maandag 13 juni 2016

Van OLB via OLB-ITEPS naar ITEPS

Maandag 13 juni 2016

Studentenwerk in de Stenden Hogeschool-vestiging in MeppelEuropees project
Al vele jaren leeft binnen Stenden Hogeschool de vurige wens om een internationale lerarenopleiding voor leerkrachten in het internationale basisonderwijs te beginnen, die toekomstige leerkrachten opleidt voor internationale basisscholen in binnen- en buitenland.
Binnen onze reguliere Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (OLB) in onze hogeschoolvestiging in Meppel hebben we daartoe in de afgelopen vier jaren ervaring opgedaan, in nauwe samenwerking met een Noorse en een Deense partnerinstelling, die evenals wij ook voor een dergelijke internationale lerarenopleiding opteren.

Opleiden voor internationale scholen
Die voorbereidingen hebben ertoe geleid dat we deze nieuw beoogde opleiding op 4 maart 2016 op kwaliteit hebben laten toetsen door een internationaal samengesteld visitatiepanel dat in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) nauwgezet onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van deze beoogde nieuwe opleiding, daarbij toetsend aan de hand van het nieuwe Europese kwaliteitskader dat geldt voor nieuwe opleidingen in het Europese hoger onderwijs.
Dat heeft geresulteerd in een gedegen visitatierapport waarin het auditpanel - bestaande uit onafhankelijke en gezaghebbende experts - heeft aangegeven dat zij de NVAO positief adviseert op het verlenen van het keurmerk voor deze nieuwe HBO-Bachelor-opleiding 'International Teacher Education for Primary Schools' (ITEPS).

Voortgang tussen visitatie en accreditatie
We zijn momenteel in afwachting van een positief accreditatiebesluit, dat voor Stenden Hogeschool het startschot is voor de start van deze nieuwe opleiding per 1 september 2016. Een essentiële factor is dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap enkele maanden geleden reeds heeft besloten dat zij deze nieuwe opleiding - mits die aan alle kwaliteitsvereisten voldoet - gaat opnemen in het hoger onderwijsbestel van bekostigde opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs.
Geruime tijd wordt binnen Stenden Hogeschool en bij onze Europese partnerinstellingen al hard gewerkt om deze internationale Pabo na de zomervakantie in Meppel goed van start te laten gaan.
In het kader van al die voorbereidingen ben ik vandaag bij het management team van deze opleiding in de Stenden-vestiging Meppel,voor ons periodieke Voortgangsconsult, waarin we een soort checklist bij langs lopen om met elkaar vast te stellen wat al klaar is, wat nog moet worden gedaan en welke overwegingen een rol (gaan) spelen in de keuzes die we in het voorbereidingstraject maken.

Geen opmerkingen: