zondag 29 april 2018

Verbinding brengt vrucht voort

Zondag 29 april 2018 
Liturgische schikking met wijnstok en druiven in JorwertRegio-tsjinst
Enkele keren per jaar organiseren de kerkelijke gemeenten van Hilaard, Húns-Leons, Mantgum en Westerwert een gemeenschappelijke Regio-kerkdienst (regio-tsjinst). Durkje en ik wonen vanmorgen die regio-tsjinst bij in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Voorganger vanmorgen is dominee Hinne Wagenaar, en de muzikale begeleiding - wisselend op kerkorgel en piano - wordt in deze ochtendkerkdienst verzorgd door Wiebe Kaspers.

Ik ben de ware wijnstok
Na woorden van welkom zingen we het openingslied 'De freugde liedt ús nei dit hûs', gevolgd door bemoediging, gebed en gezang.
Voordat de schrift wordt geopend leest dominee Wagenaar een psalmbewerking van psalm 1 van Huub Oosterhuis, dat wij beantwoorden met het samen zingen van 'Kom by ús, o hillige Geast'.
De schriftlezing is conform het leesrooster vandaag uit Johannes 15, de verzen 1 tot en met 8, over de wijnstok en de ranken.

Een gevaarlijke tekst?
De daarop volgende preek van de voorganger kreeg als indringende titel mee: 'Een gevaarlijke tekst?' 
Wij lazen zojuist de zo bekende woorden over 'Ik ben de ware wijnstok.' In gedachten zien we dan al de zware wijnstokken met daaraan de prachtige druiventrossen. Maar de andere kant van dit beeld wordt vaak niet benoemd, namelijk die van snoeien, weggooien en verbranden.
Wie nogal fundamentalistisch aan deze tekst uitleg wil geven, kan zomaar die afschrikwekkende kant van de medaille belichten en uitleggen, maar dat is volgens dominee Hinne Wagenaar niet de bedoeling van deze tekst.

Vruchtdragend door verbinding
Hij wijst ons daarentegen op het veelvuldig voorkomen in deze tekst van de aanduiding 'in Mij blijven'. Die zinspelingen in deze bijbeltekst staan er niet zomaar, want hierin schuilt de positieve betekenis die je aan deze tekst kunt geven.
Jezus wijst ons hier in zijn beeldspraak juist op het begrip 'verbinding', op zijn Fries 'ferbining' genoemd, hetgeen ook in de essentie van Nijkleaster centraal staat in haar trits van: 'Stilte, Bezinning/Besinning, Verbinding/Ferbining'.
Voortbordurend op die uitleg kom je dan uit op dat wij ons als wijnstok en wijnranken als mens verbonden mogen voelen met God, dat de Heilige Geest als het boomsap vanuit de Vader tot ons als zijn kinderen komt, en dat wij als wijnranken dan steeds meer vrucht mogen dragen, en dat daarmee in ons goede handelen de groot(s)heid van God zichtbaar zal zijn.

Geen opmerkingen: