zondag 25 maart 2018

Palmpasen voor Stiens en Debrecen

Zondag - Palmpasen - 25 maart 2018 
Wij zijn klaar voor de Palmpasen-optocht naar Talant en PetterhústerstateInternationale Palmpasen-viering

Palmpasen - de zondag voorafgaand aan het Paasfeest - vieren we als Protestantse Gemeente van Stiens vandaag samen met de Hongaarse gasten van onze zustergemeente in Debrecen, die gisteravond zijn gearriveerd voor een meerdaags bezoek.
Voorgangers van deze Palmpasenviering zijn vanmorgen de Hongaarse dominee Endre Iszlai en onze Stienser gemeentepredikant Jaap Overeem.
Muzikaal wordt de dienst omlijst door de Hongaarse organist András Felhösi, onze eigen organist Jan Boerma en door United, de muziekband van onze gemeente.


Nederlands, Hongaars en Engels
Nadat ouderling van dienst Hille de Haan alle gemeenteleden en al onze gasten welkom heeft geheten, zingen we met een snelle Hongaarse orgelbegeleiding Psalm 118 in het Nederlands en in het Hongaars, ieder naar eigen voorkeur.
Vooraf werd al gemeld dat onze talenkennis op de proef zal worden gesteld, maar het mag gesteld dat de organisatoren van deze ochtendviering erin zijn geslaagd om op heel lenige wijze wisselend en gepast gebruik te maken van zowel Nederlands, Hongaars als Engels. Met parallelle teksten, vertalingen en hier en daar enige toelichting zorgt de veeltaligheid ook voor een veelkleurige kerkdienst.

Bijbel en verkondiging
De bijbellezing vindt bijvoorbeeld zowel in het Hongaars als in het Nederlands plaats, en het Hongaarse Paasprojectlied, door de Hongaarse pianist begeleid, met zangondersteuning erbij door Taco Osinga van United kan ook heel goed synchroon tweetalig worden gezongen.

Dominee Endre Iszlai
Een enorm grote groep kinderen verlaat tijdelijk de kerkzaal om in de Kindernevendienst palmpasenstokken te maken, en dat geeft voorganger Edre Iszlai van Debrecen de gelegenheid om zijn preek over de intocht van Jezus in Jeruzalem - en wat daarop in de erop volgende week gebeurt - in het Engels te houden. Alom hoor je na de kerkdienst hoe indrukwekkend de kerkgangers de verkondiging van deze Hongaarse voorganger hebben gevonden. Ook in de Engelse taal komt vanmorgen het appèl van dominee Iszlai wel degelijk binnen bij de kerkgangers.


Zingen en schenken
Na de preek komen alle Hongaarse gasten bijeen op het liturgisch centrum, waar ze voor ons een Hongaars kerklied zingen.
Er wordt gedankt en gebeden, en onze kerkenraadsvoorzitter Martin Jansen Klomp biedt dan namens onze Protestantse Gemeente aan de zustergemeente van Debrecen een lange paaskaars aan op een grote houten standaard, met daarop de bijbeltekst over dat Gods Woord voor ons een lamp voor onze voet is, en een licht op ons pad.

De aanbieding van dat geschenk beantwoorden de gemeenteleden van Debrecen met een wedergeschenk in de vorm van een grote banier, die is gemaakt ter gelegenheid van het feit dat de Reformatie 500 jaar geleden plaatsvond.

Palmpasen uitbundig vieren
Tijdens de collecterondes komen op feestelijke wijze de kinderen vanuit de Kindernevendienst weer in de kerkzaal terug. Onder enthousiaste begeleiding met zang en muziek van gemeente en United paraderen alle kinderen met hun uitbundig versierde palmpasenstokken, volgehangen met lekkernijen, en uiteraard met de traditionele broodhaan in top.


Onze Hongaarse gasten geven alle kerkgangers tijdens de collecte een mooie Hongaarse jaarkalender, met als thema: 'Christus Jezus Zelf als hoeksteen'.

We zingen nog vrolijk over de intocht van Jezus in Jeruzalem en ontvangen tot slot van deze viering de zegen in het Hongaars van dominee Iszlai en in het Nederlands van dominee Overeem.
Kortom, we hebben vanmorgen een bijzonder mooie en waardevolle viering beleefd.

Hosanna, Zoon van David!
Maar nog is het niet afgelopen, want we gaan hiervan ook nog iets naar buiten brengen. We zijn vanmorgen in twee groepen hartelijk welkom om iets van onze vreugde te delen met de bewoners van een woonunit van Talant en van Petterhústerstate. Dus gaan we met de kinderen mee naar buiten, om samen met de kinderen met hun palmpasenstokken hoog geheven in optocht naar Petterhústerstate en naar Talant te gaan.

Daar worden we verwelkomd, daar zingen we 'Hosanna, Zoon van David. Hosanna in de hoogste hemelen. Hosanna, Zoon van David. die komt in de naam van onze God!', en daarna worden enkele paasgeschenk-groeten uitgereikt aan de bewoners van beide huizen.
Tenslotte wandelen we weer terug naar de kerk, waar we koffiedrinken, en voorafgaand aan het middagprogramma met zijn allen genieten van een heerlijk stamppottenbuffet.


Geen opmerkingen: