zondag 25 januari 2009

Afscheidsdienst dominee Bart Ramaker

Zondag 25 januari 2009

Ruim zes jaar geleden mocht ik samen met de andere leden van de Stienser Beroepingscommissie als voorzitter van deze delegatie dominee Bart Ramaker uit Heerde voorstellen aan de gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk te Stiens. Jarenlang was hij onze predikant in Stiens. Afgelopen vrijdagavond was er een feestelijke afscheidsavond en vanmiddag zijn afscheidsdienst in De Hege Stins. Dominee Ramaker gaat ons helaas verlaten. Hij heeft een beroep aangenomen van de PKN-gemeente van Ugchelen, nabij Apeldoorn. Het is hem en zijn nieuwe gemeente van harte gegund!

De afscheidsdienst vandaag is geheel in zijn eigen stijl: een co-productie met groepen gemeenteleden, ds. Ramaker zingt mee in de zanggroep "Hege Stins" èn hij schenkt aandacht aan pastorale en diakonale werken.

Aan het begin en eind van de dienst zingen we uitsluitend uit de bundel Tussentijds. Ons eigen gemeentecombo en onze zanggroep o.l.v. Take Beukema verzorgen i.s.m. organist Han Giesing de complete (her)uitvoering van het muziekstuk "De keunst fan it libben", een productie van Eppie Dam & Hindrik van der Meer. Zoiets is dominee Ramaker uit het hart gegrepen, want veel gemeenteleden leveren een bijdrage en de hele gemeente doet mee met de wisselzang in dit geheel friestalige muziekstuk. Het is met zijn eigenschap dan ook niet zo verwonderlijk dat ds. Ramaker een warm pleitbezorger is geweest van de Stienser Gemeentediensten, waaraan zoveel gemeentegroepen in de afgelopen 6 jaar hun positieve bijdrage hebben geleverd.

In zijn uittredepreek gaat ds. Ramaker kort in op het laatst gezongen lied: "As in bern yn 'e wrâld". Hij vertelt dat je als predikant in bv. pastoraat & gemeenteopbouw (soms letterlijk) door de knieën moet om je gemeenteleden eens goed in de ogen te kunnen kijken, zoals je dat ook doet om echt contact te krijgen met kleine kinderen ("bern"). Als je door de knieën gaat, ontmoet je je medemens pas echt en ontstaat een echt (oog)kontakt. Daarna sta je weer op en ga je weer verder.

En zo gaat dominee Ramaker ook weer verder, naar Ugchelen, met de op hem van toepassing zijnde woorden van de verteller in het zojuist uitgevoerde muziekstuk:

"Dit wie de Preker syn einbeslút.
Hij hat net allinne sels in wiis man west,
hy woe ek, mei gâns wurden en spreuken,
de minsken ûnderrjochtsje
yn 'e keunst fan it libben -
freechjendewei,
iepen as in bern."

Er volgen nog enkele korte afscheidstoespraken en na afloop is er gelegenheid om afscheid te nemen van ds. Bart en mevr. Wil Ramaker èn van hun beide zonen. Maar voordat ds. Ramaker ons nog eenmaal de Zegen meegeeft, zingen wij elkaar toe:

"Voor alle mensen hier in ons dorp:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!"

Geen opmerkingen: