zondag 18 november 2012

Afscheid van onze nestor

Vrijdag 16 november 2012 
Afscheidsspeech van Wil voor Hans


Nestor
Een 'nestor' is de oudste persoon binnen een groep. Die aanduiding is afgeleid van de persoonsnaam Nestor, van de koning van Pylos, die nog op hoge leeftijd als vorst ten strijd trok tegen de Trojanen.
In de politiek en in besturen is een nestor ook wel de functionaris met de meeste dienstjaren, ook wel aangeduid met senioriteit.
Zo zouden wij Hans Capel kunnen aanduiden als de nestor van het Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging. Hans heeft met zijn groot aantal van enkele tientallen dienstjaren de langste staat van dienst binnen ons Regiocomité.

Termijnen
Enige jaren geleden is in ons Verenigingsverband een stelsel van aantreden en aftreden vastgesteld, waarin staat dat leden van Regiocomité's voor vier jaar worden benoemd en daarna aansluitend voor twee termijnen van vier jaar herbenoembaar zijn.
Voor Hans was deze toen nieuw in werking getreden termijn van aftreden nog niet verstreken, maar hij vond dat het zo langzamerhand wel eens tijd werd om af te treden, om plaats te maken voor nieuwe leden van ons Regiocomité. Al vonden we het jammer dat Hans dit besluit nam, ons paste het om zijn besluit te respecteren en hem een waardig afscheid aan te bieden als dank voor het respectabel aantal jaren van inzet en voor zijn verdiensten voor ons Regiocomité en voor onze Friese Verenigingsleden.

Speeches
VU-Connected biedt Hans vanavond een afscheidsdiner aan, om Hans daarmee hartelijk te bedanken voor zijn trouw en inzet en inbreng. Deze avond vindt plaats in restaurant De Grote Wielen, nabij Leeuwarden.
Samen met onze echtgenoten/partners genieten we van een driegangenmenu en van een gezellig samenzijn, daarbij per dinergang van plaats wisselend, om zo per dinergang van nevenzittende gesprekspartners te wisselen.
Na het hoofdmenu mag ik als voorzitter een aantal afscheidsspeeches in gang zetten. We hebben afgesproken dat ons Regiocomitélid Wil Lodewijk-Onderstal de officiële speech voor haar rekening zal nemen, want Wil is immers het comitélid, die met Hans het grootste aantal jaren in ons Regiocomité heeft gedeeld. Wil biedt namens alle leden van ons comité een vriendenboek aan, met daarin ook een terugblik op de vele activiteiten die ons regiocomité in de afgelopen jaren samen met Hans organiseerde.
Aansluitend biedt comitélid Roalah Leppink aan Hans een boek aan, waarvan hij bij de eerste aankondiging direct al aangeeft dat dit precies zijn geliefde genre is, wat wij - Hans al jaren kennende - dus goed hadden ingeschat.

Bedankt nestor
Voordat het dessert wordt opgediend, geven we Hans de gelegenheid om zijn woorden ten afscheid tot ons te richten, hetgeen Hans op de ons zo welbekende en passende manier, op aangenaam onderhoudende wijze doet.
Wij zullen als regiocomité verder gaan zonder de inbreng en ondersteuning van onze secretaris Hans Capel. We hebben gelukkig al goede vervangers voor Hans in onze kring opgenomen, dus dat zal ook allemaal wel weer goed komen. Maar die historische beschouwingen van Hans over hoe het was en hoe het zover  is gekomen, zullen we in de komende vergaderingen wel eens node missen, nu onze nestor niet langer meer samen met ons 'ten strijde trekt' in bestuur en organisatie.

Geen opmerkingen: