donderdag 10 maart 2016

Effe Dimme!!

Donderdag 10 maart 2016 
De cover van de CD-rom Effe Dimme!! over Tieners & Geweld


Jij staat er midden in
Jong en wild in een woelige wereld.
Als tiener ga je dagelijks de confrontatie aan met de buitenwereld; op school, op straat, op het sportveld, thuis of in de kroeg.
Overal kun je met allerlei vormen van geweld te maken krijgen.
Pesten, schelden, negeren, roddelen, onsportief gedrag, groepsdruk, jaloezie ....
Al die dingen gebeuren, en jij staat er midden in.

Dim effe
In het jaar 2001 gaf het Samen op Weg-Jeugdwerk vanuit het Landelijk Dienstencentrum voor de Samen op Weg-kerken voor het onderwijs en voor het jeugdwerk een CD-rom uit met de titel 'Effe Dimme!!"
Deze interactieve CD-rom is bestemd voor jongeren van 13-17 jaar, handelend over geweld in het dagelijkse leven en hoe daarmee om te gaan. Met behulp van deze CD-rom kunnen spelers langs verschillende scènes en keuzemomenten hoppen. Een andere mogelijkheid is om een bepaald thema vanuit het inhoudsoverzicht te bereiken en de discussie daarmee tot één thema te bereiken. Thema's zijn jaloezie, roddelen, pesten, schelden, seksuele intimidatie, negeren, uitlokken, sport en geweld, ruzie en groepsdruk. De CD-rom bevat ook achtergrondinformatie en een starterspakket voor een eigen anti-geweldscode.

Zes jongeren uit Stiens werkten mee
In samenwerking met het Brabants Steunpunt Jeugdwelzijn en Arp Audiovisuele Projecten kwam dit jeugdwerkmateriaal tot stand. Gedurende de drie jaren die vooraf gingen aan de publicatie van dit jeugdwerkmateriaal ben ik als begeleider van zes jongeren uit Stiens enkele malen in een conferentieoord in het midden van het land aan het werk geweest om voldoende filmmateriaal te leveren voor de productie van dit audiovisuele jeugdwerkmateriaal.
Totaal hebben ongeveer 50 jongeren uit onder andere Den Haag, Cuijk, Nijmegen en Stiens een positieve bijdrage geleverd aan dit materiaal, waarin zij met elkaar en voor andere jongeren alternatieven bedachten en aanreikten om te werken aan een vreedzame manier van samen leven en samen werken op school, thuis, in de kerk, op straat en in de discotheek.
De jongeren leverden in deze productiefase ideeën, legden diepte-interviews af, bedachten film scripts en speelden zelf ook een aantal scènes, die op de CD-rom staan.
Deze deelnemende Stienser jongeren waren naar dit mediaproductieproject afgevaardigd door de Federatie Christelijk Jeugdwerk Fryslân, waarvan ik in die jaren provinciaal bestuursvoorzitter was.

Anti-geweld
Op deze CD-rom worden filmpjes afgewisseld met interactieve vragen en achtergrondinformatie. Jongeren kunnen hier zelfstandig mee werken op de computer. In de bijbehorende handleiding staan suggesties en werkvormen om in een groep of met een klas in gesprek te gaan over (het voorkómen van) geweld. Na het samen nadenken over onder meer respect en grenzen, normen en waarden en het omgaan met conflicten kan er samen gewerkt worden aan een anti-geweldscode (een gedragscode). Ook hier zijn tips en suggesties voor uitgewerkt.

Scenario-leren
Op de CD-rom spelen de jongeren geweldssituaties na. De gebruikers van de CD-rom moeten steeds op een bepaald moment kiezen hoe zij zouden reageren in die specifieke situatie. De geweldssituatie wordt aan de hand van de gemaakte keuzes verder gespeeld, zodat de gebruikers kunnen zien wat de gevolgen van hun keuze zijn.
Daarnaast biedt de CD-rom allerlei mogelijkheden om zich verder te verdiepen in allerlei onderwerpen die met geweld te maken hebben.
De achtergrondinformatie op de CD-rom biedt ook materiaal voor bijvoorbeeld spreekbeurten en werkstukken. Ook koppelt de CD-rom automatisch door naar allerlei websites op internet. Met deze CD-rom ging vijftien jaar geleden dus al een virtuele wereld voor je open.

Passend reageren op groot en klein geweld
Ter gelegenheid van de publicatie van deze CD-rom zijn we in 2001 nog eenmaal met elkaar op reis gegaan, van Stiens naar de Markiezenhof in Bergen op Zoom, waar twee van deze zes Stienser jongeren het eerste exemplaar van 'hun' mooie CD-rom officieel hebben aangeboden aan het College van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom.
In hun aanbiedingstoespraak ten overstaan van de burgemeester van Bergen op Zoom en van de overige 150 genodigden hebben deze twee Stienser jongeren benadrukt dat het nog steeds hard nodig is dat jongeren leren om op een passende manier te reageren op het grote en het kleine geweld, waarmee jong en oud in onze samenleving te maken krijgen. Hun toespraak sloten ze af met de veelzeggende woorden: 'Heb je naaste lief als jezelf'.

Geen opmerkingen: