zondag 20 september 2015

Seminar Design Thinking @ Stenden

Woensdag 16 september 2015 
Presentatie Christoph Meinel in het Ontmoetingscentrum
Een ander onderwijsconcept voor een nieuwe hogeschool
In de momenteel lopende onderhandelingen om van Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool één nieuwe hogeschool te maken, is het idee geopperd om in die nieuwe hogeschool het onderwijs vorm en inhoud te geven volgens het gedachtengoed van 'Design Thinking', dat in dit tijdsbestek wordt gepresenteerd als de aanpak om problemen op frisse wijze te formuleren, om er daarna originele, creatieve oplossing voor te bedenken.
Vanmiddag is het de eerste keer dat we als beide hogeschoolgemeenschappen in de gelegenheid worden gesteld om ons op uitnodiging van de beide Colleges van Bestuur gezamenlijk te oriënteren op Design Thinking als onderwijsconcept. Enkele tientallen medewerkers en studenten zijn vanmiddag naar de grote zaal van het Ontmoetingscentrum van Stenden Hogeschool gekomen, om zich te laten inspireren door professor Christoph Meinel en professor Wim Veen.
De vice-voorzitter van het College van Bestuur van Stenden Hogeschool Klaas-Wybo van der Hoek heet alle belangstellenden welkom en leidt het onderwerp en de sprekers in. Tussen en na de presentaties van de referent en de co-referent leidt hij de plenaire vragenrondes.

Prof. dr. Christoph Meinel
Referent Christoph Meinel
Professor dr. Christoph Meinel is hoogleraar Informatie- en Communicatietechnologie aan het Hassno-Plattner-Institut van de universiteit van Potsdam. Hij is bekend als pleitbezorger van de Stanfordmethode van Design Thinking en deelt op deze middag met ons zijn ervaringen met dit bijzondere onderwijsconcept.
Meinel start met een inleiding over de definiëring van Design Thinking. en geeft zijn visie op deze methode als onderwijsconcept. Verder vertelt hij over zijn ideeën ten aanzien van het integreren van Design Thinking in de werkcultuur en in het onderwijsproces.
Kernelementen bij Design Thinking zijn Plaats, Proces en Mensen. Werken in open ruimtes past bij Design Thinking als iteratief Proces. Deelnemers werken bij voorkeur in multidisciplinaire teams. Je vaktaal laat je in dit werkproces los, teneinde elkaar in een gemeenschappelijke taal te zoeken en te vinden. Design Thinking is gericht op menselijke waarden, en bewandelt de weg van een radicale, maar wel aanmoedigende aanpak. Je begint met de volle kwantiteit en gaat pas daarna selecteren. Leren door te falen, is acceptabel.

Voor het succes van onze studenten
Ervaringen die met Design Thinking zijn opgedaan in onder andere Maleisië en in Zuid-Afrika laten zien dat het ook werkt in een internationale en interculturele context. Momenteel is een team wetenschappers bezig om te zoeken naar het wetenschappelijk bewijs dat werken in multidisciplinaire teams beter is dan werken met monodisciplinaire teams,
Docenten zullen niet de verantwoordelijkheid voor leren op zich moeten nemen. Die verantwoordelijkheid berust en blijft bij de student. Bij Design Thinking is de docent niet langer de wijze 'god', maar wel je partner.
Christoph Meinel attendeert ons er nog op dat je Design Thinking niet alleen als onderwijsconcept kunt gebruiken, maar het ook kunt inzetten als methodiek om van onze twee hogescholen één nieuwe hogeschool te maken. Daarbij vraag je jezelf dan steeds af waar je het eigenlijk voor doet. Meinel: "Het succes van onze studenten is ons succes!"  

Prof. dr. Wim Veen
Co-referent Wim Veen
Professor Wim Veen is emeritus-hoogleraar Onderwijs & Technologie aan de Technische Universiteit Delft, en bekend van zijn boek ‘Homo Zappiens’,
Wim Veen houdt na het referaat van professor Meinel een co-referaat rondom Design Thinking. Veen is overigens ook als lid van de externe klankbordgroep en als 'critical friend' nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de nieuwe Leeuwarder hogeschool i.o.
Met zijn motto 'Shift happens' vertelt Wim Veen dat we momenteel leven in een maatschappij die in transitie verkeert. Zo geeft hij voorbeelden van e-learning op diverse nivo's. Gamification is bijvoorbeeld een vorm die niet alleen in het bedrijfsleven toepasbaar is, maar het kan ook heel goed worden ingezet in het onderwijs.

Van leidende naar dienende docenten
De huidige generatie kinderen leert geheel anders dan de huidige generatie docenten dat voorheen heeft gedaan. Wim Veen: "Boekenlezers interpreteren, maar gamers configureren". Wie studeert middels het lezen van boeken, werkt lineair en creëert al lezend een dialoog met zichzelf. Maar onze huidige studenten leren geheel anders. Zij leren niet lineair, en zullen ons wellicht moeten leren hoe wij ons onderwijs opnieuw zullen moeten inrichten. Studenten zullen steeds vaker hun eigen 'Tool' en 'Network' en 'Content' kiezen. De docent zal hen het vertrouwen moeten geven als zij zo hun eigen leeromgeving kiezen, als hun studenten zelf het initiatief tot leren nemen, en als zij zich zelf het eigenaarschap van het onderwijs toeëigenen, als zij zelf de relevantie bepalen en met de door hen zelf geselecteerde 'peers' gaan leren. Het onderwijs van de toekomst vraagt dus om nieuwe benaderingen.
Wim Veen: "Onderwijs gebaseerd op een curriculum is ouderwets'.

Geen opmerkingen: