelnemers en studenten, in de sectoren primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, en hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs.

Vandaag wordt de OLB van Stenden hogeschool door een visitatiecommissie van de Besturenraad bezocht. College van Bestuur, Opleidingsmanagement, Docenten, Studenten en Werkveldvertegenwoordigers zijn om de beurt in gesprek met het visitatiepanel om op basis van een geschreven Zelfevaluatie met allerlei andere documenten en onderwijsproducten te vertellen hoe het DCBO-programma is verweven in het hele OLB-onderwijsprogramma van Stenden hogeschool te Emmen, Groningen en Leeuwarden. Ik begeleid alle (de)briefings gedurende deze dag en heb daarmee wederom een buitengewoon boeiende werkdag.

Aan het eind van de visitatie komen we in het Ontmoetingscentrum van de hogeschool bijeen voor een terugkoppeling van de voorlopige bevindingen van dit visitatiepanel. Het is interessant om aan het eind van zo'n hoogtijdag van een extern panel van deskundigen een eerste, mondelinge terugkoppeling te krijgen over de aangetoonde kwaliteit van het onderwijsprogramma, van de medewerkers, de voorzieningen, de gehanteerde kwaliteitszorg en de indrukken van en over studenten en werkveldvertegenwoordigers. Wat mij bijzonder aanspraak in de eerste indrukken van dit deskundigenoordeel was het prijzen van de kwaliteit van onze studenten.

Geen opmerkingen: