dinsdag 31 mei 2016

Vergroot vertrouwen door nieuwe Erkenningsregeling Goede Doelen

Maandag 30 mei 2016
Framework van het Normenstelsel van de Erkenninsregeling Goede DoelenVergroot de nieuwe erkenningsregeling het vertrouwen in goede doelen?
Een vlekkeloze reputatie is één van de belangrijkste assets van goede doelen. De laatste jaren is gebleken dat een goede reputatie snel diepe deuken op kan lopen. Kwetsbare organisaties hebben goed bestuur en toezicht nodig en ook een professionele en transparante (interne) organisatie.
Op 1 januari 2016 is de ‘Erkenningsregeling Goede Doelen’ van kracht geworden, die de bestaande keurmerken voor goede doelen vervangt. Organisaties die opgenomen worden in het register voor erkende goede doelen voldoen aan een set van eisen op het gebied van transparantie, governance en rapportage. De erkenningsregeling legt bij de externe verantwoording meer nadruk op wat de organisaties bereiken op ‘hun’ maatschappelijk terrein (dus op de 'impact'), dan op de verantwoording wat er met elke euro uit de 'collectebus' gebeurt.

Commissarissenontmoeting van PwC
Vandaag komen we bijeen in de periodieke Commissarissenontmoeting van PwC te Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst praat PwC-director Wim van Ginkel ons bij over deze nieuwe erkenningsregeling.

  • Wat betekent deze voor ons als bestuurders en als leden van uiteenlopende toezichtsraden? 
  • Waarin zitten de verschillen met de keurmerken die tot voor kort geldig waren in de sector? 
  • Hoe kunnen toezichthouders de nieuwe eisen uit de erkenningsregeling gebruiken om hun bestuurders de organisatie verder te laten verbeteren?
Ervaringen en debat
Deze bijeenkomst wordt ook benut voor het uitwisselen van ervaringen en debat, bijvoorbeeld over de vraag of de erkenningsregeling ver genoeg gaat?

  • Of is het slechts een eerste stap in een goede richting? 
  • Is er genoeg aandacht voor de impact die de organisaties hebben in hun werkveld, of zou dat accent nog sterker moeten zijn?
Gortemaker en Van Ginkel
Hans Gortemaker is uitgenodigd als gastspreker. Gortemaker is hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tot medio 2005 gaf hij leiding aan de Europese accountantspraktijk van PwC en was hij lid van de Global Assurance Board. Hij is onder andere jurylid van De Transparant Prijs, lid van het College van Deskundigen van het CBF, en bestuurslid Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast bekleedt hij enkele toezichtfuncties.  
Onze gastheer vandaag is Maarten van Ginkel, die zich als PwC-partner binnen de Assurance-praktijk van PwC gespecialiseerd heeft in dienstverlening aan financiële instellingen, en die inmiddels zijn accent heeft verlegd van die financiële sector naar de publieke sector.

Vertrouwen in kernwoorden
In een korte voorstelronde worden we uitgenodigd om ook een tweetal kernwoorden te noemen, die bij ons naar boven komen als we nadenken over het vertrouwen van het publiek in goede doelen. Begrippen zoals transparantie, betrouwbaarheid, vluchtigheid, verantwoording, communicatie, durven leren, wederkerig helpen, collegialiteit, samenwerking, blijf bij je leest, passie en kwaliteit komen daarbij aan bod.

Erkenningsregeling en Governance
Wim van Ginkel komt met een toelichting op de achtergronden en de kernpunten van de nieuwe erkenningregeling. Van Ginkel gaat onder andere in op de aanleiding, de doelstellingen, het framework van het normenstelsel, de differentiatie naar organisatiegrootte, de focus op impact/doelrealisatie, de wijziging in toezicht op de '25%-norm', en op enkele overige wijzigingen.
Hans Gortemaker gaat daarna in op de Trends in governance, onder andere over de Corporate Governance Code, over de lange termijn waardecreatie, de rol van een Raad van Commissarissen, het verstevigen van risico-management, en de nieuwe accenten in effectief bestuur en toezicht. Ook cultuuraspecten zoals openheid, aanspreekbaarheid, signaleren, verantwoordelijkheid, medezeggenschap en verantwoording komen aan de orde.
Na de beide presentaties volgt plenair een boeiend groepsgesprek over voorbeelden uit onze eigen toezichtspraktijk, met bijvoorbeeld ook de uitdagingen waarvoor we ons zien gesteld, en over de wijze waarop we als besturen en/of als raden van toezichthouders en commissaren kunnen anticiperen  op en omgaan met deze nieuwe erkenningsregeling.

Geen opmerkingen: