woensdag 28 maart 2012

SRK-werkgroep Strategie bijeen in Steenwijk

Woensdag 28 maart 2012 
Web-Based Community BuildingVan strategie naar tactiek
Als SRK-werkgroep Strategie van de Stichting Rusland Kinderhulp komen we rond het avonduur weer bijeen in Steenwijk. In onze vorige bijeenkomst van 28 februari 2012 hebben we de eerste aanzet tot een vernieuwde strategie voor SRK besproken en daarna geformuleerd. De hoofdlijnen daarvan zijn aanvang maart 2012 voorgelegd aan het stichtingsbestuur van de SRK; en door deze bestuurders akkoord bevonden. Daarnaast hebben we toen een aantal aspecten in globale bewoordingen aan het bestuur voorgelegd over de richting waarin de uitwerking van de opnieuw geformuleerde strategie mogelijk vorm en inhoud zou kunnen krijgen. Nu de strategische hoofdlijnen bestuurlijk akkoord zijn, staat vandaag een eerste aanzet tot tactische uitwerking op de agenda.

Uitwerking
Zo bespreken we vandaag bijvoorbeeld de volgende zaken:
  1. Hoe kunnen we de continuïteit van SRK waarborgen, kijkend naar enkele kwetsbare kenmerken van SRK. Ons doel is om te transformeren van persoonsafhankelijkheid naar persoonsonafhankelijkheid. Zo willen we bijvoorbeeld graag dat de organisatie-eenheden van SRK in Nederland en in Wit-Rusland ook blijven voortbestaan en goed blijven functioneren, indien door tijdelijke, langdurige of definitieve afwezigheid van een aantal prominente SRK-ers dat voortbestaan in gevaar zou kunnen komen. 
  2. Hoe kunnen we de betrokkenheid en de invloed van de SRK-werkgroepen in den lande verder vergroten, opdat SRK een organisatie van ons allemaal wordt, is en blijft. Daarbij wordt onder andere gedacht aan een landelijke klankbordgroep en aan regionale samenwerking van werkgroepen.
  3. Hoever kunnen en willen we gaan qua autonomie van de landelijke SRK-werkgroepen. Alle reeds aanwezige kaders en randvoorwaarden voor deze werkgroepen zouden jaarlijks moeten worden geëvalueerd en op grond daarvan gereviseerd.
  4. Hoe zal onze interne en externe communicatie in de komende jaren gestalte krijgen? Insteek is om van eenrichtingscommunicatie op te schuiven naar interactieve communicatie. Een multimediale aanpak met bijvoorbeeld een vernieuwde website in combinatie met een selectie van geschikte 'social media' kan SRK verder brengen in de richting van een op internet gebaseerde gemeenschap (Web-Based Community). Dit zou een mooie praktijkopdracht voor een groepje studenten in het hoger onderwijs kunnen zijn.
  5. Het zou goed zijn om een SRK-productenboek te maken, waarin het totale aanbod van SRK zou kunnen worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld de busreizen, de visumhulp, de zomervakantiegroepen en de Kerstpakketten. Het SRK-dienstenpakket kan allicht ook verder worden geflexibiliseerd, in aansluiting op de wensen en behoeften van onze achterban.
  6. En vanzelfsprekend moeten we ook de financiering van SRK en van haar activiteiten goed borgen. Met de inzet en de creativiteit van de hele SRK-achterban zal het toch zeker ook lukken om als financieel gezonde stichting onze doelen en plannen te realiseren.
  7. Welke vormen van internationale samenwerking zijn in de komende jaren wenselijk en mogelijk? In Europees verband is al sprake van samenwerking. Wellicht kan dat verder vorm en inhoud krijgen?
  8. Een specifieke vorm van samenwerking die op termijn wel eens van cruciaal belang zou kunnen zijn voor de continuïteit van de kinderhulp van SRK, is de samenwerking van SRK met geschikte, bijpassende organisaties in Wit-Rusland.
Follow up
Na zo'n twee uren hebben we de richting van bovenstaande elementen wel bepaald. Aan deze zaken zal de komende weken in kleiner comité nadere uitwerking worden gegeven. In een volgend werkgroepoverleg maken we dan de balans op van alle ideeën die te zijner tijd ter bespreking zullen worden voorgelegd aan het stichtingsbestuur. Daarna is het moment aangebroken om aan de veel bredere achterban in de SRK-werkgroepen te vragen of men de herformulering van de strategie en van de voorgestelde werkwijze om dat verder uit te werken ook beschouwt als wenselijk en haalbaar.

Geen opmerkingen: