woensdag 11 januari 2017

Bijbelleesrooster 2016 van het NBG

Woensdag 11 januari 2017 
Cover van het Bijbelleesrooster 2016 van het NBG

Jaarlijkse uitgave
Elk jaar geeft het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een Bijbelleesrooster uit. Met ingang van het huidige, nieuwe kalenderjaar zijn we thuis al weer begonnen met het Bijbelleesrooster van 2017.
In het afgelopen jaar hebben we tot en met Oudejaarsdag aan tafel de Bijbel gelezen volgens het 'Bijbelleesrooster 2016'.
Dominee Klaas Touwen, Evangelisch-Luthers predikant in Arnhem, is de samensteller van dit leesrooster. Dit Bijbelleesrooster 2016 is een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.
Dit leesrooster wordt jaarlijks als klein Bijbel-inlegboekje uitgegeven, en het kan ook worden gevonden op en gratis gedownload via de website van het NBG. En je kunt het Bijbelleesrooster ook volgen als RRS-feed en via Twitter.

Oecumenisch Leesrooster 
Het Bijbelleesrooster bood in 2016 elke dag een korte bijbellezing. Voorheen was dat al dan niet met een dagelijks thema, en voor het jaar 2016 is dat weer ingevoegd. De bijbeltekstkeuze is gebaseerd op het kerkelijk jaar, zoals dat in verschillende kerken in Nederland wordt gevierd. Dit Bijbelleesrooster heeft voor de dagelijkse lezingen de zondagse bijbellezingen van het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken als uitgangspunt gekozen. Zo sluiten de doordeweekse bijbellezingen optimaal aan bij de brede variëteit aan bijbellezingen die in verschillende kerkelijke tradities op zon- en feestdagen aan de orde komen.

C-jaar 
Het afgelopen (kerkelijk) jaar 2016 was een zogenoemd 'C-jaar'. Dat wil zeggen dat in het afgelopen jaar het Evangelie volgens Lucas centraal stond. Daarnaast besteedde dit Bijbelleesrooster 2016 extra aandacht aan het boek Jesaja en aan de brief van Jacobus. Verder besteedde dit leesrooster aandacht aan de eerste brief aan de Korintiërs en de Handelingen van de apostelen. Ook het boek Numeri en de Jacob- en Jozefverhalen in het boek Genesis kregen speciale aandacht.

Bijbelboeken en dagthema's
Behalve de bovengenoemde bijbelboeken, is in het afgelopen kalenderjaar volgens het Bijbelleesrooster 2016 ook gelezen uit de bijbelboeken: Psalmen, Exodus, Hebreeën, Johannes, Ezechiël, Ruth, Spreuken, I Timoteüs, Romeinen, Filippenzen en Jesaja.
Enkele uitnodigende dagthema's van het afgelopen jaar waren bijvoorbeeld: Weet wat je eet, Kikkerproef, Hoog opgeleid, Gezinshereniging, Paradijsbelofte, Alleen voor kinderen, Gastvrijheid, Prioriteiten stellen, Doelgericht werken, De Heer is altijd bij je, En toch komt het goed, en Geurig gebed.
Elke maand werden de gebruikers van het Bijbelleesrooster ook uitgenodigd om eens een uitstapje naar de NBG-website debijbel.nl te maken. Kijk bijvoorbeeld eens hoe een Romeinse kruisvaarder er uit zag, of deel een Psalm op debijbel.nl via social media.

Nederlands Bijbelgenootschap
Met het uitgeven van dit Bijbelleesrooster wil het NBG het bijbellezen toegankelijker maken. Het rooster kan worden gebruikt als handvat om de Bijbel te lezen, om geïnspireerd te worden, waarbij de bijbelteksten je helpen om Gods aanwezigheid in je leven te ervaren.
Achterin het boekje wordt informatie gegeven over het binnenlands en het buitenlands bijbelwerk van het NBG. Al meer dan 200 jaar vertaalt het NBG Bijbels, stelt ze beschikbaar, geeft uitleg en achtergronden over de Bijbel en laat mensen de relevantie van de Bijbel ervaren. 140.000 leden, vrijwilligers, donateurs, en medewerkers dragen allemaal hun steentje bij aan dit zo belangrijke bijbelwerk.
Over de wijze waarop het NBG dat doet, wordt in dit boekje kort uitleg gegeven, over bijvoorbeeld bijbelprojecten, zoals Luisterbijbels in Ethiopië. Daarna volgt het overzicht van een selectie van uitgaven van het NBG, zoals de Bijbel in Gewone Taal en de Samenleesbijbel.

debijbel.nl
Het Bijbelleesrooster verwijst ook naar de NBG-website debijbel,nl, waar veel informatie kan worden gevonden over allerlei onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Op die site kun je onder andere De Nieuwe Bijbelvertaling lezen. En als je lid bent van het NBG heb je de beschikking over heel veel extra's op deze bijbelsite, zoals uitleg, foto's, veel verschillende bijbelvertalingen, filmpjes, kaarten, tijdlijnen, enzovoort. Alle leden zorgen er door hun ledenbijdrage voor dat deze website en alle andere bijbelwerk steeds verder wordt uitgebreid en verbeterd.
Kijk maar eens op: debijbel.nl

Geen opmerkingen: