zondag 25 februari 2018

Proefvisitatie voor Technische Informatica in Emmen

Woensdag 21 februari 2018 
Introductie van het Ontwikkelgesprek in het informatica-lab in EmmenProefvisitatie
Ter voorbereiding op de visitatie van de HBO-Bachelor-opleiding Technische Informatica van NHL Stenden Hogeschool wordt vandaag een proefvisitatie georganiseerd in onze hogeschoolvestiging te Emmen, waar ook alle andere Techniek-opleidingen van Stenden Hogeschool zijn gehuisvest.
In mei 2018 zal een externe auditcommissie van onafhankelijke en gezaghebbende experts hier bij ons in Emmen op bezoek komen om de kwaliteit van de opleiding te beoordelen aan de hand van de kwaliteitsstandaarden die gelden voor alle opleidingen in het hoger onderwijs.

Verificatie
De opleiding heeft een zelfevaluatierapport geschreven met daarin de resultaten van de afgelopen jaren, en heeft vandaag een groot aantal bijlagen en onderwijsdocumenten in de proefvisitatiekamer gelegd, waar het auditteam vandaag mee aan het werk gaat.
De dag begint met een korte showcase en een rondleiding langs de onderwijsfaciliteiten om het auditpanel in korte tijd een impressie te geven van de karakteristieken van deze techniekopleiding.
Daarna verzorg ik een briefing voor het auditpanel, om hen met de gewenste focus voor de rest van de dag hun werk te kunnen laten doen.

Panelgesprekken
Gedurende de rest van de auditdag passeren allerlei opleidingsgroepen de revue bij het auditpanel. Zo spreekt de proefvisitatiecommisie met studenten, met docenten en examinatoren, met werkveldvertegenwoordigers, met het opleidingsmanagement en met leden van borgingscommissies zoals opleidingscommissie, toetscommissie, opleidingsexamencommissie, curriculumcommisie.
Verder beoordeelt het auditteam ook eindwerken waaruit blijkt dat de afgestudeerde studenten de te realiseren eindkwalificaties ook behalen. En er is ook aandacht voor de kwaliteit van de leeromgeving waarin het onderwijs wordt aangeboden, en uiteraard wordt ook kritisch gekeken naar de wijze waarop de docenten hun studenten toetsen en beoordelen.

Ontwikkelgesprek
Aan het eind van de dag verzorgt het auditteam eerst een korte terugkoppeling aan het management, en direct daarna volgt een uitgebreide plenaire presentatie aan alle betrokkenen. Daarin worden de nodige tops en tips gegeven, en wordt het proefvisitatierapport aangekondigd dat de opleiding daarna gaat gebruiken bij de laatste voorbereidingen voor de visitatie van mei 2018.
Deze auditdag wordt afgesloten met het zogenoemde 'Ontwikkelgesprek'. In het Informatica-lab van de opleiding wordt het auditteam in twee subgroepen verdeeld. Beide groepen worden dan door studenten en medewerkers van de opleiding bevraagd op de ingezette koers van de opleiding.

Geen opmerkingen: