zondag 6 april 2014

Presentatie van De Kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu

Vrijdag 4 april 2014
Aanbieding van het 1e exemplaar aan Krúspunt-voorzitter Hinne WagenaarFries wel gewoon, maar nog niet vanzelfsprekend
Tientallen belangstellenden zijn vanmiddag naar het congres- en studiecentrum It Aljemint in de Fryske Akademy van Leeuwarden gekomen, om de presentatie van het nieuwe boek van Jan Popkema bij te wonen. Jan Popkema is frisist en neerlandicus, en onder andere auteur van het boek 'Mei it wiffe skip', dat hij samen met enkele anderen schreef ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Kristlik Frysk Selskip (KFS), in 2008.
In zijn nieuwe boek 'De Kristlik-Fryske beweging yn de tweintichste ieu' gaat Popkema de geschiedenis na van het KFS, het Roomsk Frysk Boun, het Grifformeard Frysk Selskip en de Kristlik-Fryske Mienskip op frijsinnige grounslach; waarbij hij vooral in gaat op hun doelstelling en hun resultaten, en specifiek op de wijze waarop de kerken in Fryslân hierop reageerden.
Na honderd jaar Friese beweging
is het Fries in de kerk dan wel gewoon geworden,
maar het is (nog steeds) niet vanzelfsprekend.  

Intro van vier toonzettende sprekers
Aan de boekpresentatie gaat onder leiding van Fryske Akademy-voorzitter dr. Hanno Brand een gedegen programma vooraf, met vier toonzettende sprekers, handelend over de volgende thema's:
  1. 1e. dr. Liuwe Westra, over de 'Funksje fan in kristlik-Fryske beweging yn tsjerke en maatskippy';
Stelling: "In de theologische vakopleiding moet Meertaligheid verplicht worden opgenomen."
  1. 2e. dr. Jasper Vree, over 'Persoonlijke en pastorale herinneringen van een kwartfriese predikant';
V: "Ik ben dankbaar dat ik van mijn Friese grootmoeder heb geleerd wat taal betekent op het gebied van geloof."
Stelling: "De afwijzende uitspraken van gereformeerde predikanten en kerkelijke vergaderingen aangaande het gebruik van het Fries in de eredienst getuigen meer van bezorgdheid voor het verlies van de eenheid binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland dan van begrip voor het verlangen van hen die de zondagse eredienst ook in hun moedertaal wensten te kunnen vieren."
V: "Als de taal een gave is, moet je elkaar in de gemeente ook met de taal dienen."
  1. 3e. dr. Johan Frieswijk over 'Ferpyldering yn de Fryske beweging';
P: "De representanten van de Friese Beweging hadden het bevorderen van de Friese taal & cultuur wel als gemeenschappelijk doel, maar over hoe dat dan moest, was men het oneens. Het KFS heeft daartoe de aanzet gegeven."
Stelling: "Met het wegvallen van de Verzuiling, is een belangrijk aspect van de Friese beweging weggevallen."
  1. 4e. mgr. dr. Gerard de Korte over 'De vragen van de christelijk-Friese beweging aan de kerk'.
dK: "Het hart van de Friezen wordt meer geraakt als de eigen taal wordt gebruikt. Over en met God spreken in je moedertaal raakt de diepere lagen in je ziel. Principieel is het bezigen van het Fries in de kerk geen probleem, maar praktisch stuit het nog wel op problemen. In het pastoraat heeft het Fries mijn voorkeur indien zowel de pastor als de begeleide beiden het Fries als moedertaal hebben."
Stelling: "Een volledig Friestalige liturgie is ongewenst omwille van de eenheid in de gemeente."

Forumdiscussie en Boekpresentatie
Na de pauze volgt een forumdiscussie onder leiding van Koen Zondag, waarin de vier genoemde sprekers met elkaar en met de aanwezigen in de zaal in gesprek gaan, naar aanleiding van een viertal stellingen, zoals die door de vier sprekers worden gepresenteerd en toegelicht.
Aansluitend biedt Hanno Brand het eerst exemplaar van het nieuwe boek van Jan Popkema aan, aan Hinne Wagenaar, de voorzitter van de Stifting Krúspunt.

Popkema: "In moai feestje! Tank!"
Hinne Wagenaar reageert kort op de aanbieding van dit eerste exemplaar, en dan besluit Jan Popkema deze boekpresentatie met een korte toespraak, alvorens Hanno Brand deze plenaire bijeenkomst sluit. In de benedenzaal van It Aljemint is dan iedereen welkom voor een informeel afsluitend uur, waarin de aanwezigen ook in de gelegenheid worden gesteld om het nieuwe boek van Jan Popkema in te zien en te kopen.

"Zie het Liedboek van 2013:
nu mag de gemeente zelfs in het Latijn, Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Afrikaans en vooral Engels
de drieënige God eer bewijzen.
Waarom dan niet wat Fries erbij?"
(dr. Jasper Vree)

Geen opmerkingen: