zondag 7 januari 2018

Ontmoeten

Zondag 7 januari 2018 
In het koor van de Sint-Vituskerk van Stiens

God met ons
Het avondgebed volgens de liturgie van Taizé vindt in Stiens vanavond plaats in de Sint-Vituskerk.
Thema van deze viering is: Ontmoeten.
We beginnen in stilte en volgen dan de uitgedeelde orde van dienst, waarop staat dat we als aanvangslied het 'Ubi Caritas' zingen; daar waar liefde heerst, en vrede, daar is God met ons.
Daarna zingen we onder begeleiding van Han op piano en Trinette op dwarsfluit het lied: 'The kingdom of God'.
Het Psalmgebed - Psalm 8 - wordt vanavond eerst in het Russisch gelezen door Dawid, en daarna in het Fries door Durkje. De delen van de lezingen worden steeds afgewisseld met een samengezongen 'Alleluja', en afgesloten met het samen zingen van 'Bless the Lord, my soul": Loovje God, myn siel, en segenje Syn namme. Bless the Lord, my soul, who leads you into life".

Verblijdt u alle volken
Daarop volgt de lezing van Mattheus 2: 1-12, door Ronald, in het Nederlands, gevolgd door het gezongen 'Wait for the Lord', Syn dei is nei, wês wach, hâld moed!'
De daarop volgende lange stilte wordt gevolgd door de voorbeden door Douwine, die wij afwisselen door het zingen van 'Kyrië eleison', en afsluiten met het samen bidden van het Onze Vader.
De gebeden vervolgen we met het zingen van 'Verblijdt u alle volken, loovje allegear de Hear. Laudate omnes gentes, en looft God altijd weer.'

Bron van Leven Liefde Licht
De hoofdverlichting van de kerkzaal gaat uit als we zingen 'Hear, it tsjuster is gjin tsjuster troch jo ljocht, de nacht is as de dei like helder'.
Dan geven we elkaar met kaarsen het licht door, ondertussen zingend 'Jésus le Christ, it ljocht yn myn libben, lit nea ta dat it tsjuster ta my sprekt.'
Bij kaarslicht zingen we verder met El Senyor, Al myn hope, Meine Hoffnung und meine Freude'.
Hierna gaan de lichten in de kerk weer aan, en worden de kaarsen gedoofd.
Dan vertrekken de aanwezigen in stilte, zoals ze ook gekomen zijn, en krijgt men als spreuk voor de komende week mee:
'De Bron van Leven, Liefde en Licht 
zij met en in ons 
en geve ons Vrede'.

Een waardevol begin van deze nieuwe week in het nog nieuwe jaar.

Geen opmerkingen: