maandag 4 april 2016

Avondgebed volgens de liturgie van Taizé

Zondagavond 3 april 2016 
Icoon Kruis van Taizé in de Fermanje te Stiens

Eerste zondag na Pasen
In elk avondgebed in Taizé wordt Pasen herdacht door het licht door te geven aan elkaar.
Op deze eerste zondag na Pasen bezinnen we ons met behulp van liederen, lezingen en gebeden op de
opstanding van het Licht, het ontsteken van het licht, het verspreiden van het licht, en op onze taak als lichtdragers in deze wereld vol duisternis.
Dit gebedsuur van stilte en bezinning wordt deze keer niet - zoals te doen gebruikelijk - in de Stienser Sint-Vituskerk georganiseerd, maar vanavond zijn we hiertoe nog eens te gast in de Fermanje van onze Doopsgezinde zustergemeente van Stiens.

'Omdat je me gezien hebt, geloof je.
Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.'

Begin met zang
Om 19.30 uur worden de deelnemers van deze viering welkom geheten.
We beginnen met het samen zingen van het lied:
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.
Daarna zingen we:
In de Heer vind ik heel mijn sterkte, in mijn God de vreugdezang.
Kristus dy't ús rêding brocht, op Jo betrou ik net om'e nocht,
op U vertrouw ik en 'k ken geen angst.

Psalm 123
De schriftlezing van Psalm 123 - een pelgrimslied - wordt door Ronald en Adri wisselend in het Nederlands en in het Fries gedaan, waarbij we delen van dit psalmgebed afwisselen met een samen gezongen 'Alleluja'.
Na deze psalmlezing richten we onze ogen op de Heer Jezus, op de Heer onze God, met het zingen van:
Rjochtsje dyn eagen aloan op de Heare.
Rjochtsje dyn eagen op Kristus de Heare.
Als overgang naar de tweede schriftlezing vervolgen we dan in het Engels en in het Fries met het lied I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living.
Ja, ik sil sjen de goedens fan ús God. 
Wês sterk, leau yn de Hear.

Verschijningen, naar de evangelist Johannes
De tweede lezing is een evangelielezing naar Johannes (22:19-31), over 'eerst zien, en dan geloven'.
Jezus verschijnt weer in het midden van zijn leerlingen, waaronder ook de discipel Tomas.
Tomas ziet de doorboorde handen van Jezus, en roept uit: "Mijn Heer, mijn God!" 
We beantwoorden deze Johanneslezing met het lied 'Frieden hinterlasse ich euch....', dat we ook in het Fries als volgt zingen:
'Frede lit ik jim nei.
Al myn frede jou ik oan jim,
dat jim hert it net bejout'.

Leau no mar yn Him
Een lange stilte volgt voor ieders persoonlijke bezinning, meditatie, gebed.
Daarop volgen de voorbeden, uitgesproken door Adri, afgewisseld met het samen zingen van het 'Kyrië eleison', en dat sluiten we af met het gezamenlijk bidden van 'Het Onze Vader'.
De gebeden sluiten we af met het lied:
Leau no mar yn Him en wês net bang.
Gods frede bewarret jimme hert.
Alleluia!

Als alles duister is geweest, wordt het weer licht
Als de laatste klanken van het begeleidende muziektrio (op piano, viool en dwarsfluit) klinken, zingen we eerst nog 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft', en dan gaat in de Fermanje het licht uit, wordt door Adri de kaars ontstoken, en wordt het licht doorgegeven aan alle aanwezigen, die vervolgens met de kaars in de hand gezamenlijk 'Christus resurrexit' (Christus is opgestaan!) zingen:
Na het gezongen slotgebed 'Dona nobis Pacem' (Geef ons vrede) gaan de lichten in de kerk weer aan, en worden één voor één alle kaarsen gedoofd. Wie wil vertrekken, kan gaan, en wie nog even na wil blijven voor persoonlijk gebed, wordt daartoe in de gelegenheid gesteld.
In stilte verspreiden de kerkgangers zich door de avondstilte van het duister.

Geen opmerkingen: