zondag 27 november 2016

Waar vinden we rust op de eerste Zondag van Advent

Zondag 27 november 2016 
Taizéviering in de Sint-Vituskerk van StiensWaar vinden we rust?
Vanavond ontmoeten we elkaar in het grote koor van de Sint-Vituskerk van Stiens. Op deze eerste Zondag van Advent zijn we bijeen voor een Avondgebed volgens de liturgie van Taizé. Vier maal per jaar wordt één van de Gemeentediensten van de Protestantse Gemeente van Stiens als Taizéviering ingevuld. In de eerbiedige stilte te midden van de dikke muren van deze eeuwenoude dorpskerk wandelen de kerkgangers binnen voor deze gebedsviering in Taizé-setting.
Het thema van dit Avondgebed is 'Waar vinden we rust?'

Waarom ben je zo onrustig?
Als aanvangslied zingen we 'Bless the Lord my soul'; prijs Zijn heilige naam, die mij het leven geeft.
Daarop volgt 'Frieden hinterlasse Ich euch'; dat jim hert it net bejout.
De liederen worden door de muziekgroep in het koor eerst voorgespeeld, waarna we elk lied enkele malen herhalend zingen.
Het Psalmgebed 42 - 'U bent mijn toevlucht' - van Douwine wordt afgewisseld met het zingen van het 'Alleluja'. 
Deze psalm beantwoorden we met 'Leau no mar yn Him'; en wês net bang, Gods frede bewarret jimme hert (Fiez-vous en Lui).

Jimme sille in plak fine om te rêsten
De evangelielezing in het Nederlands door Ronald, in het Fries door Durkje en in het Engels door Adri wordt achtereenvolgens in deze drie talen ten gehore gebracht:

Kom by My, allegear dy't wurch en swier beladen binne,
en Ik sil jimme rêst jaan.
Nim Myn jok op 'e skouders 
en lear fan My myld en dimmen te wêzen, 
sa't Ik bin.
Dan sille jimme in plak fine om te rêsten, 
want Myn jok draacht maklik
en Myn lêst is licht.

Dat beantwoorden we met het lied 'Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God': van Hem alleen mijn heil.
Daarop volgt een stiltemoment, gevolgd door de voorbeden van Ernst, afgewisseld door het zingen van het 'Kyrië eleison' en afgesloten met het gezamenlijk bidden van 'Het Onze Vader'.
Daarop zingen we samen tweetalig het lied 'De Hear sil dy altyd hoedzje' (Il Signore ti ristora), en daarna het lied 'Hear, it tsjuster is gjin tsjuster troch Jo ljocht, de nacht is as de dei like helder'.De lichten in de kerkzaal gaan uit en dan wordt het licht van de Paaskaars aan elkaar doorgegeven, waarbij we ondertussen zingen:
Jezus, U bent het licht in ons leven:
laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt,
open mij voor Uw liefde.

Hierna gaan de lichten in de kerk weer aan en worden de kaarsen gedoofd.
Wie tot slot wil vertrekken, verlaat de kerkzaal in stilte, en voor wie dat wenst is er nog gelegenheid voor stil gebed.

De Bron van Leven, Liefde en Licht
zij met en in ons
en geve ons Vrede.

Geen opmerkingen: