maandag 9 september 2013

Herstructurering VU-Vereniging centraal in de LedenraadVrijdag 6 september 2013
De Ledenraad bijeen in de Aurorazaal van de Vrije UniversiteitExtra Ledenraadsvergadering
We hebben in de Ledenraadsvergadering  van de VU-Vereniging in juni 2013 afgesproken dat we voorafgaand aan de eerstvolgende reguliere Ledenraadsvergadering van december 2013 een extra bijeenkomst van de landelijke Ledenraad beleggen in september 2013, om in dat tussentijdse overleg de besluitvorming van december aanstaande voor te bereiden. Die bijeenkomst vindt vandaag plaats in de Aurorazaal in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Speciaal welkom voor nieuwe deelnemers
Onze Ledenraadsvergadering wordt voorgezeten door Cees Veerman, in de hoedanigheid van voorzitter van de Raad van Toezicht van de VU-Vereniging, tevens voorzitter van de Stichting VU-VUmc.  Bij de opening van deze vergadering worden twee nieuwe deelnemers van de Ledenraad speciaal welkom geheten, zijnde Jan Louis Burggraaf (kandidaatslid van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc) en Wouter Bos, die aanwezig is als nieuw benoemde voorzitter van de Raad van Bestuur van het VU-medisch centrum. Op uitnodiging van voorzitter Cees Veerman introduceert Wouter Bos zichzelf aan het begin van de vergadering.

Benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht
Aan het begin van de vergadering bespreken we de benoemingsvoorstellen voor de laatste twee vacatures van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc. Ter tafel ligt het voorstel van de Raad van Toezicht, met daarbij het positieve advies van de Benoemingsadviescommissie van de Ledenraad, waarvan ik voorzitter ben. Aan alle benoemingsvereisten is voldaan, de twee kandidaten voldoen ruimschoots aan de profielschets en zij vormen een prima aanvulling op de expertise en competenties van de al zittende leden van de Raad van Toezicht. De Ledenraad neemt derhalve het benoemingsvoorstel met het positieve advies van harte over, en benoemt dan Eduard Charles Klasen en Jan Louis Burggraaf tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting VU-VUmc. Op uitnodiging van voorzitter Cees Veerman introduceert Jan Louis Burggraaf  zichzelf dan na deze benoeming.

Naar een vernieuwde VU-Vereniging
Daarna volgt het agendapunt, waar we vandaag in het bijzonder voor bijeenkomen. Uitgaande van de besluiten van de voorafgaande juni-vergadering ligt nu een verder geconcretiseerd voorstel ter tafel ten behoeve van de herstructurering van de VU-Vereniging. René Smit, de voorzitter van het College van Bestuur van de VU, presenteert de inhoud van de voorliggende notitie over de vernieuwing van onze VU-Vereniging, voortbordurend op de besluiten die in juni 2013 door de Ledenraad zijn genomen. We bespreken daarna deze uitwerking, de bijbehorende statutenwijzigingsvoorstellen en de ontwerpen van bijpassende reglementen, profielen, benoemingsvoorstellen en de voornemens tot besluiten van december 2013. Er is gelegenheid voor informatieve vragen, voor het indienen van amendementen en voor het gesprek in de Ledenraad over voorstellen en wijzigingsvoorstellen. Na een korte pauze wordt gestemd en overeengestemd over de ter tafel liggende voorstellen en over de daarop ingediende amendementen.  
De Ledenraad verzoekt onze Benoemingsadviescommissie om een ad hoc-commissie samen te stellen, die de personele bezetting van alle nu te installeren commissies van de Ledenraad gaat invullen.

Avondprogramma
Omdat de Ledenraad dat in haar juni-vergadering had uitgesteld naar september keuren we als Ledenraad vandaag het Jaarverslag en de Jaarrekening 2012 van de VU-Vereniging goed en verlenen we aan het Verenigingsbestuur en onze Raad van Toezicht kwijting voor de uitoefening van hun taken, onder de opschortende voorwaarde dat de nog vast te stellen Financiële Commissie van de Ledenraad hierover nog een positief advies geeft.
Aan het eind van de Ledenraadsvergadering stellen we de notulen van de vorige vergadering vast, dan volgen nog enkele mededelingen en de rondvraag, waarna de vergadering wordt gesloten en we deze bijeenkomst beëindigen met een avondbuffet in VU-restaurant The Basket.
Na afloop rijd ik vanuit Amsterdam naar onze weekendaccommodatie tussen Holten en Rijssen, waar we de komende dagen met het hele gezin het weekend zullen doorbrengen.

Geen opmerkingen: