zondag 4 maart 2018

Wij verwachten het Licht!

Zondag 4 maart 2018
Licht van de kroonluchter van Stiens schijnt over het kruis van Taizé

Licht van Pasen breekt door
Vanavond wordt het avondgebed volgens de liturgie van Taizé georganiseerd in het koor van de Grote – of Sint-Vituskerk van Stiens. Deze Gemeentedienst wordt georganiseerd door de Taizé-groep van de Protestantse Gemeente van Stiens.
Net als in het Franse Taizé staat het Licht (van de opstanding) van Pasen centraal, en vanavond is dat al helemaal toepasselijk op deze zondag midden in de Veertigdagentijd, waarin we verwachtingsvol over gaan van donker naar licht.

Ontsteek licht en vuur
De gebedsstilte bij aanvang wordt doorbroken door de warme klanken van muziekgroep die ons begeleidt bij het zingen van het openingslied over het licht (lumen): "O Veni Creator Spiritus, O Veni lumen cordium".
Aansluitend zingen we: "Kom tot ons o Heilige Geest, in ons ontsteekt Gij 't vuur van Uw liefde".
Daarop wordt in wissellezing door Nasir en Ernst het psalmgebed 150 gelezen, afwisselend in het Urdu (Pakistaanse taal) en in het Nederlands. Wij beantwoorden dat afwisselend met een gezongen 'Allelujah".
Na dit gebed zingen we 'Laudate omnes gentes, verblijd u in de Heer. Bring huld' oan God jim folken, en looft God altijd weer."

Blijf in Mijn liefde
De nieuwtestamentische lezing uit Johannes 15: 9-13 door Durkje en Adri zijn opeenvolgend in het Engels en in het Fries.
Wij beantwoorden deze schriftlezing zingend met: "Jesus remember me, as Jo komme yn Jo keninkryk".
Daarna worden we allen enkele minuten stil in een meditatief intermezzo, waarop daarna de voorbeden van Douwine volgen, met aandacht voor de vele nood in de wereld, over humanitaire onmacht in Syrië, over beangstigende christenvervolging in Pakistan, over de vreselijke moordpartij in een school in Florida en over de leerlinge van die school, Emma Gonzalez, die politici hartgrondig oproept dergelijk geweld een halt toe te roepen.
Omdat ook vanavond in onze voorbeden niet alle nood van de wereld kan worden benoemd, sluiten we af met het gezamenlijk bidden van 'Het Onze Vader' in het Fries.
Daarop volgt het gezongen: "Bless the Lord, my soul. en segenje Syn namme".

Licht verbreekt het duister
Tijdens het zingen van 'Dans nos obscurités, as it tsjuster is. mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt", gaan de grote lichten in de kerkzaal uit. In het halfduister gaat het zingen door, ook als het kaarslicht van de Paaskaars wordt doorgegeven, en we bij alle kaarslichtjes zingen: "Kristus, Jo binne it ljocht fan hiel de wrâld. Wa't giet mei Jo fynt libben, 't ljocht fan 't libben".
Bij dat kaarslicht in het duister blijven we biddend zingen: "Wait for the Lord. whose day is near. wês wach, hâld moed".
Hierna gaan de kerklichten weer aan en doven we onze kaarsen, om vervolgend in stilte de kerk te verlaten, om - voor wie dat wil - de gelegenheid te bieden gebruik te maken van gewenste gebedsstilte aan de voet van het kruis van Taizé.

"Het Licht van de opstanding
mag met en in ons zijn
en geeft ons Vrede."


Geen opmerkingen: