woensdag 1 november 2017

Proefvisitatie van Associate degree Creative Media Professional in Leeuwarden

Woensdag 1 november 2017
De (de)briefingskamer is gereed voor de proefvisitatie van CMPBekostiging en accreditatie
Nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs moeten om overheidsbekostiging te verkrijgen een zogenoemde doelmatigheidstoets ondergaan, en om een door de overheid erkend getuigschrift bij afstuderen te mogen uitreiken, moet zo'n nieuwe opleiding de zogenoemde Toets Nieuwe Opleiding ondergaan teneinde door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie te kunnen worden geaccrediteerd.
Stenden Hogeschool heeft voor een in ontwikkeling zijnde opleiding daartoe inmiddels de aanvraag voor een doelmatigheidstoets ingediend, teneinde over enkele weken een positief bekostigingsbesluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te verkrijgen.
Om die opleiding als geaccrediteerde opleiding open te stellen voor belangstellende nieuwe studenten, wordt momenteel gewerkt aan het indienen van het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding.

Proefvisitatie
Alvorens alles daartoe in het werk is gesteld, beoordelen we intern binnen onze hogeschool altijd of de kwaliteit van de beoogde nieuwe opleiding aan de maat is. Die beoordeling doen we aan de hand van een zogenoemde Proefvisitatie, waarbij de in oprichting zijnde opleiding haar concept-aanvraagdossier laat beoordelen door een proefvisitatiepanel, dat is samengesteld uit deskundigen vanuit onze hogeschool en vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding studenten gaat opleiden.
Vandaag vindt in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden zo'n proefvisitatie plaats voor de in ontwikkeling zijnde Associate degree-opleiding 'Creative Media Professional', die volgend jaar als hogere beroepsopleiding zal worden aangeboden.

Briefing en intern beraad
Vanmorgen wordt het proefvisitatiepanel door het managementteam van de nieuwe opleiding ontvangen in één van de zalen van het Stenden Hotel aan de Rengerslaan te Leeuwarden. De Head of School heet de auditoren hartelijk welkom en vertelt in het kort wat het auditpanel in de proefvisitatiekamer aantreft om haar audit-werkzaamheden vandaag te kunnen verrichten.
Daarna verzorg ik een briefing voor het auditteam om hen een en ander te vertellen over de opdracht en over het object van deze proefaudit. In het tweede deel van deze startsessie beraadt het panel zich op de vandaag te hanteren werkwijze.

Panelgesprekken
Na de documentenstudie begint dan het eerste panelgesprek, met het college van bestuur. Daarna verzorgen twee opleidingsdocenten een zogeheten Showcase, waarin in kort bestek een en ander wordt gepresenteerd over de beoogde nieuwe opleiding. Gedurende de rest van deze dag voert het auditpanel gesprekken met verschillende groepen opleidingsvertegenwoordigers, zoals het management en de projectleider, de ontwikkelaars van het kernteam, een groep aspirant-studenten en een delegatie van enkele borgingscommissies, zoals de onderwijscommissie, de curriculumcommissie, de examencommissie en de toetscommissie.
In een nevenliggende vergaderzaal ontvangen we de hele dag vooraf alle gespreksgroepen voor een korte briefing in de (de)briefingskamer, en na elk auditgesprek komen de deelnemers van de gespreksgroepen nog twintig minuten voor de debriefingsessie bij ons terug om ons te vertellen over de inhoud van het zojuist gevoerde auditgesprek. De resultaten daarvan gebruiken we hierna voor het verder optimaliseren van deze nieuwe opleiding.

Voorlopige bevindigen
Na een intern beraad van het proefvisitatiepanel gaat het management nog een keer op bezoek bij het auditpanel, waar een terugkoppeling wordt gegeven door het auditpanel van de bevindingen van deze auditdag. Daarin geeft het auditpanel tekst en uitleg over de voorlopige resultaten van deze opleidingsbeoordeling. Binnenkort zal het proefauditteam dan nog komen met haar schriftelijke rapportage in het zogeheten Proefvisitatierapport.
Daarmee - en met alle andere bevindingen van deze auditdag - kan de opleiding dan nog de laatste puntjes op de i zetten, om zich goed voor te bereiden op de officiële visitatie, die aanvang volgend kalenderjaar zal gaan plaatsvinden.

Geen opmerkingen: