woensdag 29 mei 2019

Klooster en Molen; kennismaken met nieuwe spiritualiteit

Zaterdag 11 mei 2019 
Presentatie van Jan Melein over de nieuwe functie van Molen De EendragtSpiritualiteit en diepgang in geloof

Ook dit voorjaar van 2019 organiseert de Sint-Vitusparochie van Leeuwarden weer een aantal cursussen voor belangstellenden, die zoeken naar spiritualiteit en diepgang in geloof.
Eén van de bijzondere activiteiten van de parochie vindt vandaag plaats in Molen De Eendragt van NHL Stenden Hogeschool, op het Kennisplein van de Kenniscampus Leeuwarden.
Het thema van deze zaterdagochtendbijeenkomst is 'Klooster en molen, kennismaken met nieuwe spiritualiteit'. 
Centraal in deze bijeenkomst staan de verhalen rondom boerderij It Westerhûs van de Stifting Nijkleaster en Molen De Eendragt van NHL Stenden Hogeschool. Beide oude gebouwen krijgen of hebben al een nieuwe functie, die alles te maken heeft met spiritualiteit en geloof.

Spiritualiteit in Molen De Eendragt 
Als alle 23 deelnemers plaats hebben genomen in de bovenzaal van Molen De Eendragt, wordt iedereen namens de programmacommissie van het Leeuwarder Titus Brandsma Huis welkom geheten door pastoraal werkster Germa Kamsma-Kunst, die deze ochtendbijeenkomst namens de parochiale commissie begeleidt.
Eerste spreker is Jan Melein, die een presentatie verzorgt over de nieuwe functie die de oude Molen De Eendragt inmiddels heeft gekregen.
Al in 1786 wordt deze molen kadastraal vermeld, als rog- en pelmolen, voor de bewerking van haver en gerst. Later werd het een lijnoliemolen. In 1820 was er brand in de molen, en in 1880 is het bovenstel van de molen verhuisd naar en geplaatst op de dorpsmolen van het Friese Anjum. In 2014 heeft Stenden Hogeschool de molen aangekocht, en na een brand werd een nieuwe bestemming gezocht voor deze molen. Die bestemming werd gevonden op het gebied van identiteit en spiritualiteit.
Jan Melein vertelt dat Molen De Eendragt nu een plek is voor ontmoeting en beschouwing; dat de molen ruimte biedt aan activiteiten van levens-, mens- en wereldbeschouwelijke aard. Zo is bijvoorbeeld het Stiltecentrum van NHL Stenden Hogeschool in de molen gevestigd, bestaande uit onder andere islamitische, christelijke en hindoeïstisch-boeddhistische gebedsruimtes.
Verder biedt de molen ook onderdak aan VONKT, dat voorheen bekend was als Centrum voor Levensbeschouwing.
Ook Expect, het Leeuwarder Stichting Studentenpastoraat, onder leiding van studentenpastor Rein Veenboer, is momenteel in de molen gevestigd.
Verder is Molen De Eendragt ook een leerbedrijf (atelier) voor de HBO-Bachelor-Opleiding tot leraar Basisonderwijs van NHL Stenden Hogeschool. Het doel is dat hier advies en begeleiding wordt gegeven voor en aan het primair onderwijs op het gebied van godsdienst en levensbeschouwing. Vanuit VONKT wordt ook de deskundigheidsbevordering voor docenten godsdienstonderwijs verzorgd voor heel Nederland.

Rondleiding
Tussen de eerste en de tweede presentatie wordt de deelnemersgroep gesplitst voor een rondleiding door de molen. Op de benedenverdieping wordt de rondleiding verzorgd door mijn NHL Stenden Hogeschool-collega's Jehannes van Haskera en Erwin Koopmans, die de groepen in twee rondes rondleiden door de grote zaal en langs de gebedsruimtes van het Stiltecentrum.
Onder leiding van Jan Melein gaan de groepen boven langs de werkplek van Expect en VONKT, waarbij ook de tweede verdieping kan worden bezichtigd, waar in de romp van de oude molen de gespecialiseerde bibliotheek van VONKT is gevestigd.

Rondleiding van Jehannes van Haskera in Molen De Eendragt
Nijkleaster: van droom naar werkelijkheid 
Na de rondleiding verzorg ik als bestuurslid/vice-voorzitter van de Stifting Nijkleaster een presentatie over het nieuwe Friese protestantse klooster Nijkleaster, dat zich gaat vestigen in de eeuwenoude boerderij It Westerhûs, gelegen tussen de Friese dorpen Jorwert, Hilaard, Bears en Weidum.
In 2012 begon de droom van het pioniersechtpaar dominee Hinne Wagenaar & Sietske Visser al een beetje waar te worden, toen Nijkleaster zich vestigde in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
In de afgelopen zeven jaren groeide de realisatie van die droom uit tot het plan om in 2019-2020 van start te gaan met de restauratie en nieuwbouw van een kloosterboerderij met gastenkamers en woonunits voor intredende kloosterlingen.
Nijkleaster organiseert momenteel een breed scala aan activiteiten, zoals kloosterkuiers, themadagen, programma's op maat, een Jaardag, Vieren & Vasten in de Lijdenstijd, een jaarlijkse Pinksterkuier, Canto Ostinato in de Midzomernacht, een Huttentocht in de Alpen, en momenteel ook ontmoetingsavonden op de vrijdag.
Nijkleaster werkt met de twee drieslagen 'Kerk, Klooster, Kroeg', en 'Stilte, Bezinning, Verbinding'. Deze items komen in nagenoeg alle activiteiten aan de orde, en maken Nijkleaster zo heel herkenbaar en geliefd. Gepionierd wordt met nieuwe vormen van spiritualiteit, gericht op wisselende gemeenschappen van gelovigen en zoekers naar zingeving. In de provincie Fryslân wil Nijkleaster zo als het ware als een dijk zijn, waarbinnen voor kloostergasten een veilige plek wordt gecreëerd.
Nijkleaster is gevestigd aan de pelgrimsroute van het Friese Sint-Jacobiparochie naar het Spaanse Santiago de Compostela, en wil voor passerende en overnachtende pelgrims en andere gasten een rustplaats zijn te midden van de drukte van ons dagelijks leven.
Op dit moment wordt hard gewerkt om voldoende financiële middelen te verkrijgen uit allerlei bronnen (schenkingen), om de restauratie van de kloosterboerderij en de nieuwbouw van Nijkleaster mogelijk te maken. Als Nijkleaster vanaf nu nog twee miljoen euro aan financiën kan ontvangen, hoeft Nijkleaster niet over de jaren heen gefaseerd gerealiseerd te worden, maar kan hopelijk op afzienbare termijn worden begonnen met de realisatie van het hele plan, om te komen tot een compleet nieuw klooster (Nijkleaster) in het waarde(n)volle Friese weidegebied. Actuele vraag is dus: wie gaat Nijkleaster financieel met dit nog ontbrekende bedrag ondersteunen om de droom van Nijkleaster werkelijkheid te laten worden?


Geen opmerkingen: