zondag 11 februari 2018

Barmhartigheid

Zondag 11 februari 2018 
Een bijna volle kerkzaal, waarin muziek centraal rondom barmhartigheidWij vragen U
Heer, God van de schepping, aan het begin van deze viering roepen wij Uw naam. 
Uw naam is dat U schept, verlost en inspireert. 
Uw naam is dat U bént. 
Deze dienst, dit muzikale verhaal over barmhartigheid dragen wij aan U op. 
Wilt U, hier in De Hege Stins en daar waar anderen deze dienst meevieren via het internet, met Uw Geest aanwezig zijn. 
Wilt U de kinderen, de grote mensen, de muzikanten, ja allen die meevieren inspireren, zodat het verhaal van barmhartigheid tot leven komt.

Wie is mijn naaste?
Met deze woorden van gebed begint de bijzondere kerkdienst vanmorgen in De Hege Stins te Stiens. Vandaag vieren we een projectdienst over: 'Wie is mijn naaste'. Musicus Olchert Clevering en dominee Jaap Overeem hebben met een formidabele inzet een muziekproject geschreven dat in de viering van vanmorgen een antwoord zoekt op deze vraag.
In deze themadienst spelen de cantorij, een kinderkoor, een orkest, lectoren en veel andere vrijwilligers een belangrijke rol. Totaal zijn er ongeveer zestig mensen betrokken bij de organisatie en de uitvoering van deze bijzondere ochtenddienst.

Orkest onder leiding van Olchert Clevering
Wij prijzen U
Trouwe Vader in de hemel, wij prijzen U. 
Omdat U de adem geeft waarmee wij zingen; de schoonheid die wij zien, en de geuren die wij ruiken. Heel de schepping prijst U in een lied zonder woorden. 
Deze dienst is onze manier om U te prijzen. 
Het is een poging, niet meer dan dat en we hebben vast niet overal aan gedacht. 
Hemelse Vader, we danken U dat we mógen zingen, muziek maken en elkaar daarin mogen vinden. 
We danken U dat wij Kerk mógen zijn en op deze plek mogen vieren wat uw koninkrijk is en wat dat van ons vraagt. 

Bidden in beeld en klank
Zoals in elke eredienst wordt er gezongen, geluisterd naar muziek, verzorgt lector Aukje Brouwer de schriftlezingen met bijbelteksten over barmhartigheid, en worden de hier in deze blog cursief afgedrukte gebeden uitgesproken door ons gemeentelid Bert Fennema.
Eén van de gebeden is instrumentaal, ondersteund met verbeeldingen van de zeven werken van barmhartigheid, die met foto's en tekst worden vertoond op het beamerscherm. We kijken naar die afbeeldingen en luisteren ondertussen mede-biddend naar de blazers en organist Han Giesing.

Gebed met beelden over barmhartigheid
Wij bidden U
We bidden U, omdat barmhartigheid lastig is. 
Het vraagt van ons om te houden van, om te geven om wie nodig heeft. 
Dat vraagt ons om de ander te denken, om te zien waar nood is, om te helpen waar nodig. 
Wilt U dan ook initiatieven zegenen waar barmhartigheid leeft. 
Daar waar doden worden begraven, zieken worden verzorgd, hongerigen eten wordt gegeven en dorstigen gelaafd. 
Daar waar gevangenen worden bezocht, naakten worden gekleed en vreemdelingen worden geherbergd. 
En Heer, we bidden U dat barmhartigheid mag winnen van egoïsme, zelfgenoegzaamheid en het gevoel dat het allemaal geen zin heeft, opdat dromen van vrede waar worden, tranen gedroogd worden en er hoop is op zegen.

Muzikale oproep tot naastenliefde
Naast die liturgische elementen staat vandaag de muziek centraal. Het projectkoor dat is samengesteld uit kinderen, leden van de cantorij, aangevuld met gastzangers zingt in wisselende samenstellingen prachtige liederen, daarbij begeleid door het gemeente-orkest, alle geïnspireerd op en met woorden die verwijzen naar barmhartige naastenliefde.
Muziek is vandaag de drager van de boodschap, van de oproep tot een leven vol barmhartigheid.

Projectkoor van jong en oud
Wij noemen U
We noemen U dat er zoveel plaatsen zijn waar barmhartigheid mislukt. 
Er is veel oorlog, terrorisme en uitbuiting. 
Een wereld met structuren en onmensen die geen barmhartigheid verdragen. 
Geef daarom dat het groeien mag, zodat de wereld op-ademt.  
Dat er elke dag meer barmhartigheid zal zijn en dat wij zullen meedoen aan barmhartigheid, niet om er beter van te worden, maar omdat barmhartigheid om Jezus' wil goed is. 
Geef dat grootouders en kleinkinderen, vaders en moeders, mannen en vrouwen, alleenstaand, gescheiden en getrouwd, gelukkigen én mensen met zorgen, alleen of met veel vrienden, ja allen geraakt mogen worden door uw liefde en uw trouw, elke dag opnieuw. 

Liefde 
Tijdens de dienst worden de kinderen uitgenodigd om op het liturgisch centrum vóór in de kerkzaal een puzzel te leggen. Barmhartigheid is nu niet bepaald een woord dat tot de alledaagse woordenschat van basisschoolkinderen behoort, dus dat vraagt om enige uitleg. De kinderen krijgen puzzelstukken aangereikt, en als ze de puzzel hebben gelegd, zien ze dat barmhartigheid te maken heeft met liefde, met naastenliefde.

Kindernevendienst: barmhartigheid is ook liefde
Onvoorwaardelijke liefde
Een mooi bruggetje naar de komende Veertigdagentijd, op weg naar Pasen.
Aanstaande (As)woensdag begint de Veertigdagentijd.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft als thema voor de Passieweken van 2018 gekozen voor het thema: 'Onvoorwaardelijke liefde'.
Werken van barmhartigheid, met naastenliefde als fundament, geven onze behoeftige naasten, dichtbij en veraf, nieuwe hoop en kracht.
Kerkdiensten als vandaag, met gebeden, gedichten, muziek, teksten en liederen zijn vandaag en morgen voor ons de bronnen van inspiratie om goed te doen, om goed te zorgen voor mens en wereld, je naaste tot zegen, met woord & daad.

Geen opmerkingen: