vrijdag 25 december 2009

De Sillichmakker is berne

Freed 25 desimber 2009 - Earste Krystdei

En de ingel sei tsjin hjarren:
Eangje net,
hwent sjuch,
ik forkindigje jimme greate blydskip dy't it hiele folk sines wêze scil,

dat jimme hjoed de Sillichmakker berne is,
to witten Christus,
de Heare,
yn Davids stêd,

en dit scil jimme in teiken wêze:
jimme scille it berntsje fine yn wynsels biwoelle,
en lizzende yn in krêbbe.

En ynienen kaem dêr mei de ingel in mannichte fen it himelske hearleger,
priisjende God en sizzende:

Eare sij God yn de heechste himelen,
en frede op ierde ûnder minsken fen it wolbihagen.


Boarne:
Lukas 2 : 10 - 14
It Nije Testamint
Ut it Gryksk oerset yn it Frysk fen Dr. G.A. Wumkes
Yn opdracht en ûnder taforsjuch fen it Kristlik Frysk Selskip
Utjefte: Nederlânsk Bibel Genoatskip, 1933

Geen opmerkingen: