zondag 10 maart 2013

Overdracht Basiscatechese

Zondag 10 maart 2013 
Inleiding op de zegen voor kinderen, ouders en catecheten


Afsluiting Basiscatechese
In de ochtendkerkdienst van de Protestantse Gemeente in de Sint-Vituskerk van Stiens staat vanmorgen het afscheid van de Basiscatechese centraal. Of eigenlijk gaat het hier om de overdracht van de kinderen van de Basiscatechese voor groep 8 van de basisschool naar de Huiscatechese voor de klassen 1 & 2 van het Voortgezet Onderwijs. Acht basisschoolkinderen vieren vandaag in het midden van onze gemeente dat zij na twee jaar Basiscatechese komende zomer over zullen gaan naar de Huiscatechese, die in Stiens voor de jeugd van het voortgezet onderwijs wordt aangeboden.

Kyrië
Als de Huiscatechesekaars van het afgelopen catecheseseizoen en de twee kaarsen op de avondmaalstafel zijn aangestoken aan de Paaskaars, opent dominee Jaap Overeem deze zondagochtendviering. Na de 'Bemoediging & Groet' leest onze voorganger het Kyriëgebed in de vorm van een krantlezing, waarbij actueel nieuws uit binnen- en buitenland wordt gelezen, waarbij God vervolgens om ontferming wordt gevraagd. We zingen daarbij:

Geloofsopvoeding gaat altijd door
Lector Els Schraa leest het gebed bij de opening van de Bijbel. De kinderen van de Basiscatechese lezen in wissellezing het Bijbelverhaal van 'De Verloren Zoon'. Zij presenteren aan de hand van een Powerpoint-presentatie wat zij in het afgelopen catecheseseizoen hebben gedaan. 
In zijn preek attendeert dominee Overeem de gemeente in het algemeen en de ouders van de catechesejongeren specifiek erop dat de geloofsopvoeding niet stopt op het moment dat zoon of dochter de basisschool verlaat. "Je stopt toch ook niet met het voeden en opvoeden van je kinderen, als ze twaalf jaar worden?", zo vraagt de voorganger retorisch? Ga dus vooral ook in de puberteit door met je geloofsopvoeding en "ja, ik verwacht jullie allemaal zondagsmorgens ook hier in de kerk!', zo vervolgt dominee Overeem. Daarna vervolgt hij nog wel met enkele nuanceringen, maar de boodschap is duidelijk: de geloofsopvoeding van pubers gaat thuis, op school en in de kerk onverminderd door. Levenslang!

Zegen & Licht
Na de preek komen alle Basiscatechesekinderen samen met hun ouders en catecheten naar voren en stellen ze zich in het front van de gemeente op in een halve kring in het koor van de Sint-Vituskerk. Dominee Jaap Overeem spreekt deze kinderen en hun ouders en catecheten toe, ten afscheid van de Basiscatechese, en zegent daarna de ouders en de kinderen en hun catecheten. De kinderen ontvangen dan het Getuigschrift van de Basiscatechese, met daarbij een mooi Bijbels dagboek voor jongeren.
Daarna volgt de 'Estafette van het Licht'. Aan de oude Huiscatechesekaars van het afgelopen seizoen, die is aangestoken aan de grote Paaskaars, worden twee kleine kaarsen aangestoken. Met deze twee kleine kaarsen worden alle kaarsen van de Basiscatechese-kinderen en hun ouders aangestoken, totdat de halve cirkel in het kerkkoor verlicht is. Dan wordt ook de nieuwe Huiscatechesekaars voor het komende catecheseseizoen aangestoken, en daarmee worden de Basiscatechesekinderen met het Licht van de Paaskaars welkom geheten in de Huiscatechesegroep van de klassen 1 & 2 in het catecheseseizoen, dat na de komende zomer van start zal gaan.

Huiscatechese-schilderij voor het Jeugdhonk
Vervolgens laat de jeugd van de Huiscatechese van de groepen 1 & 2 van het voortgezet onderwijs zien welk groot schilderij zij in het afgelopen seizoen samen hebben geschilderd. De laatste Huisjes worden tijdens het ten gehore brengen van muziek door de jeugd nog op het schildersdoek gezet, en daarna wordt het Huiscatechese-schilderij door de catecheten en de jeugd overgedragen aan De Hege Stins, waar het in het Jeugdhonk zal worden geëxposeerd.
Na het dankgebed, de voorbeden, het 'Onze Vader' en de collecte sluiten we deze viering af met het slotlied:

'Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor alle mensen in deze stad: Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!'

Geen opmerkingen: