zondag 10 februari 2019

A Journey through Quality & Quality Assurance in International Perspective

Donderdag 7 februari 2019 
Spreker Michal Karpíšek van EURASHE The International Perspective
Quality Assurance (QA) and internationalization meet each other on at least three levels. This afternoon we are invited to meet (international) experts to discuss relevant themes as:

  • Applying for International Distinctive Feature: How to evidence our international orientation?
  • Applying for an International accreditation, whether by an international partner of the NVAO as THE-ICE or domain specific as EADI: How to demonstrate our quality in an international context?
  • Development of Quality Assurance in the European Higher Education Area: How does the international policy on higher education relate to our institutions and our quality assurance? And what are the challenges and opportunities?

This afternoon we will join some short presentations and participate in dialogue sessions. This meeting will be conducted in English.

Sprekers en dialoog
Met deze aankondiging zijn de leden van het Platform HBO van het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement en andere belangstellenden uitgenodigd om vanmiddag deel te nemen aan de periodieke netwerkbijeenkomst, die wordt gehouden in Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.
Drie sprekers zijn uitgenodigd om over een drietal onderwerpen binnen dit thema een presentatie te verzorgen. De inhoud van die korte lezingen vormen in het tweede deel van de middag de basis voor de groepsgesprekken in subgroepen.

Introduction
Netwerkvoorzitter Paul Nieuwenhuis opent deze bijeenkomst en motiveert het thema van deze netwerkbijeenkomst door te verwijzen naar de toenemende mate van internationalisering in het hoger onderwijs.
Middagvoorzitter Gea van Zutven introduceert het onderwerp van vanmiddag. Iedereen heeft wel te maken met internationalisering, en dat heeft veel verschillende dimensies, die voor een deel vanmiddag in het programma aan de orde zullen komen. Dan introduceert ze de drie spreker van vanmiddag, en geeft het woord aan de eerste spreker.

Quality Assurance in the European Higher Education Area: What’s next?
First speaker is Mr. Michal Karpíšek, Secretary General of EURASHE, the European Association of Universities of Applied Sciences.
Mr Karpíšek will give insight in upcoming quality and quality assurance issues in the European Higher Education Area. He will guide us briefly through the history, starting with the Bologna process and the role of the European Standards and Guidelines 2015 (ESG), up to the Paris communiqué in May 2018 and new initiatives. He will illustrate this with examples of concrete projects for international cooperation like PHExcel (project to develop a framework for excellence in professional higher education and tools for benchmarking, peer support and review possibilities) and EQUIP (supporting and promoting a consistent, efficient and innovative embedding of the ESG 2015 at grass-root level). Seated in Brussels, EURASHE is one of the founding fathers of the European Quality Assurance Forum (EQAF). Each year EQAF provides a platform for discussion, professional development and exchange of experiences among the main stakeholders in QA: management and staff members responsible for QA in higher education institutions, students, QA agency staff and researchers working on higher education or the QA field.

Michal Karpíšek
Eerst legt Michal Karpíšek uit wat EURASHE is (de European Association of Institutions in Higher Education). Dat doet hij onder andere aan de hand van haar rol en prioriteiten. EURASHE representeert meer dan 650 instellingen voor hoger onderwijs in ruim 30 landen. Aanvankelijk was de focus vooral op promotie van de organisatie gericht, en tegenwoordig verschuift dat steeds verder in de richting van een onderzoeksfunctie. Zo hebben ze bijvoorbeeld onder ongeveer 800 onderwijsinstellingen onderzoek gedaan naar de profielkenmerken van instellingen voor hoger onderwijs. Opvallend in de resultaten van dat onderzoek was het scherpe onderscheid qua profiel tussen het meer wetenschappelijk onderwijs en het overwegend hoger beroepsonderwijs. Ook zie je dat de digitalisering in en van het hoger onderwijs leidt tot steeds meer vormen van flexibel onderwijs.  De focus van EURASHE ligt voornamelijk op strategie en beleid; ook ten behoeve van het leveren van goede input voor inhoudelijke agendering van Europese onderwijsministersconferenties. Verder werkt EURASHE in uiteenlopende samenwerkingsrelaties met andere organisaties voor hoger onderwijs.
Daarna legt Michal de relatie van het werk van EURASHE met het Europese Bologna-proces. EURASHE is één van de organisaties die een belangrijke bijdrage heeft geleverde aan het formuleren van kwaliteitsitems die van belang zijn voor goed hoger onderwijs. Dat hebben ze ook in samenwerking met overheden, publieke instellingen en andere op hoger onderwijs betrokken partijen gedaan. EURASHE participeert in verschillende Europese stuur-, project- en werkgroepen. Haar focus zal de komende jaren minder op geheel nieuwe doelstellingen moeten liggen, maar tot nader order eerst op de implementatie van actueel beleid en op de resultaten daarvan in de huidige onderwijsinstellingen.
Er wordt bij EURASHE ook aandacht besteed aan allerhande zaken zoals: Fundamentele waarden, Academische vrijheid, Regionale betrokkenheid, Levenslang leren, Short Cycle Education, Benoemen en ondersteunen van items op het gebied van leren en onderwijzen, Diversiteit in het hoger onderwijs, Stages, en Werken & leren-trajecten. Verder is het stimuleren van een kwaliteitscultuur in hoger onderwijs een belangrijk topic.
Karpíšek waarschuwt niet teveel nadruk te leggen op het (bijvoorbeeld landelijk) verplicht toepassen van theoretische concepten en formats in onderwijsinstellingen, want zij moeten wel de nodige ruimte hebben en houden om op hun eigen (passende) wijze aan kwaliteitsoptimalisatie te werken. Je moet – aldus Michal - het belang en de invloed van de Europese (kwaliteits)eisen niet overschatten, want nationale onderwijsinstellingen volgen primair voornamelijk de landelijke wet- en regelgeving en de nationaal voorgeschreven kwaliteitscriteria (in Nederland bijvoorbeeld van de NVAO).
EURASHE is momenteel ook op zoek naar mogelijkheden om digitaal benchmarks te kunnen organiseren tussen verschillende onderwijsinstellingen, die zich nationaal en internationaal met elkaar willen vergelijken.
Verder verwijst Michal Karpíšek naar de tweede editie van het EURASHE-handboek dat Lucien Bollaert (voorheen werkzaam bij de NVAO) schreef: de ‘Manual for internal Quality Assurance in Higher Education’.

International accreditation in the context of the strategy of the Hotelschool The Hague 
Second speaker is Mrs Nataly Alarcon, Quality assurance Officer at this hospitality business school.
Mrs. Alarcon will share The Hotelschool The Hague’s experience on what a multiple accreditation entails, how the certification trajectory has been managed and how they have accomplished all objectives. On behalf of the association of hotelschools in The Netherlands, the NVAO has started a project to combine the Dutch accreditation with the THE-ICE accreditation (International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). In the Spring of 2018 the Hotelschool The Hague went through a successful visitation by the NVAO and this prestigious partner. Next to this they successfully receive the Certificate for Quality in Internationalization (CeQuInt) led by the European Consortium for Accreditation (ECA).

Nataly Alarcon
Eerst vertelt Nataly Alarcon een en ander over de karakteristieken van haar hogeschool. Dan geeft ze een toelichting op de strategische beslissingen die ten grondslag lagen aan het aanvragen van een combi-accreditatie bij de NVAO (Nederlands), bij CeQuint (internationalisering), en bij THE-ICE (m.b.t. hospitality & tourism education). Nataly legt uit dat ze in het collectief van de associatie van hogere hotelscholen dit project zijn aangegaan. De NVAO en CeQuint zijn vooraf met elkaar en met de deelnemende hotelscholen in gesprek gegaan, om te onderzoeken op welke wijze dit combi-project gezamenlijk op verantwoorde kon worden uitgevoerd. Het naast elkaar leggen van de drie verschillende beoordelingskaders - om die ten behoeve van deze clustervisitaties goed te  hanteren - was een uitdaging.
De ingezette visitatiepanelleden waren vertegenwoordigers van alle drie verschillende accrediterende organisaties. Tijdens de visitatiedagen verbleven ze in het hogeschoolhotel. De resultaten van deze visitatie waren positief.
Leerpunt voor de hotelschool van Den Haag was onder andere het verbeteren van de planning. In de praktijk liep men er bij de visitatie toch nog tegen aan dat de beoordelingsstandaarden van NVAO & CeQuint en van THE-ICE niet geheel met elkaar in lijn zijn.

Recent experience with Distinctive Feature Internationalization and international accreditation
Mr Ben Schulte, Senior policy officer at Van Hall Larenstein University of Applied Sciences
Mr Ben Schulte will share the experience of Van Hall Larenstein University of Applied Sciences with the accreditation trajectory for the distinctive quality feature internationalization by NVAO conform CeQulnt/ECA. The assessment of this distinct feature took place during the site visit for the accreditation of three programmes (two masters and one bachelor) in the last week of January 2019. Simultaneously the two master programmes are also assessed for a joint accreditation conform the standards of EADI, an Europe-wide network of institutes, researchers and students of various disciplines in the field of development studies. He will tell us whether this was successful.

Ben Schulte 
Eerst introduceert Ben Schulte zijn onderwijsinstelling, gevestigd in Velp en in Leeuwarden.
Dan vertelt hij over hun Bachelor-opleiding ‘International Development Management’; een internationaal onderwijsprogramma, dat wordt gevolgd door meer dan 200 studenten. Dan zijn er ook nog enkele Master-opleidingen zoals: ‘Management of Development’ en ‘Agricultural Production Chain Management’. Deze drie opleidingen werden geschikt geacht voor een internationaal accreditatieproces via EADI en CeQuint & NVAO. De afzonderlijke beoordelingskaders overlapten elkaar behoorlijk, maar er waren toch ook enkele specifieke beoordelingscriteria die voor bijvoorbeeld slechts één van de accrediterende instellingen geldt. Met die overeenkomsten en verschillen kon – zo leek het in eerste instantie - goed worden gewerkt. In dit combi-accreditatieproject werd voor het eerst onderzocht of de mogelijkheid zou bestaan om ook de accreditatie van CeQuint erbij aan te vragen. Dat bleek geen haalbare kaart te zijn. Maar de accreditatie van EADI was wel goed naast die van de NVAO te doen, omdat de EADI-beoordelingscriteria goed overeenkomen met de beoordelingsstandaarden van de NVAO. Op alle accreditatieorganisatiespeciale zaken werd een extra hoofdstuk geweid in het zelfevaluatierapport om de visitatie goed te laten verlopen.

Dialogue in groups & Plenary reflection and wrapping up
Na de pauze gaan de ongeveer 45 aanwezige deelnemers van deze netwerkbijeenkomst in drie subgroepen uiteen. In elke subgroep participeert één van de drie genoemde sprekers. De resultaten van deze groepsgesprekken worden aan het eind van de middag plenair met elkaar gedeeld, en daarna wordt de bijeenkomst gesloten.

Geen opmerkingen: