zondag 19 oktober 2014

2e Nijkleaster Jaardag 2014

Zondag 19 oktober 2014

Workshop van voorzitter Henk Kroes over Nijkleaster in de boerenschuur


Tweede verjaardag van Nijkleaster
Bijna twee jaar geleden - op 28 oktober 2012 - is Nijkleaster in Jorwert officieel van start gegaan.
Vandaag vieren we als bestuur & medewerkers van de Stifting Nijkleaster samen met alle belangstellenden de tweede verjaardag van Nijkleaster. Durkje en ik bezoeken deze tweede 'Nijkleaster Jaardag' in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Ook dit jaar is de opkomst weer groot, gelukkig zo groot, dat de kerk bij aanvang van het programma om 14.30 uur bijna vol zit. Tijdens de inloop is er koffie en thee, en wordt het kerkorgel bespeeld. En vanzelfsprekend is de Ferdjipping ook open voor alle publiek, dus er is ook alle gelegenheid om te bekijken wat het prachtige verbouwresultaat is van de actie die we in het afgelopen jaar hebben gevoerd.
 
Prachtige start en hoopvolle toekomst
Ons mede-bestuurslid Jan Henk Hamoen opent deze Nijkleaster Jaardag en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij blikt kort terug op de grote belangstelling waarmee Nijkleaster werd beloond tijdens alle Nijkleaster-activiteiten van het afgelopen jaar. De geplande Nijkleaster-activiteiten mochten zich wederom verheugen op een grote en betrokken opkomst. Al met al dus een prachtige doorstart van een hoopvolle toekomst van Nijkleaster, het nieuwe protestante klooster in oprichting, in het Friese Jorwert.
Verder verwijst Jan Henk nog naar de nieuwe Ferdjipping, de verdiepingsvloer, die we op 28 september 2014 officieel in gebruik hebben genomen, in het bijzijn van allen die de bouw en inrichting van deze extra kloosterruimte mede mogelijk hebben gemaakt.
 
Vreugde voert ons naar dit huis van stilte
De Nijkleasterdei van vandaag is bedoeld voor iedereen die zich verbonden voelt met, of kennis wil maken met Nijkleaster. Mensen komen overal vandaan. Zo ontmoet ik bijvoorbeeld een echtpaar uit Dieren en een echtpaar uit Wildervank, dat meer dan 25 jaar geleden vlakbij mij in Delfzijl woonde, dat ik daar toen via de kerk heb ontmoet en nader heb leren kennen. Een buitengewoon aangenaam weerzien is het resultaat. Van heinde en verre zijn de mensen gekomen om hier in Nijkleaster gastvrij te worden ontvangen in onze kloostergemeenschap.
Na het welkom van Jan Henk Hamoen zingen we gezamenlijk het lied "De freugde liedt ús nei dit hûs"; Friezen in het Fries, en voor wie dat te moeilijk is, gelijktijdig ook in het Nederlands: "De vreugde voert ons naar dit huis'.
Mede-bestuurslid Sietske Visser leest aansluitend het mooie nieuwe Friestalige gedicht van de Friese dichter Eppie Dam: 'De Ferdjipping', over de nieuwe verdiepingsvloer in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster. Door dominee Jurjen Hilverda wordt aansluitend de Nederlandstalige versie van dit gedicht 'De Verdieping' voorgelezen.
 
Workshop 1: Verleden, heden en toekomst van Nijkleaster
In de naburige boerderijschuur van de familie Castelein gaat medebestuurslid Henk Kroes met alle aanwezigen van de eerste workshop in gesprek over Nijkleaster: over de ontwikkelingen van de afgelopen eerste twee bestaansjaren en over onze plannen en onze droom van, het visioen van een eigentijds protestants klooster in Fryslân. We zitten in een halve kring in de schuur van de dorpsboerderij, die wij als Nijkleaster graag zouden willen verkrijgen, om hier in deze boerderij en op het boerenerf aan de rand van Jorwert ons klooster - Nijkleaster - permanent te vestigen. Onze bestuursvoorzitter vertelt hierover, en aansluitend is er volop gelegenheid om hem te bevragen op alle ins en out omtrent Nijkleaster.
Enkele items die in deze workshop aan de orde komen, zijn:
 1. Iedereen is welkom binnen Nijkleaster; er is ruimte voor alle geloofsovertuigingen en voor alle talen;
 2. De aspecten 'Stilte, Bezinning en Verbinding' blijven de rode draad van Nijkleaster;
 3. De samenhang van 'Kerk, Klooster en Kroeg' zorgt ook voor een blijvende verbinding van Nijkleaster met het dorp en met de buitenwereld in de wijde omgeving van Jorwert;
 4. Voor de realisatie van dit nieuwe klooster is heel veel geld nodig, maar dat geld is er nog niet;
 5. We hopen dat de kerken in deze Friese regio financieel gaan deelnemen in Nijkleaster, om hen middels mede-eigendom vooral ook te betrekken bij het werk van Nijkleaster;
 6. We hebben prachtige dromen en fantasieën, maar de planvorming voor een Nijkleaster in Jorwert ligt nog geheel open;
 7. Het antwoord op de vraag waarom mensen naar Nijkleaster zouden komen, ligt vooral in het begrip 'Verbinding'; zo blijkt uit onze ervaringen van de afgelopen twee bestaansjaren van Nijkleaster;
 8. Voor de verdere invulling en vormgeving van Nijkleaster zijn de beoogde doelstellingen essentieel;
 9. We moeten vooral duidelijke (identiteits)keuzes maken qua positionering en profilering, opdat belangstellenden zich een voorstelling kunnen maken van wat zij bij Nijkleaster kunnen verwachten;
 10. Aanbevolen wordt om een zogenoemde 'inner circle' te organiseren, die bestaat uit mensen die de cultuurdragers worden, zijn en blijven van het gedachtegoed van Nijkleaster; en dan kunnen anderen deel uit maken van een zogenoemde buitenschil, bestaande uit de cultuurvolgers, die zich voor korte of langere tijd verbinden met Nijkleaster.
Omdat enkelen van de aanwezigen (vele) jaren hebben gewoond en gewerkt in de Schotse Iona Community en in een boeddhistische leefgemeenschap zitten we al vrij snel in een inhoudelijk gesprek, waarin aan elkaar wordt verteld wat belangrijke succesbepalende factoren zouden kunnen zijn bij de bouw en inrichting van een eigentijdse kloostergemeenschap. Ook de vragen en suggesties die door de andere aanwezigen worden aangedragen, helpen ons als Nijkleaster om onze doelen en middelen verstandig te kiezen.
 
In de kerkzaal en op de Ferdjipping van Nijkleaster,
en in de velden rond Jorwert
zijn op dit moment de andere gasten bezig met hun workshops: 

Workshop 2: Sjonge, zingen, sing
Na de plenaire openingssessie zijn alle aanwezigen in vier groepen uiteen gegaan, ieder naar de workshop van zijn of haar interesse en keuze. Eén van de workshops wordt in het koor van de kerk verzorgd door Hindrik van der Meer.
De deelnemers van deze workshop krijgen een bundeltje uitgedeeld met daarin enkele Nijkleaster-liederen, en dan begint een zangsessie, met liederen in het Fries, in het Nederlands en in het Engels, met teksten uit bijvoorbeeld Taizé en van Hindrik van der Meer, met onder andere liederen die zijn vertaald en op muziek gezet door onze Nijkleaster-musicus Hindrik van der Meer.
 
Workshop 3: Kleasterkuier
Een andere groep bestaat uit wandelliefhebbers, die onder leiding van Nijkleaster-vrijwilligster Trees van der Wal een zogenoemde 'Kleaster-kuier' wandelen, waarin ook wordt vooruitgeblikt op de Nijkleaster-dag 'Op Ademen', die Trees van der Wal zal verzorgen op 16 mei 2015.
Deze groep wandelt het dorp uit en gaat daartoe het veld rond Jorwert in en door.
 
Workshop 4: Psalmen lezen en beleven
Op de Ferdjipping zit een groep literaire liefhebbers te luisteren naar dominee Jurjen Hilverda, die als een voorproefje van zijn programma-onderdeel 'Psalmen beleven' van 14 maart 2014 van het komende winterseizoen alvast samen Psalmen leest en daarop gezamenlijk mediteert met de aanwezige belangstellenden.
 
Slotviering
Tussen 15.30-16.00 uur komen we allemaal weer bijeen in de Sint-Radboudkerk. De koffie en thee met de heerlijke Nijkleaster-koek staat voor iedereen klaar, en er is volop tijd om met elkaar even een praatje te maken. Ook elkaar ontmoeten is een waarde(n)vol goed tijdens de activiteiten van Nijkleaster.
Het middagprogramma sluiten we af met een gemeenschappelijke slotviering in de kerkzaal, onder leiding van onze Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar.
Na het aanvangslied 'Veni Sancte Spiritus' (Kom by ús, o hill'ge Geast & Kom tot ons, o heil'ge Geest), worden de zeven adviezen van Mevlana (Riedjouwings fan Mevlana) voorgezongen en nagezongen, in de vertaling van en op muziek gezet door Hindrik van der Meer.
 
Jou jim mar del ûnder de beam
Na de schriftlezing uit het bijbelboek Genesis over de drie mannen, vreemdelingen, gasten van Abraham & Sara volgt de preek van dominee Hinne Wagenaar.
Hinne maakt duidelijk dat het hier gaat om een visioen dat al is verwelkt. De vraag is of je dan toch je droom weer tot leven kunt brengen. Kan de toekomst je dan toch weer tegemoet lachen?
Ook wij leven in een tijd van mobiliteit, een tijd waarin vreemdelingen en vluchtelingen aan ons voorbij trekken en bij ons op bezoek komen.
Abraham boog voor zijn gasten en nodigde de drie mannen (dan komt God in beeld) gastvrij uit om te blijven eten.
Hinne Wagenaar:
 
 • Nijkleaster wil een plek zijn om te oefenen.
 • Wij buigen - evenals Abraham - voor onze gasten, geven onze gasten ruimte.
 • Wij pelgrimeren, zijn onderweg naar nieuw land, naar een nieuwe toekomst, naar een 'nieuw mens' zijn.
 • Wij willen een vaste plek zijn in een wereld die op drift is; Nijkleaster wil een plek zijn waar gastvrijheid wordt geboden.
 • Wij willen de 'gemeenschap van gasten' koesteren; gasten komen iets bij ons halen, maar deze gasten komen ons ook iets moois brengen
 • Nijkleaster kan een zogenoemd 'Bezield Verbandhuis' (Huub Oosterhuis) worden, waar we gastvrij buigen voor onze gasten, op een plek waar wij het de gast gemakkelijk maken, waar we (met Abraham) tegen onze gasten kunnen zeggen: "Jou jim mar del ûnder de beam".
Het is goed dat u hier langsgekomen bent
Na een kort moment van stilte en pianospel zingen we - wederom in drie talen - het Taizélied naar Psalm 117: 
"Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
Verblijd u alle volken, verblijd u in de Heer,
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear."
De slotgebeden sluiten we af met het gezamenlijk zingen van het Friestalige Onze Vader: "God fan fier en hein ús Heit."
De Zegen 'Dat it paad op dy takomt' (May the road rise to meet you) wordt achtereenvolgens alzo tweetalig uitgesproken door Trees van der Wal en Jurjen Hilverda, waarna we deze 'Irish Blessing' naar de zegen van Saint Patrick gezamenlijk aaneensluitend tweetalig zingen.
Een gevoelige afsluiting, die op veel van de aanwezigen diepe indruk maakt.
Hier en nu voel je je ten diepste te gast als nog de woorden van Abraham in je hoofd en hart doorklinken:
Rust hier maar uit onder de boom.
Het is goed dat u hier langsgekomen bent.
Ik zal ook eten voor u halen.
Dan krijgt u weer kracht om verder te gaan.
Bron: Bijbel in Gewone Taal (NBG, 2014)

Geen opmerkingen: