zondag 7 oktober 2018

De vrede van God bewaart

Zondag 7 oktober 2018 
Taizé-viering in het koor van de Sint-Vituskerk van Stiens
Avondgebed volgens de liturgie van Taizé
Vanavond vanaf 19:30 uur vieren we in het koor van de Sint-Vituskerk van Stiens het avondgebed volgens de liturgie van Taizé. Net als in het Franse Taizé staat het Licht (ofwel de opstanding) van Pasen centraal.
Het thema van deze viering komt vanavond - als volgt - uit de Nieuwtestamentische Brief aan de Filippenzen:
‘Dan zal de vrede van God, 
die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’. 
Dat is een blijde boodschap, die we uit mogen stralen! En dat doen we vanavond dan ook.
De muzikale begeleidingsgroep bestaat vanavond tijdens het avondgebed uit Trinette op dwarsfluit en Jetske op piano. Zij spelen de muziek voor, en daarna worden de liederen zingend enkele malen herhaald.

Gezegend wie komt met de naam van de Heer
Vanuit de stilte beginnen we met het zingen van 'Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name; Loovje God, myn siel, dy't my it libben jout'.
Daarop zingen we 'Behoedzje my, God, ik fertrou op Jo, Jo wize de wei nei't libben. Bei Dir ist Freude in Fülle'.
Durkje leest daarna eerst Psalm 118: 24-29 in het Fries, en Douwine in het Nederlands, waarbij we tussen de verzen door samen het 'Alleluja' zingen.
Deze bijbellezing beantwoorden we met het 'Jubilate Deo": 'Sjong foar God in lofsang, in nij gesang'.

De vrede van God
De tweede bijbellezing van Ronald in het Engels en van Durkje in het Nederlands is de lezing uit Filippenzen 4: 4-7.
Die lezing wordt gevolgd door een stiltemoment, dat kan worden gebruikt om te bidden, om te mediteren. Die stilte wordt verbroken door ons gezongen 'Confitemini': Lit ús sjonge foar God de Hear om Syn gollens en goedens'.
Tijdens de voorbeden krijgen alle aanwezigen de gelegenheid om persoonlijk te bidden en te danken met betrekking tot de achtereenvolgens aangekondigde gebedsintenties, zoals bijvoorbeeld voor: Gezondheid, de Aarde, en voor onze Medemens. Daarbij zingen we tussen de gebedsintenties het 'Kyrië, eleison'. Dat sluiten we af met het gezamenlijk bidden van 'Het Onze Vader' en het zingen van 'El Senyor": Al myn hope en al myn freugde en myn stipe, myn ljocht. Kristus dy't ús rêding brocht, op Jo betrou ik net om 'e nocht'.

Jou, o Hear, jo Frede yn ús hert
Daarna gaan in de kerkzaal de grote lichten uit, en geven we aan elkaars handkaars het licht van de Paaskaars door, onderwijl eerst zingend: Kom, as it tsjuster is, mei fjoer dat ús nacht ferljochtet en dat bliuwt'; en daarna het 'Laudate omnes gentes': 'Verblijdt u alle volken'.
Afsluitend bidden we zingend: 'Jou, o Hear, jo Frede yn ús hert'.
De lichten in de kerk gaan weer aan, wij doven onze kaarsen, en verlaten dan in stilte de kerkzaal, om voor wie nog even wil blijven de gelegenheid te geven voor persoonlijk stil gebed.
Op de achtergrond horen we zachtjes muziek uit Taizé als we bij het verlaten van de kerk deze bemoedigende woorden mee krijgen:

Het licht van de opstanding
mag met en in ons zijn
en geeft ons Vrede!

Geen opmerkingen: