vrijdag 4 maart 2016

Visitation International Teacher Education for Primary Schools @ Stenden Meppel

Vrijdag 4 maart 2016
Het internationale visitatieteam van de NVAO voor de nieuwe opleiding ITEPSInternationale pabo
Na een jarenlange voorbereiding zijn we zover bij Stenden Hogeschool dat we de nieuwe HBO-Bachelor-opleiding International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) van start kunnen laten gaan. In de volksmond wordt deze opleiding ook al wel 'de internationale pabo' (pedagogische academie voor basisonderwijs) genoemd. De nieuwe internationale opleiding leidt HBO-studenten bij onder andere Stenden Hogeschool vanuit haar vestiging in Meppel op om leerkracht te worden op een internationale basisschool, waar ook ter wereld. Tientallen toekomstige studenten van een groot aantal verschillende nationaliteiten hebben zich in de afgelopen maanden al aangemeld om met ingang van komend hogeschooljaar van start te gaan bij deze nieuwe internationale opleiding voor leerkrachten in het internationaal basisonderwijs.

Our world has no borders
Doelmatigheid en kwaliteit
Minister Jet Bussemaker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onlangs besloten dat de overheid deze nieuwe opleiding van Stenden Hogeschool wenst op te nemen in het bekostigde Hoger Onderwijsbestel, onder voorwaarde dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) haar keurmerk verleent ten teken dat deze nieuwe opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden waaraan opleidingen in het hoger onderwijs dienen te voldoen.

De documentenkamer van ITEPS in Meppel
Keurmerk
Nadat Stenden Hogeschool haar aanvraag bij de NVAO heeft ingediend ten behoeve van de vereiste kwaliteitscontrole, heeft de NVAO een internationaal samengesteld visitatiepanel benoemd, met commissieleden uit Nederland, Noorwegen, Denemarken en België, dat gisteren en vandaag deze nieuwe opleiding ging auditen, teneinde zich ervan te vergewissen dat deze nieuwe opleiding van Stenden Hogeschool het benodigde kwaliteitskeurmerk van de NVAO verdient.

Debriefing van studenten ook via Skype
Briefings en debriefings
De leden van het auditpanel bestuderen daartoe allerlei documenten van de nieuwe opleiding, om daarna verificatiegesprekken te voeren met een groot aantal betrokkenen van deze opleiding.
Vandaag ben ik de hele dag werkzaam tijdens deze visitatiedag in Meppel om - samen met andere collega's - alle betrokkenen van deze visitatie in briefingsessies voor te bereiden, en om na de panelgesprekken met alle deelnemers groepsgewijs in gesprek te gaan over de resultaten van de auditgesprekken. Omdat niet alle betrokkenen van de opleiding vandaag in Meppel kunnen zijn omdat ze vandaag werkzaam zijn in het buitenland, wordt in de gesprekssessies gelijktijdig ook gebruik gemaakt van de conferentiefaciliteiten via Skype. Zowel in onze (de)briefingskamer als in de visitatiekamer wordt in nagenoeg alle auditgesprekken met deze gecombineerde gesprekstechniek gewerkt.

Afkomstig uit diverse landen
Deze nieuwe lerarenopleiding voor het internationale basisonderwijs op 'international schools' gaat uit van een samenwerkingsconsortium van hoger onderwijsinstellingen uit Nederland, Denemarken en Noorwegen. Stenden Hogeschool is verantwoordelijk voor het programmamanagement van deze internationale opleiding, vandaar dat de visitatie vandaag bij Stenden Nederland plaatsvindt.
De visitatiecommissie spreekt vandaag achtereenvolgens met het college van bestuur, de directeuren, het consortium-management, met docenten, studenten, en met werkveldvertegenwoordigers van 'international schools'. De deelnemers van deze opleidingsvisitatie verblijven vandaag in, of zijn gekomen vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai), Noorwegen, Nederland, Denemarken, Slovenië, Duitsland en Groot-Brittannië.

Plenaire terugkoppeling van de auditbevindingen
Terugkoppeling van voorlopige bevindingen
Als het visitatiepanel alle documenten heeft bestudeerd, met alle deelnemersgroepen van deze visitatie heeft gesproken, en in haar intern beraad de opleiding heeft beoordeeld, worden alle deelnemers van deze visitatie door het auditteam uitgenodigd in de visitatiekamer, waar dan de Deense voorzitter van het visitatiepanel een plenaire terugkoppeling verzorgt over de voorlopige bevindingen van de visitatie van deze nieuwe opleiding. Het panel geeft vervolgens aan dat we het concept-visitatierapport over enkele weken krijgen toegezonden om de tekst ervan nog even te checken op feitelijke onjuistheden. Daarna zal het visitatiepanel haar visitatierapport vaststellen, en kunnen we bij een positieve uitslag de accreditatie bij de NVAO aanvragen. Wij zien nu graag en met belangstelling uit naar het visitatierapport van deze boeiende visitatiedag.

Geen opmerkingen: