zaterdag 17 mei 2014

Nijkleasterdei Samen op Weg in Jorwert

Zaterdag 17 mei 2014
Uitleg tijdens de Kleaster-kuier, waar Stilte over gaat in Bezinning


Pelgrimeren
Op de vroege ochtend van een prachtig zonnige zaterdagochtend komen Durkje en ik met en groepje medeorganisatoren bijeen in de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster in Jorwert, om alles klaar te zetten voor de Nijkleasterdei in en rond Jorwert.
Durkje en ik zijn uitgenodigd om vandaag het dagprogramma in te vullen voor de laatste Nijkleasterdei van dit seizoen, die als thema heeft: 'Samen op Weg", en die geheel in het teken zal staan van pelgrimeren, van (samen) op reis gaan.
Tot onze verrassing hebben ruim 40 deelnemers zich voor deze dag opgegeven, waaronder een aantal groepen afkomstig uit Veenwouden, Zwolle en Franeker.

Ochtendgebed
Een Kleasterdei van Nijkleaster beginnen we altijd met een Ochtendgebed, met zijn allen in een kring in het koor van de eeuwenoude Sint-Radboudkerk. Pionierspredikant Hinne Wagenaar begeleidt de liturgie van deze korte viering en Wiebe Kasper begeleidt de samenzang op piano. Dominee Wagenaar leest tijdens dit ochtendgebed Psalm 121, en het begin van het nieuwtestamentische verhaal van de Emmaüsgangers.
Tijdens de rest van de dag zal bestuurslid Sietske Visser de leiding hebben, en als gastvrouwen zijn vandaag Trees en Mieke, samen met Gerrit aanwezig. Het belooft een goed verzorgde dag te worden voor een betrekkelijk grote groep deelnemers.
Na het ochtendgebed gaan we in twee subgroepen uiteen in de kerkzaal en in de voorkerk, om tijdens een half uur koffiepauze in een kring nader kennis met elkaar te maken.

Pelgrimsteksten, pelgrimsverhalen, pelgrimsvragen
Durkje en verzorgen na het ochtendgebed het inhoudelijke programma over pelgrimeren.
In het eerste kwartier vertellen we wie we zijn en volgt een eerste lezing uit het boek 'Wijsheid van pelgrims', geschreven door de Benedictijner monnik Anselm Grün. Daarna geven we enkele deelnemers de gelegenheid om kort iets te vertellen over wat pelgrimeren voor hen betekent.
Nadat we de verhalen over Sint Jacobus in de Bijbel en in de Spaanse legende hebben verteld, tonen we enkele van de Europese pelgrimswegen, die Durkje en ik in de afgelopen jaren hebben bewandeld.
In de drie kwartieren die daarna volgen, komen de volgende drie thema's aan de orde:
1. Opbreken, loslaten; heb jij de moed?
2. Onderweg en op weg zijn.
3. Wegwijzers en ontmoetingen.
Elk thema begint steeds met een bijpassende lezing uit teksten van Anselm Grün, als introductie op het betreffende thema.
Daarna laten we enkele daarbij behorende foto's en filmfragmenten zien van onze pelgrimstochten naar Santiago de Compostela, en vertellen we over onze pelgrimservaringen onderweg.
Dan wordt elk thema afgesloten met één of enkele vragen, waarbij alle aanwezigen in stilte in de gelegenheid worden gesteld om zich individueel te bezinnen op deze vragen, die uitnodigen tot persoonlijke reflectie.

Stilte, Bezinning en Verbinding tijdens de Kleasterkuier
Tijdens het tweede gedeelte van de ochtend gaan we naar buiten, voor de zogenoemde 'Kleasterkuier'. Deelnemers kunnen kiezen voor een korte of voor een langere wandelroute, door het dorp en in het weidegebied buiten Jorwert.
Beide kuiergroepen volgen het vaste stramien van de Nijkleasterkuiers: het eerste deel wandelen we in stilte, daarna krijgen we een tekst ter overdenking, waarmee we het tweede deel ons wandelend bezinnen op de vraag of we wel eens hebben ervaren (en zo ja, wanneer?) dat God in ons leven een eind met ons meewandelde. En in het laatste deel van de kuier laten we de stilte en de bezinning los, en zoeken we de verbinding, door samen met een willekeurig wandelmaatje van deze groep al kuierend het gesprek aan te gaan.
Als we tussen de velden door Jorwert weer naderen, lopen we door naar de dorpsherberg tegenover de Sint-Radboudkerk, waar we met zijn allen genieten van een heerlijke lunch in een gezellig samenzijn.

Aandachtig nadenken, schrijven, vertellen en luisteren
Voor het middagprogramma gaan we in de Sint-Radboudkerk in twee groepen uiteen. Durkje begeleidt vanmiddag de ene, en ik begeleid de andere subgroep.
Voor elke groep hebben Durkje en ik ongeveer 60 verschillende kleurenfoto's op tafels tentoongesteld; alle 120 foto's hebben we tijdens onze pelgrimsreizen gemaakt.
We vragen alle deelnemers om een foto daaruit te nemen die voor ieder persoonlijk het beste past bij deze dag, bij pelgrimeren, en/of bij de Kleasterkuier van vanmorgen.
Daarbij zoekt men ook een gekleurde dubbele wenskaart en een gekleurd tekstblaadje, waarop ieder voor zich noteert waarom deze foto voor jezelf zo goed bij deze dag, bij pelgrimeren of bij de kuier van zojuist past.
Nadat de foto's en de tekstblaadjes in op of de dubbele kaart zijn geplakt, nodigen we de deelnemers uit om in de beide subgroepen aan elkaar te vertellen waar de foto dicht bij je gevoel komt.
Nadat iedereen zijn/haar werkmateriaal van de tafels heeft genomen, volgt als vanzelf een minuten durende lange stilte, waarin de deelnemers aandachtig nadenken en schrijven
Daarna volgt in beide groepen een gesprek van ongeveer een half uur over de eigen overdenkingen bij de gekozen foto. Mooie verhalen worden aan elkaar verteld, en er wordt aandachtig naar elkaar geluisterd; een waarde(n)vol moment van deze bijzondere dag.

Zijn jij en ik ook zulke Emmaüsgangers?
En dan is het al weer 15.30 uur, het moment waarop we met beide groepen weer bijeenkomen in de kring in het koor van de Sint-Radboudkerk.
Onder leiding van Sietske & Hinne sluiten we deze themadag af met een afsluitende viering.
We luisteren naar het gezongen Pelgrimsgebed van de Zuidafrikaanse zangeres Amanda Strydom en zingen samen het Taizélied "Blijf met Uw genade bij ons, Heer, onze God".
Daarna volgen tussen gebeden en zang opeenvolgende deellezingen uit het steeds weer terugkerende bijbelverhaal van de Emmaüsgangers. We breken en delen samen het brood, dat rondgaat in de kring, en als iedereen het brood heeft gedeeld en ervan heeft gegeten, zingen we elkaar de zegen toe, om allen als gezegende mensen huiswaarts te keren met de woorden:
Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met Zijn liefde.
Vrede wens ik je toe, Zegen wens ik je toe.
Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

Als pelgrim verder op mijn levenspad
Wat een Zegen valt ons ten deel, dat wij met ruim veertig mensen - van wie velen elkaar vanmorgen vroeg nog niet kenden -  een hele bijzondere dag mochten beleven over opbreken, loslaten, over (samen) op reis gaan en samen onderweg zijn, met onverwacht persoonlijke ontmoetingen, om uiteindelijk als gezegenden uiteen te gaan, wetende dat je  - waar je ook zult zijn of gaan - altijd en overal wegwijzers zult vinden en ontmoeten, die je als pelgrim richting en doel geven op je levenspad.

Geen opmerkingen: