dinsdag 31 mei 2016

Ledenraadsvergadering Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem

Vrijdag 28 mei 2016 
De Ledenraad van het Nederlands Bijbelgenootschap bijeen in Haarlem
Hoogste Verenigingsorgaan van het NBG
Eén of twee maal per jaar komen de leden van de landelijke Ledenraad van de vereniging 'Nederlands Bijbelgenootschap' (NBG) bijeen in het kantoor van het NBG te Haarlem. Vandaag is de jaarlijkse voorjaarsvergadering van deze Ledenraad aan de Zijlweg in Haarlem.
De ledenraad bestaat uit een delegatie NBG-verenigingsleden, die zijn benoemd op voordracht van het verenigingsbestuur of van het Landelijk Beraad van het NBG, het beraadsorgaan dat de directie van het NBG adviseert op met name alle vrijwilligerswerk in ons verenigingsverband.
De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen onze NBG-vereniging, dat wordt voorgezeten door de verenigingsvoorzitter (tevens bestuursvoorzitter) van het NBG.

Benoemingen in Ledenraad en Bestuur
De vergadering van de Ledenraad is ook de aangewezen plaats voor de benoemingen van ledenraadsleden en van de bestuursleden. Een aantal nieuwe ledenraadsleden worden benoemd voor hun eerste zittingstermijn, enkele zittende ledenraadsleden worden herbenoemd voor hun tweede zittingstermijn, en we nemen afscheid van enkele ledenraadsleden en van de penningmeester van het NBG-bestuur. Dan wordt de nieuwe penningmeester van het bestuur benoemd in de ontstane vacature, en de Ledenraad benoemt ook de nieuwe voorzitter voor een termijn van twee jaar, waarmee we de voorzitterszetel weer hebben ingevuld na het overlijden van onze voorgaande bestuursvoorzitter Marleen de Pater, bij wiens overlijden we bij aanvang van deze ledenraadsvergadering ook nadrukkelijk hebben stilgestaan.

Organisatie voor bijbelwerk
Na een uitgebreide bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening wordt de jaarverslaglegging over het jaar 2015 door de Ledenraad goedgekeurd.
Na de pauze komt NBG-medewerkster Roelien Smit een presentatie verzorgen over het nieuwe bijbelblad voor kinderen van 7-12 jaar, het blad 'Alef'', dat vanaf het jaar 2015 door het NBG met succes wordt uitgegeven. Ze vertelt wat Alef is, waarom het magazine op deze wijze wordt uitgegeven, hoe goed het gaat met het almaar stijgend aantal abonnees, en wat zoal de eerste reacties zijn van de kinderen, voor wie dit aantrekkelijke bijbelblad wordt gemaakt.
Aan het eind van de vergadering spreken we over de verdergaande samenwerking met een ander bijbelgenootschap, en bekijken we wat dit betekent voor beide partijen, en hoe deze samenwerking een goede bijdrage levert aan het bijbelwerk, waar beide organisaties voor staan en gaan.
En tenslotte komen we als bestuur weer terug op de beoogde statutenwijziging, die wegens allerlei andere prioriteiten even was geparkeerd, maar waarmee we op afzienbare termijn nu dan toch ook willen gaan beginnen.

Gods Word's giving Hope
Het NBG is ook één van de zogenoemde 'founding member' van de 'United Bible Societies' (UBS), de wereldwijde koepelorganisatie voor alle bijbelwerk van zo'n 200 landen en gebieden. Dit jaar bestaat de UBS 70 jaar, hetgeen afgelopen week is gevierd tijdens de 'World Assembly' in Philadelphia (USA), waaraan dit jaar 147 aangesloten bijbelgenootschappen hebben deelgenomen, waaronder ook het NBG.
Voor al die bijbelgenootschappen wereldwijd is zo'n World Assembly - ongeacht of het nu donerende of ontvangende leden zijn - de plek bij uitstek om elkaar als 'Bible Leaders' te inspireren met hoop en in gebed. Daar ervaar je - zoals dat door één van de aanwezige deelnemers in een videofragment wordt gezegd: "Gods Word is giving Hope'.

Geen opmerkingen: