dinsdag 14 juni 2016

En wij noemen de wijk Steenslân

Dinsdagavond 14 juni 2016 

De nieuwe Stienser woonwijk Steenslân komt ten oosten van de wijk Aldlân
Steenslân in het Steenser Aldlân
Wethouder Gelly Visser van onze gemeente Leeuwarderadeel had vanavond de primeur, toen zij bij aanvang van de informatie-avond over Stiens-Oost de naam onthulde van de nieuwe woonwijk van Stiens, die de naam 'Steenslân' krijgt. Steens verwijst naar de oude benaming van onze dorpsnaam Stiens, en de nieuwe woonwijk ligt in het het grotere geheel van het Stienser (Steenser) Aldlân, gelegen tussen Stiens in het westen en de Dokkumer Ee aan de oostzijde.
Tientallen belangstellenden hebben vanavond gehoor gegeven aan de uitnodiging van de gemeente om vanavond naar Doniastate in Stiens te komen, om daar te worden geïnformeerd over allerlei ins en outs die te maken hebben met de planvorming van deze nieuwe Stienser woonwijk, waar in een periode van ongeveer 10 jaar maximaal 80 nieuwe woningen mogen worden gebouwd, op een mooie groene locatie naast de populaire Stienser kinderboerderij Doniastate.

Van bestemming naar verkoop
Na de officiële onthulling van de wijknaam wordt verteld dat het ontwerp-bestemmingsplan voor de wijk momenteel ter inzage ligt, en dat die waarschijnlijk in september 2016 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.
Als ook de ontheffingsprocedure in verband met de Flora- en Faunawet met het gewenste resultaat is doorlopen, mag er ongeveer vanaf oktober 2016 worden gebouwd in deze wijk, nadat in september 2016 de grondwerkzaamheden zijn gestart.
Rond de jaarwisseling 2016-2017 wordt de wijk bouwrijp gemaakt en dat betekent dat eind 2016 de kavelverkoop van start kan gaan.

Beeldkwaliteitsplan met contrast en samenhang
Na deze procesbeschrijving volgt uitleg over het hier van toepassing zijnde Beeldkwaliteitsplan, waarin staat beschreven wat er mag worden gebouwd op de diverse locaties in deze wijk. Daarbij spelen stedenbouwkundig de items 'contrast' en 'samenhang' een grote rol.
Er wordt een nieuwe opvaart gegraven aan de oostkant van de wijk, zodat daar - evenals aan de zuidzijde, aan de Kletsefeart - wonen aan het water mogelijk is.
Aan de noordzijde wordt de bouw van villa's verwacht, en op de zuidzijde rusten hogere eisen qua architectuur. Aan de westzijde beoogt de gemeente een meer traditionele woningbouw, en het centrum van de wijk zal een meer dorpskarakter - met wel de nodige variëteit - krijgen.
De nieuwbouw - in vier fasen - begint aan de noordzijde en aan de zuidkant, en schuift fasegewijs vanuit het zuiden op naar het noorden, waarmee dan in verschillende stappen de parallelle woonstraten worden ingevuld.

Maximale flexibiliteit binnen kaders
Alhoewel er uiteraard kaders en randvoorwaarden worden gesteld aan wat wel en niet kan en mag, wil de gemeente wel open staan voor maatwerk. Zo krijgen bijvoorbeeld potentiële kopers van kavels de gelegenheid om zelf aan te geven wat de voor hen gewenste kavelgrootte is op de begeerde locatie. Zo zal er vast en zeker een mix ontstaan van verschillende kavelgroottes.
Hier is sprake van een vrije kavelverkoop, hetgeen betekent dat particuliere kopers voorrang krijgen bij het kopen van een eigen bouwkavel. Naarmate de kavelverkoop verder stagneert, worden projectbouwers meer in de gelegenheid gesteld om de dan nog resterende kavels in te vullen. Het staat de kavelkopers naast het bouwen van vrijstaande woningen ook vrij om bijvoorbeeld in combinatie met een andere koper of samen met een bouwbedrijf een dubbele kavel te kopen om daar een twee-onder-één-kap-woningblok op te bouwen.
Een minimum- en maximummaat voor een bouwkavel is nog niet vastgesteld, en de vierkante meterprijs zal zo ongeveer tussen de 140 en 200 euro (inclusief BTW) komen te liggen. Op een eenmaal gekochte kavel moet je binnen ongeveer twee jaren van start zijn gegaan met de bouw van je woning.
Binnen de gegeven kaders is er dus wel degelijk sprake van flexibiliteit, hetgeen de aantrekkelijkheid om te gaan bouwen in Steenslân vast en zeker verhoogt.

Rondje Steenslân op weg naar huis
Na de informatieronde is er volop gelegenheid om informatieve vragen te stellen, en ook na afloop van deze plenaire sessie, zijn er voldoende medewerkers van de gemeente Leeuwarderadeel aanwezig om in klein comité nader in te gaan op vragen van bijvoorbeeld meer individuele aard.
Het was wel een tactische zet om deze informatieavond in Doniastate te beleggen, want als het programma is afgelopen en de bezoekers huiswaarts keren, staan en gaan ze allen langs de beoogde nieuwe woonwijk, die gelegen is naast de kinderboerderij. Op weg naar huis kun je dus met het globale stratenplan van de nieuwe wijk in je hand alvast even kijken waar je belangstelling specifiek naar uit gaat qua ligging en grootte van de begeerde bouwkavel, met daarop wellicht later ooit eens je eigen droomhuis?

Geen opmerkingen: