zondag 14 oktober 2018

The Gift of Anger

Zondag 14 oktober 2018 
Cover van 'Het boek van wijsheid'

Grootvader en kleinzoon Gandhi

Arun Gandhi is de kleinzoon van Mahatma Gandhi (1869-1948). Arun groeide op in Zuid-Afrika, maar verbleef als kind ook een aantal jaren in de de beroemde 'ashram' (leefgemeenschap-ontmoetingsplaats) van zijn grootvader.
Mahatma Gandhi was één van de grondleggers van het moderne India, een geliefde filosoof en een invloedrijk mensenrechtenactivist
Maar voor Arun was het gewoon zijn opa, en wel een belangrijk leermeester, die zijn kleinzoon handvatten gaf om een betekenisvol leven te leiden. De adviezen die Mahatma Gandhi aan hem gaf, zijn krachtig, blijken tijdloos en praktisch, en - nu vele jaren later - weet Arun ze goed aan te laten sluiten bij de moderne tijd waarin wij nu leven.
Inmiddels is Arun wereldwijd bekend als activist, spreker en ook als verspreider van het gedachtegoed van Mahatma Gandhi.

Het boek van de wijsheid: 11 levenslessen van mijn grootvader
Als kleinzoon is Arun in staat om de intieme, persoonlijke verhalen over deze spirituele icoon - zijn grootvader - te vertellen. Dat deed Arun onder andere door een boek te schrijven over de betekenis van zijn liefdevolle grootvader Mahatma 'Bapuji' Gandhi voor zijn eigen leven, en ook om het gedachtegoed van zijn beroemde grootvader te delen met iedereen die daar lezend kennis van wil nemen.
Arun Gandhi schetst in zijn boek zijn grootvader onder andere als wijze opa, als leider en als zijn identificatiefiguur voor het leven.
De oorspronkelijke titel van dit boek van Arun Gandhi is 'The Gift of Anger', wat in het vertaalproces van vertaalster Mieke Trouw voor de Nederlandstalige lezersmarkt is veranderd in 'Het boek van wijsheid', waarbij het als ondertitel kreeg: '11 levenslessen van mijn grootvader'.
In het Voorwoord van zijn boek schrijft Arun over de reis (als kind) van Zuid-Afrika naar India, en over zijn aankomst en verblijf in de ashram van zijn beide grootouders.
Arun Gandhi:

 • Ik voelde onmiddellijk dat hij onvoorwaardelijk van me hield, en aan die zegening zou ik al genoeg hebben gehad.
 • Bapuji probeerde ons te laten zien dat we onze doelen met liefde en waarheid kunnen realiseren, en dat we het meest bereiken als we ons wantrouwen terzijde leggen, en kracht zoeken in positiviteit en moed.

Arun leerde van zijn grootvader Mathatma dat je zelf de verandering moet zijn, die je in de wereld wilt zien; en hij hoopt dat de 11 levenslessen in dit boek de lezers zullen helpen om meer rust en betekenis in hun leven te vinden.

Les 1: Doe iets goeds met je woede

 • Mahatma Gandhi reageerde met liefde en vergevingsgezindheid op haat en  geweld. Hij liet zich nooit vergiftigen door woede. Hij bleef altijd rustig en beheerst, ongeacht wat andere mensen zeiden of deden.
 • Zonder woede zouden we niet gemotiveerd worden om uitdagingen aan te gaan. Voor het welzijn van de mensheid moeten we leren verstandig met onze woede om te gaan. Als je de kern van je woede begrijpt, kun je een oplossing vinden. Die woede moeten we voor positieve doelen gebruiken.
 • Je kunt pas echt krachtig zijn als je het standpunt van de ander begrijpt, en diegene kunt vergeven.
 • Onze woorden kunnen onherstelbare schade aanrichten bij de mensen die we met liefde en mildheid zouden moeten bejegenen.
 • Woede maakt de wereld kleiner.
 • Als je vriendelijk blijft praten tegen degene die jou kwetst of boos maakt, wordt het vuur van de woede niet meer gevoed.
 • Als we zorgen dat we onze eigen woede kunnen kanaliseren, zien we veranderingen in de mensen om ons heen.
 • Gebruik je woede om liefdevolle, oprechte oplossingen te vinden.
 • Liefde en vriendelijkheid zijn krachtiger dan woede.

Les 2: Wees niet bang om je mond open te doen

 • Als je uit volle overtuiging 'nee' zegt, is dat altijd beter dan 'ja' zeggen om iemand te behagen of - erger nog - om problemen te voorkomen.
 • Hoe kunnen we de wereld veranderen als we niet durven zeggen wat er niet goed aan is?
 • Geloften kun je afleggen, als manier om je geest te disciplineren, en je standvastigheid te tonen.
 • Gandhi had weinig geduld met mensen die niet meer zelf nadachten.
 • Je leer maakt je belachelijk, en ondermijnt het ware doel ervan, als je je te strak aan de regels houdt.
 • Je bewijst je kracht door in jezelf te zoeken naar wat jij belangrijk vindt, en je daar hard voor te maken, zelfs als je daarmee tegen de stroom in roeit.
 • Gandhi geloofde in een levensfilosofie die altijd op de proef wordt gesteld, en steeds wordt verbeterd.
 • Je moet nadenken, vragen stellen en zorgen dat je deel van het proces gaat uitmaken.
 • Je moet je leven niet op een bepaalde manier leiden om anderen een plezier te doen. We moeten oppassen dat we niet kiezen voor paden die volgens anderen goed voor ons zijn, maar die ons niet gelukkig maken.
 • We moeten het lef hebben om geijkte verwachtingspatronen te doorbreken en zeggen dat je iets heel anders wilt. Je moet hardop zeggen waarin je gelooft.
 • Soms kun je je stem het luidst laten klinken als je niet schreeuwt.
 • Je kunt je niet alleen laten horen met woorden, maar ook met daden.
 • Handelen uit medeleven is veel effectiever dan handelen uit medelijden.
 • Opkomen voor ideeën waarin je gelooft, kunnen leiden tot chaos, angst en conflicten, lang voordat je de gewenste veranderingen daadwerkelijk kunt bewerkstelligen.
 • Mensen die haat en verdeeldheid willen zaaien om hun eigen ideeën erdoor te kunnen drukken, zadelen deze wereld alleen maar op met pijn en wanhoop.
 • Een man die niet veel zegt, spreekt zelden zonder na te denken; hij kiest elk woord met zorg.
 • Als je de woorden vindt waarvan de wereld profijt heeft, wees dan bereid ze hardop uit te spreken.

Les 3: Geniet van alleen-zijn

 • Mensen die roem als doel hebben, hebben een bepaalde leegheid in hun leven, die ze hopen op te vullen met anderen die hen toejuichen en die hun ego strelen.
 • Iedereen die zich van zichzelf bewust is, vind rust van het grootste belang.
 • In onze drukke en vaak overweldigende wereld is het cruciaal om een plek te vinden waar je je kunt terugtrekken. Als we als mens willen groeien, hebben we allemaal de behoefte om de balans op te maken van ons leven, om te mediteren en te beschouwen. Als we gelegenheid hebben om na te denken, en rustig de tijd te krijgen voor introspectie, kunnen we veel betekenisvoller met andere mensen omgaan.
 • Ouders zouden ook eens moeten overwegen hun kinderen af en toe het geschenk van het alleen-zijn te geven; om gewoon na te denken, te spelen en te ontdekken wie ze zijn.
 • Social media geven ons vrienden en volgers, maar onze relaties zijn vaak oppervlakkiger dan we zelf beseffen.
 • Versnipperde relaties zorgen niet voor sociale cohesie.
 • Social media zijn alleen maar nuttig als ze mensen aanzetten om in actie te komen.
 • Als kinderen je volle aandacht krijgen op het moment dat ze die nodig hebben, zijn ze op andere momenten beter in staat zelfstandig en alleen te zijn.
 • Als we ons best doen om de Waarheid te begrijpen, komen we dichter bij het besef waar het in het leven werkelijk om draait.
 • Het is belangrijk om op zo'n manier te leven dat mensen mij als een model voor respect en liefde zien.
 • We moeten ons beseffen dat we onze eigen zegeningen kunnen gebruiken om iets voor een ander te betekenen.
 • Een intellectuele (eigen) 'safe zone' is erg gevaarlijk, omdat je daardoor andere meningen en benaderingen niet erkent.
 • Het feit dat je open staat voor andere gedachten, betekent niet dat je alles moet accepteren wat je hoort.

Les 4: Weet wat je waard bent

 • De meeste mensen hebben maar heel weinig nodig om gelukkig te zijn.
 • Als je de tijd gedisciplineerd indeelt, kun je veel meer voor elkaar krijgen dan je denkt.
 • Als je geld en materiële bezittingen gebruikt om je waarde te definiëren, kan dat je juist een leeg gevoel bezorgen. We moeten onze eigenwaarde niet koppelen aan spullen die we hebben gekocht. Materialisme en moraliteit hebben een omgekeerd evenredige relatie.
 • Je kunt geld niet gebruiken als maatstaf voor iemands - rijk of arm - waarde.
 • Onze talenten worden doorgegeven door wat we doen en wie we helpen, en we moeten ze voor onszelf èn voor anderen aanwenden.
 • Doorgaans leven we in luxueuze omstandigheden zónder een raam naar de andere helft van de wereld.
 • Elke gemeenschap kan wel wat zoete of pittige toevoegingen gebruiken.

Les 5: Van leugens heb je alleen maar last

 • Liegen lijkt op het bewuste moment vaak de makkelijkste oplossing, maar als we tegen anderen liegen, liegen we ook tegen onszelf. Als je liegt, ondergraaf je je eigen karakter en doe je afbreuk aan de kracht die je juist wilde uitstralen.
 • Ouders kunnen hun kinderen helpen om niet te liegen, door eerlijk en respectvol naar hun verlangens te luisteren.
 • Leugens zijn als zand: je kunt er geen stevige fundering op bouwen.
 • Je kunt beter met de gevolgen van de waarheid leven, dan met de spijt van de leugen.

Les 6: Verspilling is geweld

 • Uit verspilling spreekt onverschilligheid jegens de wereld, en je doet er de natuur geweld mee aan.
 • Als wij teveel grondstoffen verbruiken, worden ze nog schaarser voor de anderen.
 • Onze hebzucht en verspillende gewoonten houden de armoede in stand, waardoor de mensheid geweld wordt aangedaan.
 • Spullen kopen geeft heel even bevrediging, maar het plezier verdwijnt snel.
 • We moeten leren dat er meer vreugde zit in dingen die je maakt, dan in dingen die je koopt en weggooit.
 • Misbruik maken van andere landen door hun natuurlijke rijkdommen te exploiteren, behoort tot de meest gewelddadige soorten verspilling.
 • Mensen kunnen werkelijk kostbaar en uniek zijn, als we de tijd nemen om hen vooruit te helpen, en voor hen te zorgen.
 • Geweldloosheid behelst veel meer dan het beteugelen van macht en roekeloze woede.
 • De ultieme, meest gewelddadige vorm van verspilling is een deel van de dag verkwisten. Verspil nooit tijd, want die is veel te kostbaar.

Les 7: Kastijd je kinderen niet

 • Een volwassene die een kind slaat, zet alleen maar een zinloze cyclus van geweld in gang. We hebben niet altijd door hoezeer onze houding onze kinderen raakt. Onze manier van opvoeden klinkt nog generaties land door.
 • Als je je kinderen met geweldloosheid grootbrengt, vul je je huis met liefde, respect en een gezamenlijk doel.
 • We kunnen het kinderen niet kwalijk nemen als ze hard en gevoelloos zijn, als we hen geen positieve waarden hebben laten zien.
 • Laten we ervoor kiezen om onze kinderen een van de allergrootste cadeau's te geven: onze kinderen ervan doordringen dat zij nu het grootste geluk in ons leven zijn.
 • Kinderen hebben hoop en geborgenheid nodig, en als ouders het te druk hebben om hun gezin liefde te geven, doen ze hun kroost ernstig tekort.
 • Als ouders alles hebben gedaan wat ze kunnen, en desondanks de problemen niet kunnen oplossen, moeten ze zichzelf vergiffenis schenken.
 • Gandhi was van mening dat de beste opleiding ons kan helpen bij het omgaan met relaties en emoties, en ons kan leren een coöperatieve - in plaats van een competatieve - maatschappij op te bouwen. 
 • We moeten de kans om de wereld te leren begrijpen niet laten liggen, en blijven zoeken naar grotere waarheden achter alles wat we kunnen zien en doorgronden.

Les 8: Nederigheid is kracht

 • Als we een groot ego hebben, wordt het moeilijker om andere mensen respect en compassie te tonen.
 • Als we ervan overtuigd zijn dat wij gelijk hebben, staan we niet meer open voor de mening van anderen.
 • Als we denken dat we beter zijn dan anderen, leidt dat tot woede, geweld, blindheid voor het feit dat we allemaal nauw met elkaar verbonden zijn.
 • Wat is er nu neerbuigender dan iemand 'tolereren'?
 • Mensen die het luidst schreeuwen, hebben vaak het minst te zeggen.
 • We hebben nederigheid nodig om te onderkennen dat we werkelijk van elkaar afhankelijk zijn.
 • Elk onderdeeltje is belangrijk en noodzakelijk voor het geheel. Ieder mens is onderdeel van de grotere maatschappij. Niemand is onbelangrijk of vervangbaar. We werken samen als één geheel.
 • Leidinggevenden die zo nederig zijn om de waarde van iedere werknemer te zien, zullen veel meer bereiken dan leidinggevenden die zo arrogant zijn om te denken dat succes wordt bepaald door beslissingen die ze achter gesloten deuren in hun kantoor nemen.   
 • Mensen die het idee krijgen dat ze er niet toe doen, kunnen gevaarlijke manieren bedenken om hun waarde te bewijzen. Terroristische daden worden gepleegd door mensen die zich over het hoofd gezien en in de steek gelaten voelen.
 • Discriminatie kan worden bestreden met een flinke dosis nederigheid.
 • Als we vertrouwen in onszelf hebben, waarderen we de talenten en vaardigheden van anderen, en willen we hen aanmoedigen als het goed met hen gaat, en hen helpen als het minder gaat.
 • Maatschappijen maken een grote fout als ze een geweldcultuur accepteren, als middel om controle en gezag uit te oefenen.
 • De goedheid van een individu zit opgesloten in de goedheid van alle mensen.
 • Acht maatschappelijke zonden: Rijkdom zonder werk, Genot zonder geweten, Handel zonder ethiek, Wetenschap zonder menselijkheid, Kennis zonder karakter, Godsdienstigheid zonder offers (geen dieren, maar rijkdom), Politiek zonder principes, Rechten zonder verantwoordelijkheid.
 • Psychologen hebben ontdekt dat we doorgaans gevoelsmatig een mening vormen en daarna feiten zoeken die die opvatting staven.
 • Als individuen komen we tot bloei en gedijen we het best als we bij de flow van een grotere gemeenschap horen.
 • We moeten de nederigheid hebben om ons wereldbeeld niet alleen te verbreden met woorden van grote denkers, maar ook met de kennis van doodgewone dorpelingen.

Les 9: De vijf zuilen van geweldloosheid

 • Als wij leren simpel te leven, kunnen we anderen simpelweg helpen te leven.
 • We kunnen allemaal wel wat schoonheid en hoop uitdelen, waardoor mensen zich willen verbeteren.
 • Als jij iets goeds doet, inspireer je iedereen om je heen om een beter mens te worden.
 • We reageren beter op positieve prikkels, dan op negatieve.
 • Een positieve geest is één van de krachtigste geschenken die we onszelf en anderen kunnen geven. We kunnen ons welzijn enorm vergroten als we positieve emoties als liefde, dankbaarheid en vrijgevigheid uiten. Je krijgt kracht van de positieve, liefhebbende mentaliteit waarmee je dingen onderneemt.
 • Geweldloosheid moedigt goedheid en hoop in de mens aan. Zoeken naar geweldloze kansen is altijd beter dan je wentelen in wanhoop.
 • Verander de wereld met liefde, in plaats van met angst.
 • De vijf zuilen van geweldloosheid: Respect, Begrip, Acceptatie, Waardering, Medeleven.
 • Minder spullen en minder afleidingen kunnen leiden tot meer waardering en dankbaarheid - en daardoor oprecht geluk.
 • We doen onszelf geweld aan als we ons richten op de dingen die we niet hebben, in plaats van blij te zijn met de geschenken die we hebben gekregen.
 • Maar al te vaak maken mensen die onderdrukt worden hun eigen lot zwaarder, door de negatieve ideeën van hun onderdrukkers over te nemen.

Les 10: Je wordt op de proef gesteld

 • Je bewijst jezelf door middel van je hart en je daden.
 • Positieve actie kan vaak negatieve gedachten verdrijven.
 • Het verlangen naar wraak vreet aan je, ruïneert je gemoedsrust en maakt je gespannen.
 • Vergiffenis siert een mens meer dan straf.
 • We kunnen de wereld alleen veranderen als we beproevingen met liefde en vriendelijkheid tegemoet treden.
 • Als we wereldvrede willen, moeten we de vrede in onszelf vinden.

Les 11: Lessen voor ons  huidige leven

 • Religies zijn verschillende wegen, die uiteindelijk allemaal op hetzelfde punt uitkomen.
 • Mensen met een beperkte blik maken zichzelf wijs dat hun ideeën de enige juiste zijn.
 • Elke dag moet je proberen een beter mens te zijn, dan de dag ervoor.
 • Vrede en hoop kunnen floreren, als we onszelf voor anderen openstellen.
 • Als we het schrijnende contrast tussen arm en rijk laten voortduren, bereiken we alleen maar dat er altijd conflicten zullen ontstaan.
 • Met onvrede kun je geen vrede kweken.
 • Niemand onderdrukt ons meer, dan wijzelf.
 • Een verdeelde gemeenschap valt uit elkaar.
 • Over de hele wereld zien we nog altijd een nazi-achtige hekel aan diversiteit, en dat is het gevaarlijkste probleem dat er is.
 • De loyaliteit aan onze eigen groep en de minachting die we voor anderen voelen, slaan vaak nergens op.
 • Persoonlijk contact leggen met mensen die anders zijn dan wij, is cruciaal als je vooroordelen wilt overwinnen en overeenkomsten wilt erkennen.
 • Een vleugje praktijk is meer waard dan jarenlange lessen volgen.

De grootste vreugde

 • We kunnen allemaal iets betekenen voor de mensen om ons heen.
 • We willen allemaal gelukkig zijn.
 • Je vindt vreugde in het gevecht, in je inzet, in het afzien dat daarbij hoort, niet in de overwinning zelf.

Geen opmerkingen: