vrijdag 31 mei 2019

Alex Riemersma neemt afscheid van Provincie en Hogeschool

Dinsdag 21 mei 2019 
Afscheidstoespraak van Alex RiemersmaAdieu na 40 jaar 

Vanaf 1978 is onze NHL Stenden Hogeschool-collega Alex Riemersma met studenten en medewerkers vanaf de Pedagogische Akademie 'Mariënburg' tot en met de NHL Stenden Hogeschool actief geweest in het hoger beroepsonderwijs. De laatste jaren was Alex lector van het lectoraat 'Fries en Meertaligheid' van onze hogeschool.
Daarnaast was Alex Riemersma werkzaam bij de Provinsje Fryslân, onder andere bij het 'Berie foar it Frysk', het 'Consultatief Orgaan', 'Mercator Kenniscentrum voor Meertaligheid', en het 'Network to promote Linguistic Diversity'.
Maar nu, na 40 jaar werken, is het mooi geweest. We zijn uitgenodigd om vandaag aanwezig te zijn bij het afscheid van Alex Riemersma; afscheid van de Provinsje Fryslân, en ook afscheid van NHL Stenden Hogeschool. Deze gezamenlijke afscheidsbijeenkomst vindt plaats in het nagenoeg volle Auditorium van NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden. De bijeenkomst wordt geopend door dagvoorzitster Jantine Kuijpers, directeur van de Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden Hogeschool.

Taalbelied - regionaal én ynternasjonaal
Eerste spreker vanmiddag is collega Folkert de Jong, die onlangs promoveerde, met Alex Riemersma als co-promotor. Folkert de Jong zijn toespraak gaat over het maatschappelijk debat inzake taal, en over de wettelijke kaders die daarop van toepassing zijn.
Hij benoemt Murray's tripartite model, handelend over algemene, academische en professionele taalvaardigheid.
Daarna bespreekt Folkert de drie perspectieven op tweetaligheid in de maatschappij, te weten:

  • Als probleem voor individu en maatschappij;
  • Als een juridische uitdaging;
  • Als een mogelijkheid tot zelfontplooiing en contacten met een verscheidenheid van talen en cultuurgemeenschappen.

Daarmee komt Folkert de Jong uit bij het pleidooi voor een eigentijdse taalgedragscode, die niet alleen voor het Engels en het Nederlands, maar ook voor de andere talen in de regio in en buiten Nederland zou kunnen worden benut.

Trijetalich ûnderwiis yn de praktyk
Tweede spreker is Hans de Haan, directeur van basisschool De Tsjelke yn het Friese Holwerd. Zijn toespraak gaat over drietalig basisonderwijs in de praktijk, niet alleen als vak, maar ook als voertaal.
Zijn basisschool in Holwerd begon 20 jaar geleden met drietalig onderwijs (Fries, Nederlands, Engels), omdat ze dachten dat dat goed zou zijn voor hun leerlingen. Wetenschappelijk onderzoek toonde inmiddels aan dat dit voor positieve resultaten zorgde, met als gevolg dat dit concept werd uitgerold over meer scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de provincie Fryslân.
Het lectoraat van Alex Riemersma heeft deze ontwikkeling van drietalige scholen begeleid met praktijkonderzoek, en de provincie Fryslân heeft dit project financieel ondersteund, wat van succesbepalende betekenis is geweest.
Hans de Haan vertelt ons vanmiddag welke lessen er in de afgelopen jaren zijn geleerd van dit project, en wat de toekomst op dit terrein nog kan bieden.

Muzikaal en interactief intermezzo
Dan is het tijd voor een muzikaal intermezzo, dat wordt verzorgd als première van het strijkkwartet 'Heerlijk - Eindelijk' van Dirk-Jan Apoll, uitgevoerd door studenten Compositie van het Prins Claus Conservatorium te Groningen.
Aansluitend verzorgen Roelien Bos-Wierda en Ron Barendsen een interactief intermezzo, waarin de rol van Alex Riemersma in de ontwikkeling van 'MySchoolsNetwork' wordt belicht.

In fin mear as in bears
Derde spreker is Tjeerd Kooistra, docent Frysk aan CSG Liudger in Burgum.
Ook op deze school wordt drietalig gewerkt, met Frysk, Nederlands en English zowel als vak als voertaal. Daarmee bouwen de leerlingen een voorsprong op voor een taalrijke toekomst. Deze school is één van de Friese pioniersscholen. Het vak Engels wordt ook afgesloten met een Cambridge-examen en het Fries met het zogenoemde Frisia-eksamen. Tjeerd laat enkele aansprekende voorbeelden zien van onderwijsprojecten, waaraan CSG Liudger drietalig werkt.

Rispje & Siedzje
Vervolgens presenteren de producerende lectoraten de bundel die vandaag met als titel 'Rispje en Siedzje' wordt gepubliceerd ter gelegenheid van het afscheid van Alex Riemersma. In dit boek wordt in verschillende bijdragen beschreven wat is bereikt in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010-2018, en wat er nog gaat volgen vanaf 2019 in het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid.
De eerste exemplaren van dit boek worden aangeboden aan Willem Eikelenboom (directeur van de academie VO & MBO van NHL Stenden Hogeschool) en aan Arno Brok (Commissaris van de Koning van de Provinsje Fryslân).
Willem Eikelenboom vertelt dat nader onderzoek inmiddels heeft uitgewezen dat het lectoraat van Alex Riemersma goed was, ook voor de kwaliteit van het onderwijs, en dat zijn lectoraat een goede bijdrage levert aan de maatschappij.

Toespraak van commissaris Arno Brok voor Alex Riemersma
Arno Brok beschrijft Alex Riemersma als 'In man fan de ynhâld', en betuigt zijn respect voor de inhoud en de rol die Alex speelde ten behoeve van zijn buitenlandse werkbezoeken. Mede door de bijdrage van Alex Riemersma is het Frysk ook de taal van zijn hart geworden, en droeg dat bij tot een optimale toegang tot de provincie Fryslân; waarvoor Arno Brok zijn dankbaarheid uitspreekt jegens Alex Riemersma.

Weromsjen en foarútblik
Dan is het moment aangebroken voor Alex Riemersma om zijn afscheidstoespraak te houden.
Hij toont en benoemt enkele identificatiefiguren, die in het verleden een belangrijke bijdrage hebben geleverd voor het Frysk yn Fryslân, met namen zoals: Pieter Sipma, Titus Brandsma, Tony Feitsma en Dieuwke de Graaff-Nauta.
Hij benadrukt zijn inzet voor de organisatie UAF, om ook ruimte te scheppen voor nieuw talent vanuit de kring van vluchtelingen in Nederland. Onderwijs is voor deze vluchtelingen de beste motor voor participatie in de samenleving; taal kan immers voor verbinding zorgen.
Alex pleit voor de afschaffing van het binaire stelsel in het hoger onderwijs. "We moeten het hoger onderwijs op de kop zetten" en "termen als 'University of Applied Science' beschouw ik als gelegenheids- en verlegenheidstermen."
Hij kondigt aan dat hij zich na zijn afscheid vooral ook wil gaan inzetten voor het pionierswerk van de Stifting Nijkleaster te Jorwert.
Alex Riemersma vertelt dat hij in al die 40 onderwijsjaren wel de nodige professionele frustraties heeft gevoeld, en dan niet alles zonder ruzie is verlopen, maar dat er bij hem nooit sprake is geweest van een existentiële crisis. Dat maakt hem tot dankbaar mens, en hij neemt de gelegenheid vanmiddag te baat om alle mensen die hem het werken mogelijk hebben gemaakt daarvoor hartelijk te bedanken.

Alex Riemersma: "Tankewol dy't alle genede mei meitsje en stal jouwe".

Geen opmerkingen: