zondag 28 oktober 2018

Zesde Nijkleaster Jaardag in Jorwert

Zondag 28 oktober 2018 
Dans van Henneke Nauta tijdens het zingen van 'An Irish Blessing'6e Jierdei fan Nijkleaster
De zesde (ver)Jaardag van Stifting Nijkleaster wordt vanmiddag gevierd in een goed gevulde Sint-Radboudkerk, de kloosterkerk van Nijkleaster te Jorwert.
Nijkleaster-pastor Saskia Leene heet alle gasten hartelijk welkom en geeft achtereenvolgens kort het woord aan:

  • Henk Kroes, die een oproep doet aan alle lokale kerkgemeenten in Fryslân en daarbuiten om een aanmerkelijke financiële bijdrage te leveren aan de realisatie van het kloostergebouw in oprichting. Veel kerkelijke gemeenten beschikken over ruime financiële middelen, waarmee zij deze Friese pioniersplek van een nieuw klooster in Fryslân mogelijk kunnen maken, dus, zij kunnen - aldus Henk Kroes - bij Nijkleaster "mei dea jild in libbene tsjerke meitsje".
  • Jeltje Koopman, die vertelt dat de kerkelijke gemeenten Westerwert en Mantgum binnenkort over gaan tot een volledige fusie, waarin Nijkleaster een plaats krijgt, om in een nog nader te kiezen vorm een nieuwe gemeenschap te stichten, waarin kerk en klooster samen een eenheid zullen vormen.
  • Willemien Keuning onthult een tafel vol veelkleurige Nijkleaster-klotsen, fraai gehaakte mutsen met Nijkleaster-merktekentje, gemaakt door Nijkleaster-vrijwilligers, en te koop voor iedereen die hiermee financieel en qua promotie een steentje wil bijdragen aan de verdere uitbouw van Nijkleaster.
  • Sietske Visser introduceert de vier workshops waar we het komende uur aan kunnen deelnemen.

Nijkleaster-workshops 'Yn Petear' 
Van 15.00-16.00 uur gaan we in vier subgroepen uiteen, naar buiten, naar de Jorwerter herberg, op de Ferdjipping, of in het koor van de kloosterkerk. Een uur lang gaan we in de volgende vier subgroepen met elkaar in gesprek ('yn petear'):

  • Een groep gaat tijdens een Kleasterkuier wandelend met elkaar in gesprek in het buitengebied van Jorwert;
  • Een tweede groep deelnemers gaat in Café 'Het Wapen van Baarderadeel' in gesprek met een groep Kleasterlingen, die zich al geruime tijd met elkaar oriënteren op het als kloosterling intreden in het nieuw te bouwen klooster tussen Jorwert en Hilaard.
  • De derde groep gaat in de bovenzaal van de kloosterkerk op de 'Ferdjipping' met elkaar in gesprek over de zaken die het stichtingsbestuur van Nijkleaster momenteel bezig houden. Bestuurders geven in dit gesprek antwoord op alle vragen die belangstellenden stellen, om meer te weten te komen over de koers van Nijkleaster in de komende jaren.
  • De vierde groep blijft in de kerkzaal achter, om met Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar in gesprek te gaan over het boek 'Zalige Eenvoud', dat hij momenteel schrijft over de Zaligsprekingen in de Bijbel.

Nijkleaster-viering
Om vier uur vanmiddag begint de plenaire slotviering in de Sint-Radboudkerk onder leiding van dominee Hinne Wagenaar.
Onder muzikale begeleiding van pianist Geert van der Heide zingen we mooie liederen zoals 'Bless the Lord', 'Nim my, sa't ik bin' en 'Laudate omnes gentes'.
Na de lezing van Psalm 84 in de bewerking van dichter Huub Oosterhuis, en het lezen van vers 19 uit de Brief van Jacobus I volgt een korte meditatie over dat de mens zich moet haasten om te luisteren en traag moet zijn om te spreken:
"Hark ris, leave bruorren:
Lit elkenien gau ree wêze om te harkjen,
mar net hastich om te praten
en ek net daliks lilk wurde."
Na een lang moment van stilte zingen we, waaronder in wisselzang ook de Gezongen Gebeden.
Tijdens het elkaar toezingen van de slotzang van 'An Irish Blessing' danst Henneke Nauta, en zingen wij de bede van Saint Patrick:
"Dat it paad op dy takomt en de wyn de goede kant útwaait.
Dat de sinne blier dyn antlit beskynt, de rein dyn lannen myld bedript.
En oan't wy elkoar wer moetsje, oan't wy elkoar wer moetsje, 
meist burgen wêze yn de palm fan Gods hân".

Yn neipetear
Gedurende het laatste uur is er volop tijd om weer met elkaar 'yn petear' te gaan, onder het genot van een 'Tsjerkebier' uit Easterwierrum, een hapje boerenkaas van de kaasboerderij van Jorwert, en van de overige hapjes en drankjes.
Rond het avonduur gaat iedereen weer huiswaarts. Bij aankomst aan het begin van de middag volgden wij de meerkleurige linten langs het kerkpad naar binnen, en bij vertrek in het duister volgen wij het lichtend spoor van de lichtjes langs het kerkpad, vanuit de kerk het dorp in, terug naar huis.

Geen opmerkingen: