dinsdag 29 mei 2012

100 jaar Vereniging Plaatselijk Belang Stiens

Dinsdag 29 mei 2012
Cover van het Jubileumboek


Eeuwboek
Onze lokale 'Vereniging Plaatselijk Belang Stiens' bestaat dit jaar 100 jaar. Dat eeuwfeest hebben we als leden met het bestuur en met diverse gasten gevierd tijdens een jubileumconcert met aansluitende receptie. Ter voorbereiding op dit eeuwfeest maakte de Vereniging het Jubileumboek met als titel '100 jaar Vereniging Plaatselijk Belang Stiens'. De teksten, foto's en vormgeving zijn verzorgd door Durk Reitsma, Syb de Jong, Jaap Bams, Jacob en Marijke Hemrica en Jan Oosterhuis. Op 10 februari 2012 is dit Jubileumboek door de huidige voorzitter Jaap Bams aangeboden aan de oud-voorzitter Willem Jansma. Na deze avond kregen alle Verenigingsleden een exemplaar van dit Jubileumboek thuisbezorgd.

Bronnenstudie
Om het Jubileumboek te schrijven, werd het oude archief van de Vereniging onderzocht, dat in het verleden was gedeponeerd bij het Historisch Centrum Leeuwarden. De auteurs hebben deze archiefbronnen gebruikt om hun teksten te schrijven en om delen uit notulen en verslagen deels letterlijk over te nemen in het boek. In een rood gecursiveerde letter zijn die citaten afgedrukt in het boek en een aantal scans van oude documenten - zoals het Huishoudelijk Reglement van 1912 - zijn op opeenvolgende linkerpagina's afgebeeld. Voorts bevat het Jubileumboek afschriften van krantenknipsels en oude en nieuwe foto's in zwart-wit en kleur.

Den bloei en de welvaart
In zijn Voorwoord schrijft oud-voorzitter Willem Jansma dat de Vereniging als statutair doel kreeg: 'den bloei en de welvaart van Stiens te bevorderen'. De vereniging werd opgericht op 8 februari 1912. Actuele onderwerpen voor deze nieuwe Vereniging waren in dat jaar de straatverlichting en de verontreinigde dorpsvaart, die overigens in 1937 nog steeds stonk. In haar tweede verenigingsjaar beijverde de Vereniging zich ervoor dat Stiens zo spoedig mogelijk zou worden voorzien van electriciteit voor licht en kracht. Daarna kwamen onderwerpen aan de orde zoals: brievenbussen, baldadige jeugd, de stationswachtkamer en zindelijkheidsverhogende waterplaatsen.

Zakken drogen
In 1935-1936 was de mogelijke annexatie van onze gemeente Leeuwarderadeel door Leeuwarden een veelbesproken item. Tegenwoordig - Anno 2012 - laait deze discussie weer op onder de noemer van Gemeentelijke Herindeling.
In 1912 was statutair vastgelegd dat de Vereniging tegenover politieke en religieuze vraagstukken beslist neutraal zou zijn, maar in het begin van de 50er jaren werd door inmenging van de Vereniging Plaatselijk Belang Stiens bij de gemeente een verbod gerealiseerd om op zondag zakken te drogen langs de Uniawei.

Wandelen in en rond Stiens
Dat de Stiensers medio vijftiger jaren van de vorige eeuw nog geen concrete beelden hadden bij onze gemeente als geschikte wandellocatie bleek uit een reactie in die jaren als: "Wêr wolle jimme de minsken hinne rinne litte; nei it Tichelwurk en werom?" In 1960 werd een wandeltocht een succes en tot traditie verheven. In 2004 publiceerde de Vereniging een Cultuur-historische Dorpswandeling door Stiens en in 2011 gaf de Vereniging de wandelgids 'Stedpaed' uit. 

1962-2012
Onderwerpen die de laatste 50 jaar de revue in Verenigingsverband passeerden, zijn onder andere: openbare telefooncellen, geluidshinder en baanverdraaiing van de vliegbasis, ruilverkaveling, molen 'De Hoop', een nieuwe begraafplaats, een woonwagenkamp, Radio Middelsé, fietspaden, spoorverbinding en spoorwegloodsen, straatnamen, speeltuinen, verkeersstructuurschets en verkeersveiligheid, millenniumwisseling, Noordwest Tangent, de kearewears, zwerfvuil, jeugdparlement, zorgcentrum, volkstuinen, optochten, kraaien rond de kerk, Burgernet en dorpsvisie.
Het Jubileumboek laat zien dat de Vereniging Plaatselijk Belang in alle opzichten mee is gegaan met de tijd. Deze Vereniging heeft in die 100 jaren een belangrijke rol gespeeld in het kader van 'den bloei en welvaart van Stiens'.Geen opmerkingen: