maandag 31 oktober 2016

Vierde Jaardag van Stifting Nijkleaster in Jorwert

Zondag 30 oktober 2016 
De Verbinding van Saskia Leene als Kleaster-pastor aan Nijkleaster

Vierde verjaardag van Nijkleaster met Popma
Ruim vier jaar geleden - op 28 oktober 2012 - is Nijkleaster in Jorwert officieel van start gegaan.
Vandaag vieren we als bestuur & medewerkers van de Stifting Nijkleaster samen met heel veel belangstellenden de vierde verjaardag van Nijkleaster. Durkje en ik bezoeken deze vierde 'Nijkleaster Jaardag' in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Ook dit jaar is de opkomst weer groot, gelukkig zo groot, dat de kerk bij aanvang van het programma om 14.30 uur - met de extra stoelen van boven - vol zit. Tijdens de inloop is er koffie en thee. De uitgebreide tentoonstelling van de kunstwerken van de Friese kunstenaar Jentsje Popma kunnen ondertussen worden bekeken, zowel in de kerkzaal als boven op 'De Ferdjipping'.

De droom verwezenlijken
Het pianospel van het 'Veni Sancte Spiritus' van pianist Hindrik van der Meer is voor iedereen het teken dat het middagprogramma van start zal gaan, dus iedereen zoekt een zitplaats in de volle kerk, en begint ondertussen zachtjes mee te zingen met Hindriks pianospel.
Ons mede-bestuurslid Jan Henk Hamoen opent deze Nijkleaster Jaardag en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij benoemt dat er ook in het afgelopen jaar weer veel is gebeurd en gedaan bij Nijkleaster. Zo noemt hij bijvoorbeeld de vele groepen leerlingen van HAVO en VWO van de Leeuwarder Christelijke scholengemeenschap Comenius, die ook dit jaar weer om de beurt een hele dag op bezoek komen bij Nijkleaster.
Ook verwijst hij naar de vele schilderijen en andere kunstwerken van Jentsje Popma, die ons hier in deze kerkzaal overvloedig omringen.
En Jan Henk verwijst naar de droom van een 'Nijkleaster', een nieuw protestants klooster in Fryslân; zal het er echt van komen? Hij vertelt dan het verhaal over een boer die zijn kalf elke dag wil blijven optillen totdat het kalf een volwassen koe is geworden. Ofwel, we zullen als Nijkleaster onze droom ooit verwezenlijken, want we zijn - zeker weten - sterker dan we zelf vaak denken. Een kwestie van geloof, vertrouwen, hoop, uithoudingsvermogen en steeds een stapje verder gaan.

Vier workshops
De Nijkleasterdei van vandaag is bedoeld voor iedereen die zich verbonden voelt met, of kennis wil maken met Nijkleaster. Van heinde en verre zijn de mensen gekomen om hier in Nijkleaster gastvrij te worden ontvangen in onze kloostergemeenschap.
Na de woorden van welkom van Jan Henk Hamoen worden de vier workshops van vanmiddag kort geïntroduceerd.
  • Henk Kroes en Hinne Wagernaar zullen in de bovenzaal van dorpsherberg Het Wapen van Baarderadeel een presentatie verzorgen over de toekomst van Nijkleaster. Durkje gaat naar deze workshop.
  • Ik ga straks naar De Ferdjipping, naar de workshop van Jan Henk Hamoen, een presentatie over het werk van de Friese kunstenaar Jentsje Popma, die zijn atelier en wat daarin was heeft geschonken aan Nijkleaster.
  • De Nijkleaster-pastor Saskia Leene gaat met een wandelgroep het veld in voor een meditatieve Loften-kuier.
  • En in de kerkzaal kun je blijven zitten als je mee wilt doen met de zangworkshop 'Zingen met Nijkleaster' onder leiding van Hindrik van der Meer.
Popma-workshop van Jan Henk Hamoen
Workshop b: Presentatie over het werk van Popma
Op de bovenverdieping 'De Ferdjipping' van Nijkleaster verzorgt Jan Henk Hamoen een presentatie over het leven en werken van de Friese kunstenaar Jentsje Popma, van wie we hier in de kerk van Njijkleaster het hele weekend een tentoonstelling hebben.
Jan Henk noemt dat we als Nijkleaster zo dankbaar zijn dat nu al de eerste kunstenaars zich zo goed hebben verbonden aan Nijkleaster, door iets van zichzelf aan Nijkleaster te schenken, materieel als kunst (zoals Anne Woudwijk en Jentsje Popma) en/of immaterieel in de vorm van poëzie (Eppie Dam) en muziek (Hindrik van der Meer).
Van Jentsje Popma is het zo mooi om te zien dat hij bij leven nog zo volop kan genieten van zijn erfenis, en - zoals een bezoeker het zegt - prachtig dat Nijkleaster voor Popma het middel daartoe is.
Hamoen vertelt iets over de levensgeschiedenis van Popma, vooral voor wat betreft zijn artistieke loopbaan, vanuit Rotterdam weer terug in Fryslân, waar je achteraf ziet dat Popma zijn artistieke carrière voor een belangrijk deel ook werd bepaald door de opdrachten die hij kreeg om kunstwerken te creëren.
Popma maakte onder andere de Hynsteblom voor de Christelijke Kweekschool Mariënburg te Leeuwarden. Inmiddels heeft Popma dat betonnen reliëf óók aan Nijkleaster geschonken, om het tentoon te stellen als Nijkleaster ooit een eigen kloostergebouw zal openen. Popma was ook docent beeldhouwen aan de Groninger kunstacademie Minerva.
En vanaf zijn pensionering begon hij vooral te schilderen. In zijn werk vraagt Popma vooral aandacht voor de schoonheid en voor de instandhouding van het landschap. Zijn werk is dus niet alleen een ode aan het landschap, maar ook een appèl aan ons om zorg te dragen voor het landschap. Daar raken de intenties van Popma en Nijkleaster elkaar ook.
Opvallend is dat je op Popma zijn landschapschilderijen nooit mensen, nooit dieren, en nooit een zon ziet.
Bijzonder is ook dat Jentsje Popma zelf ook de lijstenmaker was van de schilderijen die hij verkocht. Schilderij en lijst horen bij Popma onlosmakelijk bij elkaar.
En over al die karakteristieke wolken die je vaak op Popma zijn schilderijen ziet: "Waar de dimensie van de materie eindigt, openbaart zich de eindeloze dimensie van de geest". Iets om nog eens over na te denken.

Verbinding van de Nijkleaster-pastor
Tussen 15.30-16.00 uur komen we allemaal weer bijeen in de Sint-Radboudkerk. De koffie en thee met de heerlijke Nijkleaster-koek staat voor iedereen klaar, en er is volop tijd om met elkaar een praatje te maken. Ook elkaar ontmoeten is een waarde(n)vol goed tijdens de activiteiten van Nijkleaster.
Het middagprogramma sluiten we af met een gemeenschappelijke slotviering in de kerkzaal, onder leiding van onze Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar en de nieuwe Kleaster-pastor Saskia Leene.
Na het aanvangslied 'Bless the Lord, my soul' (Loovje God, myn siel), openen we de viering met het lied 'Iepenje my'.
Psalm 43 wordt voorgelezen in de versie van Huub Oosterhuis zijn '150 Psalmen vrij'.
We beantwoorden dat met het zingen van 'Take, o take me as I am'.
Dan legt Hinne Wagenaar zijn rode stola over de schouders, want nu is het moment aangebroken dat domina Saskia Leene officieel als Kleaster-pastor zal worden verbonden aan Nijkleaster.
Na inleidende woorden van Hinne Wagenaar krijgt Saskia Leene de gelegenheid om haar woorden van Belofte in ons midden uit te spreken. Daarna knielt Saskia en wordt er gebeden onder handoplegging. We feliciteren Saskia met haar nieuwe functie binnen Nijkleaster.
Voordat Saskia verder gaat als voorganger van deze viering, zingen we 'Veni Sancte Spiritus', waarna Saskia de schriftlezing verzorgt uit Exodus, over het volk op weg naar de Rietzee.

De wolk die boven de dijk verscheen
De Frede van de loften
Saskia Leenes preek gaat over 'De Frede van de loften'.
Ze verwijst naar de wolk die op de schilderijen van Jentsje Popma verschijnt. Daar laat Popma iets van God zien. Waar in de Bijbel de wolk verschijnt, daar verschijnt God, daar gaat het over God, dan is God erbij.
Leene: "Bij de kortste weg kun je veel tegenstand verwachten. Ook de lange route is moeilijk, maar God gaat altijd met Zijn volk mee, als een wolk vóór ons uit. Tempo maken is wel van belang." 
God leren kennen is als het binnengaan in een wolk, zo staat ergens geschreven.
Saskia Leene: "Het is een hele oefening om God God te laten zijn. Welke kant ga ik op, in de grote en in de kleine dingen die ik doe. De goede weg proberen te gaan, vraagt om luisteren naar wat de ander en jij zelf nodig achten. Dat vraagt ook om toewijding en beminnen."
Leene; "Nijkleaster kan niet de kortste weg nemen; ook niet in het kiezen van een locatie voor haar toekomstig kloostergebouw. Maar ik hoop dat daar Zegen op mag rusten, De Frede van de loften!"

De ierde is ús mem
Gebed en Zegen
Na de preek zingt een koortje het lied 'De ierde is ús mem', naar een toespraak van het Indianen-opperhoofd Seattle in 1854, als bewerking en op muziek van Hindrik van der Meer.
Daarna volgt een moment van delen, met wolken-koekjes, geheel passend bij het thema van deze viering.
Na de laatste mededelingen wordt deze viering afgesloten met het samen zingen van het Onze Vader met het Friestalige lied "God fan fier en hein ús Heit".
En dan zingen we elkaar met het zegenlied "De frede fan de greiden' de heenzendingszegen toe.

The peace of the earth be with you
the peace of the heavens too;
the peace of the rivers be with you,
the peace of the oceans too.
Deep peace falling over you;
God's peace growing in you.

Geen opmerkingen: