maandag 10 juni 2019

Nijkleaster Pinkster Paad 2019

Pinkstermaandag 10 juni 2019
Duiven worden losgelaten bij de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in Jorwert♥-slach / ♥-slag
Vandaag - op deze Tweede Pinksterdag - organiseert Nijkleaster in Jorwert voor de zevende keer een meditatieve wandeldag; het zogenoemde 'Nijkleaster Pinkster Paad' 2019.
Het thema van deze tocht is ♥-slach/♥-slag.
Bij ieder mens is een hartslag/hertslach te horen en te voelen en dat is fijn! Dat is een teken dat we ademhalen en leven.

  • Nijkleaster nodigt iedereen uit om op deze tweede Pinksterdag je ♥ rustig te laten worden, door langzaam te lopen en te genieten van de natuur en van en met elkaar. 
  • Maar van Nijkleaster hopen we ook dat je ♥ soms een sprong maakt bij een mooi lied of een goed gesprek.

Ruim 90 mensen hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om op een of andere wijze deel te nemen aan deze Nijkleaster-activiteit.

Lange wandeltocht
Deelnemers kunnen kiezen om mee te doen aan een lange wandeltocht van 18 kilometer, of een kortere tocht van 6 kilometer, en/of aan de afsluitende middagviering in de Sint-Radboudkerk van het Friese Jorwert.
Deelnemers die aan de lange wandeltocht deelnemen, beginnen vanmorgen met een korte openingsviering om 9:00 uur in de kloosterkerk van Nijkleaster in Jorwert. De tweede groep van de kortere wandeltocht begint met diezelfde viering om 12:00 uur. Daarna wordt onder begeleiding van vrijwilligers van Nijkleaster (de zogenoemde kleasterkrachten) in subgroepen een wandeling rond Jorwert gemaakt, waarvan een deel over het Friese Jabikspaad (pelgrimspad) gaat.
De lange wandeling gaat vanuit Jorwert door de Leonserpolder naar de dorpskerk van Leons, waar pelgrim Wikje de Jong een verhaal vertelt over haar ervaringen op de Franse pelgrimsroute richting Santiago de Compostela. Via Baard gaat de route dan verder naar de kerk van Winsum, waar pelgrim Henk Kroes een verhaal vertelt over zijn ervaringen op de Spaanse pelgrimsroutes (Camino) richting Santiago de Compostela. Daarna gaat de tocht verder naar Easterlittens, om dan tenslotte via Baard weer terug te wandelen naar Jorwert.

Je kloppend hart
Durkje en ik zijn als pelgrims uitgenodigd om een verhaal over onze ervaringen op onze pelgrimstochten te vertellen in de dorpskerk van Mantgum. We wandelen daartoe met twee subgroepen via Tsjeintgum naar Mantgum.
Het eerste deel van de route over de Lucht en Veldsterdyk lopen we in een lange rij in Stilte naar De Him.

Daar krijgen we een briefje met de tekst van het lied "Veni Sante Spiritus / Kom by ús o hill'ge Geast / Kom tot ons o Heil'ge Geest" èn met een deel van de Pinksterlezing, waaronder een bezinningsvraag staat, die luidt: "Wat vraagt in jouw hart om ruimte?" 
Met die vraag lopen we wederom in Stilte, maar nu ter Bezinning via Tsjeintgum naar Mantgum.
In de kerk van Mantgum vertellen Durkje en ik over onze pelgrimservaringen, aan de hand van de vragen die Wikje en Henk ook beantwoorden op de andere route. We geven antwoord op de vragen:

  1. Waar ging jouw hart sneller van kloppen tijdens je pelgrimstocht;
  2. Waar werd jouw hart rustig van tijdens je pelgrimage.

Als de ruim 40 deelnemers rondom zitten in het koor van de Mantgumer kerk, leidt Durkje ons verhaal in, waarna Durkje over een bepaald pelgrimsaspect vertelt waarom haar hart daarbij sneller ging kloppen, en ik daarna over datzelfde aspect vertel waarom mijn hart daar ook rustig van kon worden tijdens onze gezamenlijke pelgrimstochten.

Samen Pinksterfeest vieren
Beide groepen komen halverwege de middag weer terug in Jorwert, om bijeen te komen in de Sint-Radboudkerk voor de gezamenlijke Slotviering, waar ook anderen deelnemen, die niet mee wilden of niet mee konden lopen.

Kleasterpastor Saskia Leene heet de bijna honderd aanwezigen van harte welkom, en gaat voor tijdens deze afsluitende viering. We zingen: "Iepenje my foar Jo goedens, en reitsje my oan".
Nadat het aanroepen van de Heilige Geest - met een tekst van ds. Jaap Zijlstra - is gelezen, zingen we onder leiding van pianist Hindrik van der Meer het lied 'Yn dit hûs mei hannen boud', dat is opgenomen in de onlangs verschenen muziekbundel 'Hertslach", waarin onder andere 80 liederen staan waaraan Hindrik van der Meer een bijdrage heeft geleverd.
Het Pinksterverhaal van vanmorgen wordt nogmaals gelezen, en dan worden we minutenlang stil voor een meditatief moment. De pianomuziek verbreekt daarna die stilte en dan zingen we nogmaals 'Veni sancte spiritus'. 
Dan is het moment aangebroken dat we plenair een aantal ervaringen van vandaag met elkaar delen, over de meditatievraag 'wat in ons hart om ruimte vraagt'.
We vervolgen dan met een gebed, dat we afsluiten met het gezamenlijk zingen van 'Het Onze Vader' in het Fries: "God fan fier en hein ús Heit".

Frede oer ús
Tot slot gaan we elkaar Gods Zegen toezingend - met het lied "De frede fan'e greiden wês oer dy"- allen naar buiten, waar op het kerkhof de vredesduiven worden losgelaten.
Met de Zegen en met de 'Frede fan greiden, mar & lân, loften en waad & strân' nemen we afscheid van elkaar, om als gezegende mensen - evenals de duiven - huiswaarts te keren.

Geen opmerkingen: