zondag 18 september 2016

Mutaties in het CROHO door beleidswijzigingen

Donderdagmiddag 8 september 2016
Presentatie over het CROHO door Anke de Jong van de DUOBeleidswijzigingen

In juni 2016 ontvingen we van de Dienst Uitvoering Onderwijs (de DUO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) te Groningen als Croho-contactpersonen in het hoger onderwijs de vooraankondiging dat er enkele beleidswijzigingen ophanden zijn, die doorwerken in het Centraal Register voor Opleidingen in het Hoger Onderwijs (CROHO). Zo verandert er na de inmiddels afgelopen zomervakantie in het Croho het een en ander met betrekking tot bijvoorbeeld versnelde trajecten, het verlenen van graden bij afstuderen, en moeten hogescholen meldingen doorgeven met betrekking tot hun onderwijscapaciteit.
Vanmiddag komen we op uitnodiging van de DUO met enkele tientallen contactpersonen van hogescholen en universiteiten bijeen in Vergadercentrum Domstad te Utrecht om hier nader over te worden geïnformeerd door de medewerkers van de DUO.

Welkom en inleiding
Op deze warme middag worden we ontvangen in het koele auditorium van het Utrechtse vergadercentrum, waar we welkom worden geheten door Anke de Jong, relatiemanager Hoger Onderwijs van de DUO. Nadat we een korte uitleg hebben gekregen van de organisatiewijzigingen in de werkorganisatie van de DUO wordt de aanleiding van deze bijeenkomst verteld en toegelicht.

Herinrichting van het Croho
Daarna krijgt Ton Laan van de DUO de gelegenheid om samen met Rik Sipma een presentatie te verzorgen over de wijze waarop de huidige en de nieuwe mutaties digitaal kunnen worden ingevoerd in het zogenoemde 'aCroho' van de DUO.
Aandacht wordt onder andere besteed aan de toevoegingen in het aCroho van de indicaties voor versnelde trajecten van actuele en toekomstige opleidingen in het hoger onderwijs, voor bijvoorbeeld driejarige trajecten in het HBO voor afgestudeerde VWO-ers.

Graadtoevoeging in het hoger onderwijs
Over de graadtoevoeging aan de graden bij afstuderen meldt Ton Laan dat de DUO alleen die graadtoevoegingen mag, kan en zal registeren in het Croho die overeenkomen met de Referentielijst voor internationale herkenbaarheid van titulatuur in het hoger beroepsonderwijs. Alle huidige en oude graadtoevoegingen komen niet in het Croho, maar zodra 70% van de opleidingen in een bepaalde groep is geaccrediteerd, moet de opleiding de door de overheid in bijvoorbeeld de referentielijst aangewezen graadtoevoeging voeren en die ook laten registeren in het Croho.
Om de invoering en de uitvoering te vergemakkelijken zal de DUO voor de hogescholen die dat wensen de initiële vulling alvast verrichten, waarna we binnen onze eigen hogescholen kunnen en moeten checken op juistheid en op volledigheid, om er zeker van te zijn dat de registratie van onze actuele en toekomstige hogeschoolopleidingen vanaf dat moment correct in het Croho staat.

Vragen en toelichting
Na de presentaties van Anke de Jong en Ton Laan is er volop de gelegenheid om informatieve vragen te stellen en om cases vanuit de huidige werkpraktijk in het hoger onderwijs aan deze DUO-medewerkers voor te leggen. Enkele van dergelijke praktische vraagstukken worden vanmiddag kort of langer besproken, opdat een ieder weet wat van hem of haar wordt verwacht voor wat betreft de registraties van hogescholen en hun opleidingen in het Croho.

Geen opmerkingen: