maandag 11 februari 2013

De seine fan Sint Patrick

Moandei 11 febrewaris 2013 
In pylger op 'e Spaanske Camino; geandewei nei Santiago de CompostelaSpirituele pylgerreis
Ofrûne wykein frege ien fan myn webloglêzers út Maarssen my om de Fryske ferzje fan 'De seine fan Sint Patrick'. Hy wol dizze seine brûke foar twa Fryske froulju, dy't ynkoarten op spirituele pylgerreis gean, dy't hy in harren memmetaal mei dat doel de seine mei jaan wol.

Net yn it Frysk
No koe ik dy ferneamde seine wol yn it Ingelsk en yn it Nederlânsk fine, mar yn it Frysk nearne; net op de webside fan Krúspunt en ek net op it wrâldwide ynternet. Dizze seine wurdt wol in soad útsprutsen, my tinkt ek wol yn it Frysk, dat der sil wis wol earne Fryske ferzjes by immen lizze, mar dat helpt myn webloglêzer net, en my no ek net.

Jo sette ta oersetten
En om no de fraach sûnder risseltaat werom te lizzen by de freger, wie my net nei't sin, dat ik seach gjin oare wei en set de tekst fan de seine fan Sint Patrick oer yn it Frysk, en stjoer myn oersetting nei Maarssen. Dat ik haw op ferskate plakken Nederlânske en Ingelske ferzjes fan de seine fan Sint Patrick opskarrele en haw my juster set ta it oersetten yn in Frysktalige ferzje.

Fryske ferzje
Doe't it oersetten klear wie, haw ik de Fryske oersetting ek nei Krúspunt stjoerd en hjoed seach ik dat hja dizze nije Frysktalige seine fuortendaliks al op harren webside set hawwe as liturgy-ûnderdiel fan tsjerklike fieringen. Dat wa't no dizze seine syket, kin de Fryske tekst no op syn minst op ien plak fine op it ynternet.
En om der no foar te soargjen dat de tekst noch makliker te finen wurdt, skriuw ik myn Fryske ferzje fan 'De seine fan Sint Patrick' ek noch hjirûnder, dat as jo it earne brûke wolle, stiet it jo frij om dizze Fryske tekst te brûken:

De seine fan Sint Patrick

De Hear sil foar jo stean, om jo it paad te wizen.
De Hear sil neist jo gean, en syn earm om jo hinne slaan,
om jo te beskermjen tsjin it gefaar fan lofts en rjochts.
De Hear sil efter jo stean, om jo te bewarjen foar it kwea fan kweawillige minsken.
De Hear sil ûnder jo wêze, om jo te heinen as jo stroffelje.
De Hear is yn jo, om jo te treasten as jo fertriet hawwe.
De Hear is om jo hinne, om jo te ferdigenjen, as oare minsken jo tenei komme.
De Hear sil boppe jo wêze, om jo te seinigjen.
Dat ús genedige God jo seinigje mei, hjoed en moarn, en alle dagen fan jo libben.
Amen

(Oerset troch Wiep Koehoorn, Stiens, 2013)

Geen opmerkingen: