zaterdag 3 oktober 2015

Er is toekomst voor de christelijke scholenvereniging

Dinsdag 29 september 2015 
Een uitzonderlijke royale opkomst van 256 betrokken leden in Ons Huis


Van VCBOL naar VCBO G2
In het eind van de negentiger jaren was ik bestuurslid van de 'Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in Leeuwarderadeel' (VCBOL), een christelijke scholenvereniging voor de drie christelijke basisscholen van Britsum en Stiens. Het waren de jaren waarin onze vereniging en ook de scholenvereniging van 3 nabuurgemeenten (samen de 'G4') met elkaar onderzochten of het wenselijk en mogelijk was om samen op te gaan in één grote christelijke vereniging voor christelijk basisonderwijs. Van die gemeenten vielen uiteindelijk Ferwerderadeel en Menaldumadeel af, en het resulteerde in de vorming van de 'Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeenten het Bildt en Leeuwarderadeel' (VCBO G2).

Statuten en missie & visie
De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs in de gemeente het Bildt en Leeuwarderadeel kreeg het erkennen van de Bijbels als het Woord van God als grondslag, en in de statuten werd tevens vastgelegd dat het bestuur het onderwijs bevordert overeenkomstig deze grondslag.
Het doel van deze vereniging VCBO G2 is het oprichten en instandhouden van scholen voor christelijk basisonderwijs en scholen voor samenwerkingsonderwijs in het Bildt en Leeuwarderadeel.
Dat doel bereiken doet onze vereniging door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van christelijk onderwijs behoort.
De missie van onze vereniging is 'Samen vooruit', en in de visie van de vereniging en van haar christelijke basisscholen staan de volgende termen centraal: onderscheiden en binden, en profilering en identiteit. 

Algemene Ledenvergaderingen in 2015
Met medeweten van de verenigingsleden is het bestuur enkele jaren geleden begonnen om zich te oriënteren op de basisonderwijsmarkt van Noordwest Fryslân, om te onderzoeken en te beoordelen of het wenselijk en haalbaar is om te komen tot nieuwe samenwerkingsvormen of wellicht een fusie, waarbij één van de doelen is dat het basisonderwijs in de kleine kernen zo lang mogelijk wordt behouden. Daarbij is het een optie om ook te onderzoeken of door het fysiek samengaan van een openbare en een christelijke dorpsschool tot een nieuwe basisschool voor samenwerkingsonderwijs tot de mogelijkheden bestaat.
Inmiddels is het zo dat het verenigingsbestuur met instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zover is dat ze aan onze Algemene Ledenvergadering wil voorleggen om te komen tot een zogenoemd Samenwerkingsbestuur, waarbij de openbare basisonderwijsgroep Fier en de christelijke scholenvereniging VCBO G2 samengaan in een nieuwe stichting voor openbaar, christelijk en samenwerkingsonderwijs.
In twee voorgaande Algemene Ledenvergaderingen in juni 2015 hebben veel verenigingsleden duidelijk te kennen gegeven tegenstander te zijn van het opheffen van onze christelijke vereniging, om over te stappen op een stichting onder leiding van een samenwerkingsbestuur.

Van 90 via 195 naar 256
Deze fundamentele discussie breidt zich als een olievlek uit over alle belanghebbenden in en buiten ons verenigingsverband. De interessante Algemene Ledenvergaderingen volgen elkaar snel op. Vóór de zomervakantie heeft het verenigingsbestuur opdracht gegeven aan Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs) om een quick scan te doen naar de verschillende scenario's die onze vereniging zou kunnen volgen om onze doelen te bereiken. Vanavond zal Verus-onderzoeker Wob van Beek de resultaten van het onderzoek presenteren in de derde Algemene Ledenvergadering van dit jaar. Dat de vereniging in de afgelopen maanden verrassend groot en betrokken is geworden, blijkt wel uit de opkomst van deze ledenvergadering vanavond in het multifunctioneel centrum Ons Huist te Sint-Annaparochie. Waar op de ledenvergadering van 2 juni 2015 nog 90 leden kwamen, en op de ledenvergadering van 16 juni 2015 al 195, overtreft de opkomst vanavond deze aantallen enorm. Als de ledenvergadering vanavond begint, blijkt dat er nota bene 256 leden zijn gekomen naar deze doorslaggevende ledenvergadering. Heel bijzonder is ook het groot aantal twintigers dat afgelopen zomer lid is geworden om haar betrokkenheid bij onze christelijke scholenvereniging te benadrukken. Wat hier momenteel gebeurt in het noorden van Fryslân is heel bijzonder! Jongeren staan op voor christelijk basisonderwijs!

We staan ervoor en we gaan ervoor
Na de onderzoekspresentatie van Verus is er gelegenheid om aan Wob van Beek en aan het verenigingsbestuur vragen te stellen, maar geen van de aanwezigen hoeft daar meer gebruik van te maken.
Daarna worden de aanwezige leden in de gelegenheid gesteld om ieder in een tijdsbestek van zo'n vijf minuten de leden in de zaal toe te spreken. Nog geen tien leden maken van die gelegenheid gebruik. In mijn vijfminutenspeech wijs ik de leden op de aard van onze vereniging. Op grond van onze statuten ligt onze verenigingsfocus op de christelijke vereniging met een christelijk scholenbestuur, dat sturing geeft aan christelijk personeel op bij voorkeur christelijke scholen voor christelijk basisonderwijs. Als verenigingsleden staan we daarvoor, en gaan we daarvoor, zoveel als mogelijk, en geheel conform onze verenigingsstatuten, zoals hierboven gepresenteerd. Ik vraag de Raad van Beheer van onze vereniging daar uitvoering aan te geven, en aan het Toezichthoudende Bestuur daar dan overeenkomstig onze statuten toezicht op te houden.
Omdat de eerste vier scenario's van fuseren met het protestants-christelijk basisonderwijs van Leeuwarden en/of Noardwest Fryslân. of het tot nader order zelfstandig doorgaan als christelijke scholenvereniging meer in het verlengde van onze statuten liggen, dan het voorstel van het verenigingsbestuur om VCBO G2 te fuseren met de openbare onderwijsgroep Fier om dan een samenwerkingsbestuur leiding te laten geven aan een nieuwe stichting in plaats van een vereniging, nodig ik de aanwezige leden uit om tegen het voorstel van het bestuur te stemmen, opdat we verder gaan binnen onze denominatie als christelijke vereniging, want ook daarmee kunnen we onze doelen halen, zij het dan wel binnen ons statutaire kader.

De christelijke scholenvereniging heeft toekomst
Als alle voor- en tegenstanders van het bestuursvoorstel hun zegje hebben gedaan, is het spannende moment van de stemming aangebroken. De schriftelijke stemprocedure wordt uitgelegd en dan worden de stembrieven ingevuld, ingeleverd en geteld.
Na de koffiepauze wordt bekend gemaakt dat alle 256 een geldige stem hebben uitgebracht, Met die 256 stembrieven was 3 maal blanco gestemd, 112 stemden vóór het bestuursvoorstel, en 141 leden stemden tegen het bestuursvoorstel, waarmee dat bestuursvoorstel door de Algemene Ledenvergadering werd verworpen.
De opdracht die de ledenvergadering hiermee nu heeft gegeven aan het verenigingsbestuur is het zoeken naar een toekomst binnen een christelijke scholenvereniging. Naast christelijke basisscholen blijft ook de mogelijkheid bestaan om scholen voor samenwerkingsonderwijs in de kleine kernen op te richten en/of in stand te houden.
Aan het eind van de ledenvergadering meldt het bestuur dat zij zich nu nader zal gaan beraden op alle scenario's die onze vereniging en onze scholen nu ter beschikking staan binnen het verband van een christelijke scholenvereniging.

Wat hebben we afgesproken?
Maar hoe leg je zoiets de volgende ochtend nu uit aan je kind?
Een dag later verwoordde de dochter van één van onze verenigingsleden - een basisschoolkind - de uitkomst van deze Algemene Ledenvergadering in haar eigen woorden als volgt: "Dus jullie hebben afgesproken dat het normaal is dat je op een christelijke school in de Here God gelooft".

Geen opmerkingen: