maandag 7 december 2009

Manuskript Tinkskrift KFFB leit no by Banda yn It Hearrenfean

Moandei 7 desimber 2009

In jier lang hawwe wy as bestjoer fan 'e Kristlik Fryske Folksbibleteek (KFFB) drok dwaande west mei it gearstallen en skriuwen fan in Tinkskrift ta gelegenheid fan it kommende 75-jierrich bestean fan 'e KFFB. Op 29 desimber 2009 is it safier dat de KFFB 75 jier bestiet. It jubileum wurdt fierd yn jannewaris fan 2010.

Hjoed wienen Dick Eisma en ik as bestjoerders fan 'e KFFB by "Drukkerij Banda" yn It Hearrenfean om it manuskript mei alle teksten, foto's en yllustraasjes foar it Tinkskrift by dizze printer te bringen en om mei twa meiwurkers de foarm en ynhâld fan ús feestbondel troch te praten.

De measte meiwurkers wienen doe al nei hûs, dat wy koenen noch moai efkes mei de hear Klunder fan Banda in loop troch it bedriuw meitsje om ris te sjen wêr't ús Tinkskrift yn de kommende dagen foarmjûn en printe wurdt. En no mar wachtsje op it earste printkonsept fan Banda. Wy binne fansels benijd nei dit earste resultaat fan alle wurk dat in grut tal minsken dien hat om in moaie feestbondel foar de KFFB te meitsjen.

Geen opmerkingen: