zondag 8 januari 2017

Verzoening, breng ons samen

Zondag 8 januari 2017 
In het koor van de Sint-Vituskerk

Taizé in Stiens
De Gemeentedienst in de Sint-Vituskerk van Stiens wordt vanavond als Taizé-viering uitgevoerd door de Stienser Taizé-werkgroep.
In een dubbele rij zitten de bezoekers van dit avondgebed rondom, tegenover het kruis en kleed van Taizé.
Evenals in het Franse Taizé beginnen en eindigen we deze gebedsdienst in stilte, en volgen we de liturgie van Taizé, zoals die op schrift is uitgereikt bij onze binnenkomst in deze eeuwenoude Stienser dorpskerk.
Alle te zingen liederen worden door het muzikale duo van dwarsfluitiste Trinette Sloot en pianist Han Giesing eerst voorgespeeld, waarna we de Taizé-liederen een aantal keren zingend herhalen.

Meertalig zingen, lezen, bidden
Het aanvangslied is 'Ubi Caritas", waar liefde heerst, en vrede, daar is God met ons.
Dat wordt gevolgd door het lied 'El Senyor', dat we ook in onze Friese taal zingen: Al myn hope, freugde, stipe en ljocht, Kristus, op Jo betrou ik net om 'e nocht.
Het Duits- en Nederlandstalig gelezen Psalmgebed 51 wisselen we af met het zingen van het 'Alleluja'.
Voordat een schriftlezing uit de Brief aan de Korintiërs volgt, zingen we nog het welbekende lied 'Kom tot ons, o Heil'ge Geest', ook wel bekend als 'Veni Sancte Spriritus'.
Na het zingen van 'Oh Lord. hear my prayer' volgt ten behoeve van persoonlijke inkeer, meditatie en gebed een lange wijle stilte ....................................

Van Verzoening naar Vrede
De stilte wordt verbroken met de gesproken voorbeden, die we afwisselen met een Kyrië eleison, en die we tenslotte afsluiten met het gezamenlijk bidden van 'Het Onze Vader'.
Tweetalig - Engels/Fries - bevestigen we ons gebed zingend met 'Nothing can ever come between us and the love of God', 'Gods leafde, dy't wy fine yn Kristus Jezus'.
Als we daarna 'Als alles duister is' zingen, gaan de grote lichten in de kerk uit, wordt vervolgens het licht van de paaskaars aan elkaars eigen kaars doorgegeven, en zingen we ondertussen: 'O Christus resurrexit, O Alleluia'.
Ook het slotgebed doen we samen zingend, met; 'Bleibet hier und wachet hier'.
De kerklampen gaan weer aan, alle kaarsen worden gedoofd, we vertrekken in stilte, en wie nog wil blijven om te bidden, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld.
We kwamen binnen voor het thema: 'Verzoening, breng ons samen', en verlaten de kerk met de zegenbede 'De Bron van Leven, Liefde en Licht zij met en in ons en geve ons Vrede'.

Geen opmerkingen: