vrijdag 19 maart 2010

Iterijke ta ôfskie fan it KFFB-bestjoer

Freed 19 maart 2010

Yn de Statutêre Lede-jiergearkomste fan de Kristlik Fryske Folks Bibleteek (KFFB) fan 20 febrewaris 2010 hawwe Minne Vis as foarsitter en ik as twadde foarsitter offisjeel ôfskie nommen fan it ferieningsbestjoer fan de KFFB. Mar dêr bliuwt it net by, want nei 20 jier bestjoerssit fan Minne en goed fjouwer jier fan my wie it wol fertsjinne - tochten de oare bestjoerders - en bied ús beide (en elts mei de frou) in iterijke ta ôfskie oan. En dat soe dan ynkoarten heve.

En hjoed is it dan safier. Dat wy komme jûn byinoar yn Restaurant Liuwherne yn it sintrum fan Ljouwert en hawwe dêr in noflike jûn mei lekker iten en fleurige petearen fan weromsjen en foarútsjen. Wy binne bliid dat wy der jûn allegearre by wêze kinne en dat makket dat de jûn krekt sa noflik ferrint lykas wy dat yn 'e ôfrûne jierren wend binne fan ús bestjoersgearkomsten op tal fan plakken yn Fryslân.

De ôfkoarting fan "KFFB" wurdt ek wol ferklearre mei: "Klim Fleurich Fierder Berch-op". No hawwe wy as bestjoer yn 'e ôfrûne jierren fral fleurich meiinoar oparbeide en ik winksje it hjoeddeistige bestjoer mei de nije bestjoerders dy't yn de kommende tiid taheakje sille ek dat hja op dizze noflike wize noch lang en fier meiinoar fleurich fierder berch-op klimme sille.

It is moai dat noch safolle minsken yn en bûten Fryslân lid binne fan de KFFB, want dêrmei kin de KFFB mei nocht en wille de takomst yn.

Geen opmerkingen: