vrijdag 11 januari 2019

Bestuurders voor Nijkleaster bijeen

Dinsdag 8 januari 2019
Liturgische schikking van Nijkleaster in Jorwert

Nijkleaster

Nijkleaster in Jorwert is hecht verbonden aan de kerkelijke PKN-gemeentes Westerwert & Mantgum, die samen sinds kort een streekgemeente vormen. Regelmatig vindt afstemming plaats tussen medewerkers, vrijwilligers en bestuurders van beide organisaties; gericht op de doorontwikkeling van Nijkleaster in relatie tot deze nieuwe streekgemeente.
Vanavond is zo'n avond dat bestuurders en medewerkers van beide partners bijeenkomen in de Sint-Radboudkerk van Jorwert, waarin beide partners hun thuisplek hebben.

Jûnsgebed
In de traditie van Nijkleaster begint deze gezamenlijke vergaderavond met een Avondgebed (Jûnsgebed) in de kerkzaal van de Nijkleaster-kerk. Voorganger is pionierspredikant dominee Hinne Wagenaar, verbonden aan zowel Westerwert-Mantgum als Nijkleaster.
De kaarsen in de litugische schikking aan de voet van de viertafel worden aangestoken. De viering vangt aan met een door voorganger en deelnemers bij toerbeurt uitgesproken tekst. Daarna worden we - zittend op de verwarmde stoelkussens - stil in deze donker-koude kerk.
Nadat de voorganger het bijbelverhaal van de Driekoningen heeft gelezen, worden we weer stil, om tenslotte deze korte viering af te sluiten met een gebed en dankzegging in wisselzang.
Voorbij de laatste stilte klinken de woorden:

"Sa komme wy oan it begjin fan dizze jûn hjir by inoar, 
yn dizze kring fan rêst en stilte.
Wy begjinne no aanst mei ús gearkomst, 
en bidde om wiisheid en wille."

It Westerhûs
Dan verlaten we in stilte de kerkzaal, en lopen naar de vergaderzaal in de Voorkerk van de kerk. Daar beginnen we met een korte introductie op de avond, waarna de pionierspredikant en de beide bestuursvoorzitters alle drie een korte inleiding verzorgen over het thema van deze avond.
Centraal in deze vergadering staat het komen tot de afspraak om na vanavond als samenwerkingspartners op gelijke voet met elkaar af te spreken hoe we in de komende maanden de fasering van de aankoop, de financiering, de exploitatie en de restauratie en nieuwbouw van het fysieke klooster van Nijkleaster in It Westerhûs gaan realiseren.

Westerwert/Mantgum-Nijkleaster
Deze vergaderavond wordt afgesloten door de avondvoorzitter als we daartoe de benodigde intenties en werkafspraken wederzijds hebben geaccordeerd. Na vanavond gaan Westerwert-Mantgum en Nijkleaster gemeenschappelijk verder in de doorontwikkeling van het nieuwe klooster van Nijkleaster in en rond It Westerhûs, gesitueerd in het open veld tussen Jorwert-Fûns en Hilaard.

Geen opmerkingen: