zondag 25 december 2016

Kerstfeest 2016 in Stiens

Zondag 25 december 2016 - Kerstfeest
Een muzikaal welkom van De Nije Bazún in De Hege Stins van StiensEen lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is Hij:
de vorst van Gods barmhartigheid

Kerst met koper
Met de stevige koperklanken van het blazersensemble van Christelijke Brassband 'De Nije Bazún' wandelen we vanmorgen als kerkgangers de ontvangtshal van De Hege Stins te Stiens binnen.
Hier gaan we vanmorgen het Kerstfeest met zijn allen als gemeente vieren, samen met alle gasten in de kerk, en met alle anderen die met de livestream-verbinding via het internet met ons verbonden zijn.

Niet langer drukt ons droefheid neer:
wij vinden vreugde in de Heer.
Hij heeft ons van de nacht bevrijd,
schept ons een dag vol zaligheid.

Ds. Evert Overeem
Wie zingt, bidt dubbel
Voorganger is dominee Evert Overeem, de vader van onze gemeentepredikant Jaap Overeem, die zelf gelijktijdig verderop in het dorp het kinderkerstfeest in de Sint-Vituskerk van Stiens begeleidt.
We krijgen op voorhand al meegedeeld dat we vandaag vooral veel gaan zingen, want "Wie zingt, bidt dubbel", aldus een uitspraak die ook wel wordt toegedicht aan kerkvader Augustinus.
En - om het nog verder te onderstrepen - aldus dominee Overeem: "Als wij de hoop verliezen, als wij niet meer zingen, wie zal het dan wel doen?"
Dus, we zingen, veel en geestdriftig, want het Kerstfeest willen we vrolijk, met zang en muziek, vieren. We worden qua muzikale begeleiding daarbij prima ondersteund door het blazersensemble en door organist Han Giesing.

Nu wijkt de zonde voor Zijn licht.
Ons leven wordt weer opgericht.
Stem, mensen, met de engelen in,
aanschouw de Zoon, dit nieuw begin.

Lector Eveline Rianne Boonstra
Lucas' Kerst-evangelie
En vanzelfsprekend wordt vanmorgen ook het geboorteverhaal van Jezus gelezen, op voortreffelijke wijze in afzonderlijke delen gepresenteerd door onze lector Eveline Rianne Boonstra.
Ze leest de blijde boodschap uit het evangelie van Lucas: De geboorte van Jezus
Een mooie verkondiging daarop volgt van dominee Overeem, waarbij we via de oudtestamentische Jozef en Jesaja doorwandelen naar het nieuwtestamentische geboorteverhaal van Jezus, waarin alweer een Jozef centraal staat, maar nu een andere, namelijk de Jozef die met Maria op weg ging, van Nazareth naar Betlehem, waar de oudtestamentische profetieën bewaarheid werden, met de geboorte van Gods eniggeboren Zoon, Jezus Christus, van wie we in Lied 479 ook zingen:

Hij doet de duisternis teniet
en engelen zingen ons dit lied,
glorie aan God, want vrede is
nu hartslag der geschiedenis.

Geen opmerkingen: