zondag 10 juli 2016

Verbintenisviering met het oog op de toekomst

Zondag 10 juli 2016 
Krijgsmacht-stola voor da. Desirée Scholtens

Afscheid en verbinding
Op uitnodiging van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Stiens, van het moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en van de Raad voor Kerk en Krijgsmacht van de Protestantse Kerk in Nederland zijn we vanmorgen om 9.30 uur in groten getale als gemeenteleden en vele gasten aanwezig bij de ochtendkerkdienst.
Het is duidelijk dat er iets bijzonders staat te gebeuren.
De kerkzaal is vol, dus de betrokkenheid is groot bij wat we vandaag hier in onze gemeente zullen beleven.
We zijn hier met zijn allen om de Verbintenisviering bij te wonen waarin domina Desirée Scholtens formeel afscheid neemt als gemeentepredikant van onze Protestantse Gemeente van Stiens, om direct daarna vanmorgen in deze viering bevestigd te worden tot predikante met een bijzondere opdracht ten dienste van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. De bevestiging zal geschieden door dominee Klaas Henk Ubels, in zijn functie van Hoofdkrijgsmachtpredikant. Deze kerkdienst wordt door beide predikanten geleid, waarbij dominee Scholtens begint, en dominee Ubels het vanaf de verbintenis-ceremonie overneemt. 
Aan deze Verbintenisviering werkt ook onze eigen gemeenteband United mee, die ook vandaag weer voor bijzondere muzikale hoogtepunten zorgt.
United zorgt voor mooie muziek
Wat hou ik van Uw huis
Een vogel is er thuis
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Afscheid met oog voor een nieuwe toekomst
Omdat er in onze kerkelijke gemeente, in Stiens en ook daarbuiten veel gebeurt, en wij daar als kerkgemeenschap ook oog voor hebben en aandacht aan geven, wordt er vanmorgen in deze ochtendkerkdienst nog veel meer gedaan.
Aan het begin van de dienst memoreert dominee Scholtens het overlijden van een ouder gemeentelid in de afgelopen week. In haar gebed na het stiltemoment bij de lelie op het doopvont bidt zij niet alleen voor de familie van deze overledene, maar ook voor een recent overleden en begraven veel jonger gemeentelid, en schenkt ze in haar ochtendgebed onder andere ook aandacht aan de twee uitgezonden militairen die afgelopen week in Mali door een noodlottig ongeval tijdens een oefening om het leven kwamen.
Daarna worden de kinderen van de Kindernevendienst naar voren geroepen. Een hele grote schare kinderen komt naar voren, om zich daar te verbazen over het boek met onder andere een blauw paard, een rode krokodil, een zwarte ijsbeer en een gele koe. 
En als de kinderen na de preek van dominee Scholtens weer terugkomen in de kerkzaal, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de kinderen van groep 8, die vanmorgen afscheid nemen van de Kindernevendienst. Zij nemen afscheid en gaan in onze kerk èn in het voortgezet onderwijs een nieuwe toekomst tegemoet.
Afscheid nemen van de Kindernevendienst
De ook afscheidnemende domina Scholtens valt de eer te beurt om deze kinderen van groep 8 ten afscheid toe te spreken.
Domina Scholtens zegent de kinderen en hun ouders
Aansluitend op deze zegening worden de kinderen door domina Desirée Scholtens gezalfd met olie. 

De ouders van deze kinderen staan er ook bij op het podium, om te symboliseren dat zij letterlijk en figuurlijk achter hun kinderen stonden, en ook achter hen zullen blijven staan en gaan voor wat nu vóór hen ligt.

God heeft het eerste woord
Hij spreekt nog altijd voort
God staat aan het begin
oorsprong en doel en zin

Einde
Na dit afscheid, volgt het andere afscheid, het officiële afscheid van domina Scholtens van onze 
kerkelijke gemeente.
Hindrik ten Hoeve
De eerste die daartoe het woord krijgt, is Hindrik ten Hoeve, de voorzitter van de kerkenraad van onze Protestantse Gemeente van Stiens.
Hij memoreert welk een grote zegen het was om domina Scholtens in de afgelopen jaren als gemeentepredikante in ons midden te hebben, en geeft aan dat voor haar nu dan toch echt haar droom is uitgekomen, die van haar benoeming tot krijgsmachtpredikante.
Voor onze gemeente is haar afscheid dan wel een gevoelig verlies, maar nadat ze al zovele jaren samen met haar echtgenoot-predikant Jaap Overeem zo enthousiast aan het werk is geweest in onze gemeente, gunnen we haar die gedroomde overstap uiteraard van harte.
Maar dat betekent wel dat ze nu haar ambt in onze Protestantse Gemeente moet neerleggen, hetgeen zij samen visualiseren als domina Desirée Scholtens haar stola af doet en haar toga uit trekt, om die twee symbolen te overhandigen aan de kerkenraadsvoorzitter.

Hoofdkrijgsmachtpredikant Ubels
Nieuw begin
Maar gelukkig hoeft zij niet lang zonder stola door het werkzame leven te gaan, want na de kerkenraadsvoorzitter komt dominee Klaas Henk Ubels naar voren, die domina Scholtens als Hoofdkrijgsmachtpredikant zal bevestigen als krijgsmachtpredikante, om daarmee in haar de verbintenis tot stand te brengen tussen de Protestantse Kerk van Nederland en de Nederlandse krijgsmacht.
Na een korte voorlezing en toespraak hangt hij domina Desirée Scholtens de witte Krijgsmacht-stola om, als symbool van deze verbintenis die hier in deze ochtendkerkdienst te Stiens tot stand komt. En zoals een militair niet met lege handen mag staan tijdens zijn missie, krijgt ook de nu pas geïnstalleerde nieuwe krijgsmachtpredikante haar uitrusting direct uitgereikt in de vorm van een Krijgsmachtbijbel
Dominee Ubels reikt de Krijgsmachtbijbel uit aan Domina Scholtens
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Lector Wout de Vries
Dank U wel
Deze Verbintenisviering wordt afgesloten met een dankgebed, dat vandaag voor deze gelegenheid wordt uitgesproken door gemeentelid Wout de Vries, die eerder vanmorgen ook al als lector de twee schriftlezingen uit Genesis en Hebreeën verzorgde.

Desirée, je bent welkom
Dominee Dirk Huurman
Na het gezamenlijk bidden van Het Onze Vader ontvangen we van dominee Ubels nog de zegen.
Daarna gaan we nog even zitten, want er volgt nog een toespraak van dominee Dirk Huurman, die als lid van de Raad voor Kerk en Krijgsmacht van de Protestantse Kerk in Nederland nog enige woorden tot de pas bevestigde krijgsmachtpredikante richt. De Raad voor Kerk en Krijgsmacht fungeert als een bijzonder soort kerkenraad, en draagt mede zorg voor de geestelijke verzorging van de geestelijke verzorgers van de Nederlandse krijgsmacht.

Het bruist van leven in Gods rivier;
wie daarvan drinken, verheugen zich hier.
En ben je eens in die stroom geweest,
dan blijf je dorstig naar meer van Gods geest.

De Tijdeling
Op volle kracht vooruit
En voorin de kerk staat een model van de steven van een schip. 'De Tijdeling', heet dit (musical-)schip. Op dit schip staan de de flessenpost-flessen en liggen de afscheidskado's voor de kinderen van groep 8 van de Kindernevendienst.
En tegelijk is dit scheepsmodelfragment ook een stille verwijzing naar het onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht, waar domina Scholtens als krijgsmachtpredikante haar thuisbasis zal krijgen, namelijk op de basis van de Koninklijke Marine te Den Helder.
Duet op vleugel van Giesing & Overeem

Quatre-mains
Binnen onze kerkelijke gemeente doen we veel met muziek. Domina Scholtens en haar echtgenoot dominee Jaap Overeem hebben vanaf hun intrede in Stiens daar een belangrijke - ook muzikale - bijdrage aan geleverd, en hopelijk zal dat nog jaren zo doorgaan, want het predikantenechtpaar blijft gelukkig in Stiens wonen.
Ook vandaag heeft Jaap Overeem zijn muzikale noten bijgedragen aan het welslagen van deze bijzondere Verbintenisviering. Niet alleen als pianist ter begeleiding van de gemeenteband United, maar ook bij de samenzang, en tijdens de dienst samen met onze organist-pianist met zijn tweeën met het mooie duet Legends van Dvorak, gespeeld als quatre-mains, met vier handen.
In de Protestantse Gemeente van Stiens staan de beste stuurlui niet aan wal, maar gaan ze met elkaar aan boord, en kiezen ze het ruime sop. En dan ontstaat er iets moois in Stiens.

Geen opmerkingen: